Gotlands hushållningssällskap

firade igår sin högtidsdag för året. Förhandlingarna öppnades med ett tal af ordföranden grefve Horn, hvari han kastade en återblick på det förflutna för åkerbruket i vårt län särskildt ogynsamma året och framhöll, hurusom olyckan och motgången först derigenom rätt uppskattas, att man tager vara på den erfarenhet de skänka. Denna erfarenhet vore icke svår att finna. Månne våra landtbrukare aktat tiden rätt? Månne vidden af deras företag alltid stode i rätt förhållande till 5relsekraften och rörelsekapitalet? Måme icke man stundom kunde skönja en åtå att tillvinna sig större områden än min med egna krafter förmådde sköta? Månne icke lättheten att röra sig med lånta kapital lockat till äfventyrligt spel? På egna tillgångar och med egna krafter byggas säkrast grundvalarne till oberoende och sjelfbestånd. Denna sjelfständighet för våra landtbrukare vore nu så mycket mera eftersträfvansvärd, som vi sett, huru Amerika börjat i allt vidsträcktare mån af sitt öfverflöd förse vår verldsdel med spanmål, som till qvaliteten öfverträffade de nordiska staternas. Vi få taga lärdomar af den fjerran vesterns i detta som i många andra afseenden rika erfarenhet, om vi skola bestå i denna täflan. Vi få något ändra vår landthushållning och lägga mera an på vårutsädet, korn och hafre, och flitigt utveckla vår boskapsskötsel. Hvad särskildt angår hafreodlingen, så erinrade talaren om att konungen, varmt intresserad för sitt lands utveckling i alla riktningar, i enskildt bref, med anledning af en petition från större hafreexportörer, framhållit att något borde göras för hafreskördens ökning och förbättring och särskildt sändt ett cirkulär, hvaraf talaren var i tillfälle till dem, som sådant önska utdela exemplar.
Sedan sammankomsten derpå förklarats öppnad företogos först en del val:
I sällskapets förvaltningsutskott återvaldes för 4 år major A. Kyllander och nyvaldes inspektor J. M. Larsson på Klintebys;
i landtbruksskolestyrelsen insattes efter afl. kyrkob. Appellöf inspektor Larsson, med landtbrukaren P. Johansson, Larsarfve i Roma, till ersättare.
Till revisorer valdes för sällskapets räkenskap hrr D. Malmros och J. Ihre med hr A. Malmros till ersättafe, samt för landtbruksskolan hrr Suno Engström och W. Wöhler med ingeniör O. Warfvinge till ersättare.
I den särskilda komité för granskninz af landtbruksskolans verksamhet sedan der flyttades till Varplösa, som sällskapet sislidne år utsåg, invaldes efter hr J. F. Lytl, som afsagt sig ledamotskap i sällskape, hr J. N. Viman i Barlingbo.
Uti sällskapet invaldes :följande nya ledamöter: landtbrukaren A. E. Jacobsson, Smiss i Grötlingbo, borgmästaren Een, postexpeditören O. Lagergen, kontorsskrifvaren O. T. Lagergren, brygga ren Palm, öfverstelöjtnant Borg, kommissarien Svallingson, landtbrukaren J. Enequist, Tjouls, J. Bergman, Botvide i Sanda. J. Procopé, Krämplösa i Hejde, Olof Knudsen, Fole, och L. Duse, Sindarfyve i Hemse.
För den vidlyftiga utgifts- och inkomststaten för detta år sakna vi idag utrymme att närmare redogöra.
Efter sammanträdets slut samlades ledamöterna åter kl. 3 på stadshotellet, der en angenäm middag intogs, hvarunder skålar egnades åt konungen, hushållningssällskapet, dess ordförande, m. fl., och der sällskapets medlemmar till långt fram på qvällen fortforo att utbyta tankar och åsigter i ämnen, som beröra vårt lands vigtigaste näringskällor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1880
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *