De gifta kvinnorna i posttjänst.

Generalpoststyrelsen yttrar sig.
Generalpoststyrelsen har till k. m:t afgifvit infordradt yttrande i fråga om kvinlig befattningshafvares bibehållande i tjänst efter ingånget äktenskap och uttalar styrelsen som syn mening, att ordinarie kvinlig befattningshafvare vid postverket icke bör tillåtas att efter ingånget äktenskap bibehålla sin ordinarie anställning, dock att, hvad angår ordinarie kvinligt biträde vid postverket, generalpoststyrelsen utan större olägenhet kan tillerkännas befogenhet att om dylikt biträde träder i gifte, medgifva hennes kvarstående i tjänsten så länge detta icke med hänsyn till befattningens, behöriga uppehållande medför olägenhet.
I sin skrifvelse påpekar generalpoststyrelsen, postverkets skiftande tjänstgöring och dess kraf på personslems rörlighet, hvilket sistnämda är ett oeftergifligt vilkor för att tjänstemännens arbetskraft skall kunna på ett rationellt sätt tillvaratagas. På senare tider har, när gift kvinna fått kvarstå såsom extra posttjänsteman, hon ej erhållit fast placeirng, d. v. s. stadigvarande tjänstgöring, utan endastanvändts i tillfälliga förordnanden, hvarigenom hon kunnat bevara sin rätt att i händelse af äktenskapets upplösande genom mannens död eller annorledes, åter bli fast placerad i verket, vare sig som extra eller ordinarie tjänsteman. De gifta kvinnorna i postverket användas sålanda f. n. hufvudsakligen som vikarier lediga ordinarie tjänstemän. Detta tillskott till reservpersonalen skulle gå förloradt, om kvinlig befattningshafvare i postverket berättigades kvarstå som ordinarie och skulle således med föra upprättandet af en, större reservpersonal. I särskilda undantagsfall kan visserligen gift kvinna bibehållas i tjänsten efter pröfvande af generalpoststyrelsen, som dock skulle ha rätt att jämväl senare, om sådant med hänsyn till tjänstens behöriga upprätthållande anses nödigt, afskilja henne från befattningen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *