Ur gamla papper.

Ett uppträde i Visby kronobränneri 1785.
En kulturbild.

År 1785 förekom vid Göta hofrätt ett mål, som helt säkert i icke ringa mån lät tala om sig i Visby. Brännmästaren vid kronobränneriet i Visby Carl Adam Hjelm var nämligen tilltalad för brott emot högre myndigheter. Han skulle nämligen vid ett tillfälle på ett synnerligen groft sätt ha förolämpat vice landshöfdingen Lars Reinhold Dahlman, hvilken med anledning där af på honom yrkade det strängaste straff.
Assessorn och kronouppbördsmannen Carl Berger omtalade att bränneridrängen Per Sandberg samt ett par andra drängar kommit till honom och i hårda och opassande ord begärt att få förskott på deras lön. Assessorn hade nekat erlägga sådan samt förenållit dem det opassande i deras beteende. Då de ändock icke ville taga reson hade han anmält saken för landshöfdingen, som därefter begifvit sig upp på brännerigården. Sandberg hade därvid ådömts 10 prygel. Därvid skulle brännmästare Hjelm ha kommit fram till landshöfdingen med ett papper under begäran att därå få skriftlig resolution. Då han ej härå erhållit något svar hade han blifvit hetsig och frågat landshöfdingen hvad rätt och fog han hade för att slå eller utdela prygel på kronobränneriet, som stod under hans uppsikt.
Då samtidigt landshöfding Dalman gifvit bemälte Sandberg några slängar med käppen hade han i vredesmod utbrustit: »Karl, slå icke här ute i verket.» Landshöfdingen befalde Sandberg stå stilla, då Hjelm utbrustit: »Stå ej där och tag emot stryk, utan gå in i verket. Här är det jag som befaller.» Landshöfdingen hade därefter med käppen hindrat drängen gå och befalt Hjelm tiga stilla. Hjelm hade emellertid ännu en gång befallt karlen gå, hvarvid landshöfdingen frågat om han understod sig att disputera eller falla honom i ämbetet. Därvid hade Hjelm satt hatten på hufvudet och ännu en gång utropat: »gå karl! Stå icke där och tag emot stryk!» Landshöfdingen hade emellertid allt fortfarande sökt hindra drängen att gå därifrån, samt gifvit befallning om att han skulle ha 8 eller 10 prygel. Sedan han fått detta hade Hjelm gått fram till landishöfdingen och sagt till denne: »Under sådana förhållanden vill jag ingen befattning mera ha med detta verk utan anhåller om mitt orlof för att fara härifrån.» Äfven detta skulle ha skett i en hetsig och myndig ton, så att landshöfdingen däraf känt sig kränkt och färnärmnad.
Brännmästare Hjelm erkände att så passerat, som ofvan omtalats. Han sade sig ha blifvit i hög grad bestört öfver att landshöfdingen så där utan vidare behagade komma in i ett verk öfver hvilket han hade uppsikt och utdela prygel At hans folk. Om något varit vanhedrande nog hade det behandlingssätt, som landshöfdingen låtit bränndrängen undergå, varit detta.
Rätten var af motsatt mening och dömde Hjelm att för sitt »störande uppträdande» böta 100 daler. Häröfver anförde denne klagomål hos k. m:t, med hvad resultat känna vi icke.
Sten Stensson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *