Visby stadsmissionsförening

höll igår afton sitt 32:dra årsmöte i kyrkosalen. Mötet inleddes med att ps. 213 unisont afs.jöngs och ordf. pastor Thelander förrättade bön. Års- och revisionsberättelserna föredrogos därpå, och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Föreningens inkomster hade uppgett till kr. 1,615:05 och utgifterna belöpte sig till kr. 1,642:57; behållningen uppgick till kr. 17,231:22. Söndagsskolans inkomster hade uppgått till kr. 483:88 och dess utgifter till kr. 231:36; behållningen utgjorde kr. 428:18. Skolan har på tre håll bedrifvit söndagsskolverksam.het, hvari deltagit c:a 400 barn. Till styrelseledamöter för 3 år omvaldes de i tur afgående, fältinten- dent J. N. Söderberg och kantor O. Bergström. Till revisorer och suppleantomvaldes kontorsschefen Gunnar Norrby och landskontorist R. Svensson samt kamrer O. A. Ahlqvist. Ett par smärre stadgeändringar antogos för att först nästa år definitivt afgöras.
Biskop von Scheele inledde därefter det uppsatta diskussionsämnet: Det föreliggande förslaget till allmän pensionsförsäkring. Tal, framhöll därvid först fattigvårdens och därmed pensionsförsäkringens utomordentliga betydelse. Modärn fattigvård liknade tal. vid en sorts sjukvård, då han däremot uppstälde allmän pensionsförsäkring som ett Islags hygien afsedd att förebygga sjukdom och fattigvård. Det föreliggande förslaget ansåg tal. vara i behof af en grundlig bearbetning, och bland de från oriktiga grunder utgångna principiella felen framhöll tal. huru förslaget på sätt och vis uppfostrade folket tillosedlighet och lättja. De, song vilja arbeta, skulle ej tillräckligt komma att uppmuntras, och En skökas barn skulle komma att bli fördelaktigare stälda än äkta makars afkomma. Föreslaget röjde äfven brist på individualtisering. Tal. redogjorde sedan för förslagets innehåll jämte en del anmärkningar mot de Särskilda delarna air detsamma: Det skulle komma att verka lösande på släktbanden och iskulle vidga våra plikter i kommunalt hänseende.
I diskussionen yttrade sig först pastor O. Hallberg, hvilken af inledaren erhöll en förklaring beträffande penisionsafgifternas Storlek m. m. Nästa talare var fru Sigrid Herlitz, som vände sig mot kvinnans ofördelaktigare ställning gentemot mannens i pensionsförmånerna. Inledaren påpekade här vidlag beträffande kvinnans kommunala betydelse, att pensioneringsförsdaget moraliskt redan var fallet. Under fortsättningen af diskussionen yttrade sig utom inledaren och pastor Hallberg äfven pastor Söderberg och kapten Ax. Bolin. Den senare slöt isig till fru Herlitz vid betraktan de af kvinnans särställning i förslaget.
Biskop von Schéele afslutade mötet i kyrksalen, hvarefter gudstjänst hölls i domkyrkan, då passtor Hejneman talade äfver liknelsen om den förlorade sonen, framhållande hvarje enskild människas stora värde inför Gud.
Före årsmötet gal biskopen och biskopinnan von Schéele middag i biskopsgården för styrelsens samtliga medlemmar m. fl., hvarvid biskopen med ett varmhjärtadt anförande öfverlämnade en vacker silfverskål med inskription till stadsmissionens diakonissa frkn Hilda Sandberg till tack för ett 10-årigt oförtröttadt arbete i föreningens tjänst.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *