Från sjön.

— Angående ångaren Kirunas förolyckande meddelas nu, att kapten Lund jämte förste styrman och rorsmannen bifvit upptagna utaf ångaren Caesar, under det de öfriga af besättningen, hvilka först gått i båtarna, blefvo upptagna af norska ångaren Brabant, tillhörande Fred Olsens rederiaktiebolag i Kristiania. Ång. Caesar hade utan vidare äfventyr inkommit till Emden under det ång. Brabant fortsatte med den öfriga delen af besättninden till Kristiania. Kaptenen medelar i sitt telegram vidare att Kiruna träffats af Caesar, som påseglade densamma, på babords sida strax akter om bryggan. Kiruna sjönk så hastigt att ingenting kunde räddas.
— Den intensiva dimma som under flera dygn varit lägrad äger de danska öarna, har förorsakat en mängd strandningar. En stor engelsk ångare, Cremonia har strandat på Gjedser Rev. Ångaren Digerborg från Köbenhavn har strandat vid Thorsmünde. Vid Kandesäderne, en bekant olyckolats på jylländska kusten, har i tät dimma en stor engelsk ångare strandat. Vidare har ångaren Rosenvold från Vejle strandat på Samsö. En obekant större ångare har strandat vid Höiensfyr, och slutligen har ett större trälastadt fartyg strandat vid Albuen. Detta fartygs namn och hemortsrätt äro obekanta. Samtliga dessa strandningar ha gifvit Svitzers bärgningsångare mycket arbete.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *