Kriget.

De motsägande krigsuppgifterna.
Meddelandena från Konstantinopel och Sofia strida som vanligt delvis diametralt mot hvarandra och det är svårt att framleta sanningen i de olikartade och motsägande meddelandena från krigsskådeplatsen. Då censuren handhafves mycket strängt å ömse sidor, är det antagligt, att meddelandena om Enver bejs rörelser utspridts med afsikt från Konstantinopel för att oroa och förvirra motståndarna. Hvar Enver bej befinner sig och om han afser ett anfall på den bulgariska Tsjaldsjaarmén eller den bulgariska Gallipoliarmén kan icke med bestämdhet sägas. Endast så mycket är visst, att turkarna tydligen förbereda en eller annan offensivstöt mot bulgarerna. Det förljudes äfven att turkarna landsatt trupper på Svartahafskusten nordväst om Tsjataldsjalinjen.
Om striderna vid Tsjataldsja påstås det å ena sidan att det endast varit obetydliga förpostfäktningar men å andra sidan att de antagit betydligt omfång och ledt till stora förluster å ömse sidor, hvarvid synbarligen dock turkarna behållit sina ställningar och avancerat något.
I motsats till de bulgariska segermeddelandena från Gallipoli, hvilka tala om turkiska förluster på upp till 12,000 man, förklaras i Konstantinopel officiöst, att striderna vid Gallipoli hittills endast varit obetydliga, att endast turkiska förposter varit i elden samt att den turkiska befästningslinjen och de befästade ställningarna hittills äro fullständigt intacta.

Vid Tsjataldsja.
Turkiska trupper ha ryckt fram från Tsiataldsja i tre riktningar. En af sex bataljoner infanteri bestående kolonn, understödd af artilleri och två kryssare och två torpedbåtar, som lågo vid Böjuk Tsjekmedsje, ryckte kl. 9 i fredags förmiddag fram mot de bulgariska trupperna, som höllo positionerna vid Arnautköj besatta. Dessa kastades genom ett energiskt angrepp tillbaka mot bron vid Böjuk Tsjekmedsje. En annan af två bataljoner bestående kolonn ryckte dagen förut fram mot Baksjiköj men drog sig tillbaka öfver Karasufloden för den bulgariska infanterielden utan att afvakta bulgarernas motangrepp. Slutligen satte sig ett turkiskt regemente med en kulspruteafdelning och ett batteri bergsartilleri i marsch mot byn Gyktschele, men blef af ett bajonettanfall tvingadt till reträtt i stor oordning, efterlämnande stupade och sårade på slagfältet. Dessutom ha turkarnes alla försök att gå öfver till offensiven på linjen Ienidzeköj-Lazar i trakten af Derkos omintetgjorts. Hela dagen företogo bulgariska aviater orienteringsflygningar öfver Tsjataldsja.

Bulgarernas fanatism uppjagas.
Slagskeppet Messuduh har bombarderat bulgarernas ställning vid Derkos. Turkiska trupper hvilka samlats i de asiatiska hamnarna vid Marmarasjön, ha afseglat med okänd bestämmelseort. Enver bej har lämnat hufvudstaden med en utvald styrka, äfvenledes med okänd bestämmelseort.
Åtskilliga rykten gå om landstigning vid Midia och andra platser.
Bulgarernas fanatism uppjagas allt mer, och deras förtviflade mod uppdrifves till sin höjdpunkt.

Förstärkningar till Gallipoli.
Enligt hvad det uppgifves från Paris till Lokalanzeiger, har en schism inträdt mellan turkiske storvisiren och Enver Bej.
Den förre skall ha haft hemliga öfverläggningar med bulgariska fredsunderhandlare, medan däremot Enver Bej under alla omständigheter önskar krigets fortsättande.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *