Jordfästningar

En stämningsfylld sorgeakt ägde i går rum i Fole, då stoftet efter trafikbilägaren Albin Ekström vigdes till gravens ro. Efter en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde E. Ihrmark fördes kistan i procession till kyrkan, där den inbars under det att kantor Nils Kvarnstedt utförde sorgemusik på orgeln. Den gripande akten, som övervars av många anhöriga och vänner till den bortgångne, inleddes med ps. 331: 1-3. Kyrkoherde Ihrmark höll sedan griftetal med utgångspunkt från en av adventets texter och erinrade om den avlidnes goda livsgärning. Efter jordfästningen sjöngs ps. 51: 4 och sedan officianten utfört begravningsmässan avslutaden akten med ps. 42: 5. Under sorgemusik och klockringning utbars därpå kistan och sänktes i familjegraven. Den bortgångnes minne hedrades med en överväldigande rik skörd av kransar och blommor. Kransar nedlades från Trafikbilägareföreningen, Gotlands bilägares verkstads AB och Centralföreningen samt från ett flertal mjölkleverantörer i Fole.
Efteråt var en minnesstund anordnad i Fole bygdegård.

Stoftet efter f. jordbruksarb. Niklas Larsson, Hemmor i Lau, vigdes i går till den sista vilan. Som inledning på den högtidliga akten sjöngs ps. 377: 1, varpå kyrkoherde Hilding Jacobsson höll griftetal med utgång från Upp. 21: röch förrättade jordfästningen. Efter ps. 377: 5 utbars kistan till graven, vid vilken en vacker blomstergärd nedlades.

Stoftet efter fru Berta Larsson, Vamlingbo, vigdes i lördags till griftero. Efter en andaktsstund i sorgehuset under ledning av pastor Th. Åberg fördes kistan i procession till kyrkan, där den inbars under sorgemusik utförd på orgeln av kantor Erik Esklund. Denne sjöng också solo. Efter ps. 579 trädde den avlidnas svärson, pastor Eskil Larsson, Vårgårda, fram till båren och höll en kort betraktelse med utgång från orden i Ps. 23. Sedan jordfästningen förrättats av pastor Åberg sjöng kantor Esklund »Härlighetens morgon»’ och efter psalmsång bars kistan ut och sänktes i graven där en rik och vacker blomstergärd nedlades. Kransar märktes bl. a. från Vamlingbo friförsamling och från dess syförening. Efteråt var en minesstund anordnad på pensionat Botvide i Burgsvik.

Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter hr Sigvard Olofsson, Furulund, Visby. Den högtidliga akten, som ägde rum i Östra gravkapellet, inleddes med ps. 42: 1-2, varpå domkyrkokomminister Nils Öberg höll grifte- tal med utgång från 1 Kor. 16: 22 och. förrättade jordfästningen. Som avslutning på akten sjöngs ps. 42: 5, varefter kistan under sorgemusik utbars och sänktes i graven på södra kyrkogården. De bortgångnes minne hedrades med en vacker blomstergärd.

Stoftet efter f. handlanden Johan Albin Hallgren vigdes i lördags i Viklau kyrka till gravens ro. Som inledning på den högtidliga%akten sjöngs ps. 552: 3. Pastor Nils Råmonth höll sedan griftetal och förrättade den rituella akten. Efter ps. 577: 1-4 utförde officianten begravningsmässan, varpå akten avslutades med ps. 590: 6-7. Sedan organisten, fru Olsson, sjungit en sång utbars kistan och sänktes i graven. Vid denna nedlades en rik och vacker blomstergärd av anhöriga och vänner till den bortgångne.

Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter fru Inga Enström, Gumbalde i Stånga. Samlingen ägde rum i sorgehuset, där även en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde Gunnar Lönroth. I kyrkan inbars kistan under sorgemusik samt placerades på den av blommor och levande ljus omgivna katafalken i koret. Sedan ps. 586 sjungits höll kyrkoherde Lönroth en betraktelse med ledning av orden i 2 Petr. 1: 19-21, samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 144, varpå kistan bars ut under sorgemusik och sänktes i griften på kyrkogården. Här nedlades även en vacker gärd av kransar, däribland en krans från kyrkliga syföreningen med tack för värdefullt stöd, samt vidare en. krans från patienter och sköterskor på Gotlands sjukhem.
Efteråt samlades begravningsgästerna till ett samkväm i den bortgångnas hem. Därvid företogs en insamling till förmån för Olavus Petriinsamlingen.

Till gravens ro vigdes i lördags stoftet efter f. timmermannen Oskar Othberg, Västerhejde. Jordfästningen ägde rum i Östra gravkapellet i Visby och inleddes med ps. 355: 1. Kyrkoherde I. Lilja höll griftetal och förrättade jordfästningen, varpå akten avslutades med ps. 600: 4. Gravsättningen ägde rum på södra begravningsplatsen. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd.

Gotlänningen
Tisdagen den 2 December 1952
Nr 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.