Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
8 fyllerister fingo idag böta em 20 kr. en annan 15 kr. och de öfriga hvar sin tia.

För snatteri stod en 26-årig murare från Småland tilltalad. Denne, som icke förut varit idelo med rättvisan, erkände, att han lördagen 15 mars från landtbrukaren M. R. Larssons från Lokrume vagn inne åhandl. J. O. Petterssons gård. tillgripit en korg med diverse varor till ett värde af kr. 12:60. Han hade vid tillfället varit berusad. Stadsfiskalen yrkade ansvar för första resan snatteri. Svar. dömdes till 10 kr. böter.

Staden dömd att utgifva marklösen. I P. Löfstedts och några andra jordägares mål mot Visby stad förpliktades staden att lösa det omstämda jordområdet med belopp som skall bestämmas af expropriationsnämd.

Södra häradsrätten.
(Vårtingets 4:de sammanträde. Ordf. not. Aug. Toll.) Rätten har idag meddelat, bl. a., följande

utslag:
— I det segslitna fiskevattensmålet mellan Loggarfve i Klinte och Stenhuse i Sanda hemmans åboar. Käromålet ogillades, och kostnaderna kvittades mellan parterna.
— För fylleri å allmän väg i Hemse fingo tre personer böta hvardera 10 kr.
— Automobilmålet mot landtbruk, K.
P. E. Christersson från Medebys i Vall afgjordes så, att svar, dömdes att böta 80 kr. samt att ersätta vittneslönerna.
— I bernuppfostringsmålet mellan tjänsteflickan Ellen Johansson från Isums och husbondesonen Torsten Hansson från Lilla Atlings i Atlingbo meddelades beslut om uppskof till nästa sammanträde.
— Det under rubriken »Nyärsfirandet i Öja» förut refererade målet mot husbondasönerna Klas och Karl Vestborg, Syffride, samt Fridolf Holmberg, Binge, Sigfrid Lindgren, Stockvika, och drängen Ivar Dahling, Burge i Öja, tilltalade för hemfridsbrott och misshandel hos O. N. Lindberg, Barkarfve i samma socken, uppsköts till 5:te sammanträdet, Svar:na Lindgrens och Dahlings yrkanden att bli skilda från målet ogillades.

Norra häradsrätten.
(Allekvia 7 april.)
För uppsåtligt skadande af jordbalansnätet vid gniststationen i Tingstäde tilltalade hemmansägaren Emil Pettersson i Träskvälder dömdes att böta 50 kr., att för den uppkomna skadana afhjälpande 35 kr, samt att ersätta förskjutna vittneslöner.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 April 1913
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *