Passagerarelista.

Med GOTLAND från Stockholm 30 april:
Hrr Andersson, Lundin (2), Ahlström, Löfgren; fruar Jacobsson, Eriksson; frknar Olsson, Christiansson, Carlsson; 2 däckspassagerare.

Med KLINTEHAMN från Norrköping 30 april:
kammarskrifvare Svensson, disp. Larsson, herr Striberg, Pettersen, Ahlqvist, Gustafsson, Lepini; generalskan Bergström, fru Gustafsson; frkn Fritz; 2 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 April 1913
N:r 98

Dödsfall Helena Kristina Höglund

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla f. d. Hemmansägareänkan Helena Kristina Höglund, född Franzén; den 27 april 1913 kl. half 8 e. m., i en ålder af 64 år, 1 månad och 13 dagar, sörjd af barn, barnbarn, släkt och vänner.
Högstens i Gammelgarn den 27 april 1913.
HULDA och OSKAR HANELL.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 April 1913
N:r 98

Från sjön

— Vid Utklippans fyr har ångaren »Patria» från Hälsingborg grundstött. Besättningen lär vara räddad. Bärgningsångare har afgått från Kalmar.
— Om skonaren Pers förlisning i Östersjön 13 april meddela nu hitkomna Libautidningar någar detaljer.
Ångaren Rudoll, kapten Fredriksen, påträffade under gin resa från Libau till Hamburg skonaren drifvande redlös i Östersjön. Rudolf utsatte en lifbåt och räddade besättningen, som bestod af två man. Skonaren, som var på väg, från Gotland till Valdemarsvik med last af osläckt kalk, hade råkat ut för stormen och fått seglen sktna. De hårda sjöarna hade slagit sönder skansen och luckan till lastrummet, så att vattnet kom åt den osläckta kalken. Då räddningen kom bolmade röken upp ur lastrummet och hettan var så stark att.de båda ombordvarande fått stora brännsår i ansiktet och på händerna. De illa medfarna sjömännen fingo ombord på Rudolf all möjlig vård och kryade snart till sig. Skonaren var emellertid full vrak och måste lämnas åt sitt öde. De svenska sjömännen hade redan gjort i ordning en flaskpost för att söka få ett budskap till sina anhöriga, då räddningen kom i sista minuten.
Samma ångrae och samma kapten ha en gång förut räddat en svensk besättning ur dess nöd. Det var en seglare Albatross, med fem man ombord.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 April 1913
N:r 98

Från landsbygden.

KRÄKLINGBO, 29 april.
Kräklingbo mejeriaktiebolag hade i lördags sin första ordinarie bolagsstämma. Styrelse- och revisionsberättelser föredrogos, och ansvarsfrihet beviljades. Till ledamöter i styrelsen omvaldes hrr A. Nyberg i Hesselby och. Alb. Ehrenström i Kräklingbo samt nyvaldes i stället för hrr M. Bergvall i Ala och K. G. Lindgren i Gammalgarn, hvilka undanbedt sig återval, hrr A. Bendelin i Anga och Th. Westberg i Östergarn. Till verkställande direktör omvaldes enhälllgt hr A. Nyberg. Äfven revisorerna omvaldes.
Det af fröken Johanna Hägg skänkta stallet kom nu för första gången till användning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 April 1913
N:r 98

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

TermometerBarometer
kl. 2 e. m.19,2766,4
kl. 4 e. m.21,1766,1
kl. 6 e. m.18,0766,2
kl. 8 e. m.16,5766,6
kl. 10 e. m.13,0766,8
kl. 12 midnatt11,9766,9
kl 2 f. m.11,2766,9
kl 4 f. m.11,0766,7
kl 6 f. m.13,0766,3
kl 8 f. m.17,1766,0
kl 10 f. m.16,2765,4
kl. 12 midd.17,0765,0

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 April 1913
N:r 98

Hemse.

Biografteatern ger om söndag ett vackert och tilltalande program, som inledes med en bild från norra Italien, hvarpå följer ett drama i två afdeln ingar kalladt Trofast kärlek. Från automobiltäflingen Stockholm-Göteborg visas en intressant bild, och det hela afslutas med en komedi i flere afdelningar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 April 1913
N:r 98

Slite.

Insatsskjutning har härvarande skyttegille anordnat sistlidne söndag med början kl. 3 e. m. Ett tjugotal medlemmar täflade, och målet utgjordes af tjugoringad tafla på 300 meters afstånd med 6 skott pr man.
Priguistan fick följande utsende; 1:sta pris A. Levander, Slite, 77 p; 2 dra Ture Nährström, Othem, 70 p; 3:e Karl Nilsson, Slite, 69 p; 4:e Karl Engström, Othem, 68 p; 5e Ludvig Gardelin, Othem, 60 p. och 6:e Klas Nährström, Othem, 46 p. Prisen varierade mellan 3 kronor och 75 öre. Efter prisutdelningen vidtog några timnars trefligt samkväm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 April 1913
N:r 98

Från hamnen.

I går hitlände slupen Charlotta, skeppare H. Weström, från Mönsterås med ved.
I dag har gal. Laura, skeppare M. P. Nilsson, afseglat härifrån till Timmernabben, tom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 April 1913
N:r 98

Valborgsmässoaftonen

i dag firas af infanteriregementet på sedvänligt sätt. Kl. 8 i afton afmarschera kompanierna jämte musikkåren till vanligt sälle på hällarne, lär tjärtunnor komma att afbrännas.
Efter hemkomsten från hällarne spelas dansmusik i gymnastiksalen. Tapto går kl. 11 e. m.
I samband med middagsmålet har manskapet i dag trakterats med extra förplägnad.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 April 1913
N:r 98