Bröllop

firades i går i Stockholm mellan öfverläraren Theodor Ekelund, gotl., och sjuksystern fröken Ester Selin.

Gotlands Allehanda
Fredagen 21 December 1928
N:r 300

Bröllop

firas om söndag i brudens hem mellan sjökaptenen Friedrich Beutelrock, Lybeck, och fröken Annie Krokstedt, dotter till handlanden Emil Krokstedt i Ronehamn och hans maka, född Munthe. Vigseln äger rum i kyrkan.

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 December 1928
N:r 294

Bröllop

firades här i går med vigsel i domkyrkan mellan kontoristen vid ångfartygs a.-b. Gotland Karl-Axel Cedergren och fröken Elsa Norrby, dotter till smedmästaren Bernhard Norrby å Söderhem och hans maka.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 november 1928
Nr 278

Från landsbygden. Rute.

RUTE, 14 nov.
Bröllop firades härstädes lördagen den 10 nov. då fröken Maja Wikström, dotter till lantbr. Ant. Wikström och hans maka sammanvigdes med lantbr. Karl Dahlström från Ducker i Bunge. Vigseln förrättades i Rute kyrka av prosten C. Kihlen. Som bruttöverska och bruttbonde tjänstgjorde fru Rut Carlsson, Rute och lantbr. Oskar Andersson, Stux i Bunge. Brudparet uppvaktades av följande tärnor och marskalkar: May Dahlström—Gustaf Dahlström, Helena Dahlström—Otto Stenström, Mia Dahlström—John Granström, Anna Granström—Birger Kellström, Annie Dahlström—Ekrik Osterman. Brudnäbbar: Margit och Anna-Greta Wikström.
Etter vigselakten inbjödos bröllopsgästerna till bröllopsgården, där de välkomnades först av Rute hornmusikkår, som stod uppställd på gården, och sedan av det inbjudande kaffebordet. Under omväxling av musik, sång, tal och förfriskningar m. m. förflöt aftonen. Vid 8-tiden hade samlats i den med kulörta lyktor och ljus upplysta gården en stor skara folk för att »se brud». Under friska hurrarop för brudparet, tärnor och marskalkar, samt dånande gevärsskott gick pu brudparet med uppvaktning enligt gammal gotländsk sed trenne gånger ronden kring den på gården uppsatta brudstången, under det att fyrverkeri och bengaliska eldar upplyste natten.
Fram på småtimmarna bröt man upp efter att först ha tackat värdfolk och kökspersonal, ooh bröllopet var ett minne blott.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 november 1928
Nr 271

Från landsbygden. Vänge.

VÄNGE, den 25.
En angenäm och underhållande bröllopsfest, rik på både stämning, allvar och skämt, firades den 18 och 19 dennes i en naturskön omgivning vid Nickarve i Vänge, då lantbrukare Fredrik Häglunds dotter Vilma sammanvigdes med lantbrukaresonen Axel Johansson, Hägvalds. Brudgummen med följe mötte sin brud i bröllopsgården, varifrån de med uppvaktning, anhöriga och övriga gäster i de många bilarna färdades till det åldriga templet, i vars kor särskilt för dagen myckat med blomster och grönska, vigseln förrättades av prosten Emil Kahl, som efter densamma till de nygifta talade varmt och vackert manande och lyckönskande. Omakfulla äreportar och väna björkalleer prydde brudparets väg. I bröllopsgården förflöto timmarna snabbt, tack vare främst bruttbonden, folkskollärare Emil Dalström, Grötlingbo. Under hans ledning och medverkan improviserade Vänge musikförening (stråkorkester) små värdefulla konserter liksom ock Vänge sångkör och en manskör. Bröllopsgladjen nådde sin kulmen andra dagens afton, då funktionärerna vederbörligen avhurrades och »hissades». Som värd och värdinna tjänatgjorde lantbrukare Henrik Olson, Häg- och folkskollärarinnan Ada Booberg. Bröllopsaftonen infann sig den sedvanliga åskådareskaran, som stillsamt och värdigt hyllade brudpar och uppvaktning med hurrarop och bröllopssalut, vilket sisträmde även gav kyrkofädren en förnämlig prägel. Ett vackert fyrverkeri avbrändes. Som bruttöverska fungerade fru Gretas Svensson, Stånga, och som tärnor och marskalkar Ingeborg Andersson—Thomas Thomsson, Helga Johansson—Olov Haglund, Inga Larsson—Henry Jakobsson, Astrid Jakobsson—Erik Vestergren, Elsa Bergvall—Anshelm Söderberg, Annie Hägg—Ragnar Pettersson, Getrud Jakobsson—Erik Sandström, Gerda Haglund—Lennart Pettersson, Esla Sällström—Verner Svensson, Delila Östman—Oskar Vettegström, Berta Jakobsson-Ture Johansson, Signe Lagergen—Emil Johansson. Brudnäbbar vore Eva Sjögren—Sven Klintström.

Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Augusti 1928
N:r 200

Från landsbygden. Vänge.

VÄNGE, 14 aug.
Bröllop firas om lördag den 18 dennes i brudens hem mellan lantbr. Johansson, Hägvalls och fröken Wilma Häglund, Nickarve. Vigseln äger rum i Vänge kyrka kl. 2,30 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 Augusti 1928
N:r 190

Från landsbygden. Vänge.

VÄNGE. 7 aug.
Ett ståtligt gammaldags bröllop ägde rum vid Bjerges i Vänge i fredags och lördags, då fröken Lisa Hägg, äldsta dotter till fanjunkaren Niklas Hägg och hans maka, fanjunkaren ens band med lantbrukaren Ernfrid Hansen från Hällhage i Barlingbo.
De talrika bröllopsgästerna samlades kl. 1 e. m. i brudens hem. Bitras före kl. 3 anlände brudgummen i en med blommor och grönt vackert smyckad, vilken efterföljdes av ett tiotal andra bilar, fullsatta med gäster. Bruttbonden, kyrkoherde O. Nygren i Barlingbo, överlämnade med några innerliga ord brudgummen till bruden, som åtföljd av bruttöverskan fröken Mia Hägg, gått brudgummen och hans följe till mötes.
Såsom värdfolk fungerade lantbrukaren Karl Olofsson och fru Ebba Thomsson från Nickarve, och sedan värden hälsat gästerna välkomna, gick bröllopsskaran med tvenne spelmän i täten under en strålande sol och genom äreportars valv till den närbelägna sockenkyrkan, där vigseln förrättades av prosten Fmil Kahl. Vid återkomsten till bröllopsgården höll bruttbonden ett högstämt tal till de nygifta, och vid vinbordet senare på eftermiddagen vände sig prosten Kahl i ett vältaligt anförande till brudens föräldrar, vilka tal åtföljdes av kraftiga fyrfaldiga hurrarop. Under kvällens lopp förhöjdes stämningen ytterligare genom sång av en manskvartett och av medlemmar ur Vänge sångkör samt genom mycken och god musik. I ett härligt augustimånsken, under dånande salut och gnistrande fyrverkeri gick brudparet sedan med sin livvakt av tärnor och marskalkar två gånger sin rond genom täta skaror av skådelystna och mottog folkets jubel. Efter några timmars välbehövlig vila voro brudens älskvärda föräldrar åter färdiga att taga emot hela skaran iv bröllopsgäster på middag, vilken intogs under den bästa stämning med tal av prosten Kahl som önskade de unga tomtebolycka i deras nya hem, och handlanden Erik Sandin, som talade å Vänge sångkörs vägnar till bruden. Bröllopsfesten fortsatte även denna dag till långt in på småtimmarna med inslag av sång, musik och dans, däribland även en gotlandskadrilj. Ett gammaldags bröllop skall ju ståndar i dagarna tre. Så även här. På söndagen ägde nämligon hemkomst rum vid Hällhage, vilken festlighet utgjorde en värdig avslutning på den i allo lyckade bröllopsfesten.
Såsom tärnor och marskalkar uppvaktade: Gertrud Hägg-Henrik Vedin, Svea Kolmodin-Olof Häglund, Elin Hellström-Lennart Pettersson, Birgitta Bruno-Henning Ansén, Greta Olofsson-Thomas Thomsson, Edit Ansén-Tore Bergström, Sylvia Engström-Ivar Olofsson, Karin Ehlin-Algot Gibson, Gerda Bergström-Gustaf Glifberg, Margit Sandström-Karl-Emil Ansén, Berta Jakobsson-Erik Sandström. – Brudnäbbar voro: Eivor Hellgren-Lars-Gustaf Uggla, Kerstin Söderberg-Hans Axelsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Augusti 1928
N:r 184

Bröllop

firades i lördags å stadshotellet i Upsala mellan från Gotland bördige med. licentiaten Gutstaf Olofsson oh fröken Thyra Sundström, dotter till framlidne kamrer Hjalmar Sundström och hans efterlämnade maka, född Didon.
Vigseln förrättades af pastor G. Kihlstedt, Sundbyberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45

Från landsbygden. Viklau.

Viklau, 12 jan.
Bröllop firades i lördags vid Sixarfve i Viklau mellan landtbrukaren Axner Smedberg och fröken Emma Pettersson, dotter till landtbrukaren P. Pettersson, Sixarfve i Viklau, och hans maka.
Vigseln förrättades i Viklau kyrka kl. 4. Kyrkan var vid tillfället smyckad med granar, blommor och grönt och ljuset från de många kronorna gaf åt templet ett praktfullt och storslaget intryck.
Vigseln förrättades af kyrkoherde Andersson i Sjonhem. Som brudtöfverska fungerade fru Berglund på Sjonhemsbacke och som brudtbonde folkskoll. Dahlgren. Brudparet uppvaktades dessutom af följande par tärnor och marskalkar:
Landtbruk. Alb. Smedberg – frkn Marianne Jakobsson; stud. Lennart Pettersson – frkn Dagmar Jakobsson; kandidat Svante Andersson – frkn Lisa Smedberg herr Gunnar Thorkelson – frkn Ella Smedberg; e. o. landskanslist Gunnar Nilsson – frkn Adina Thorkelson; landtbruk. Herman Hägg – frkn Elisabeth Söderdahl; landtbruk. Arvid Thomson – frkn Martha Olofsson; landtbruk. Halvar Andersson – frkn Hildur Hägg; landtbrukaren Alb. Björklund – frkn Maria Pettersson och bokhållaren Alb. Hallgren – frnk Ester Lavergren.
Det härligaste vinterväder med stilla, klar luft var rådande och skänkte bröllopsfesten en särskild glans.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Bröllop

firas härstädes nästa tisdag emellan försäkringstjänstemannen, fil. kand. Karl Stengård i Stockholm och fröken Hilma Müller, dotter till bildhuggare Konrad Müller härstädes och hans maka.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49