Brandkårens i Visby

befäl utgöres af följande personer, dertill utsedde dels af herrar stadsfullmäktige dels af brandeheferna i förening med 1:ste cheferna för afdelningarne:
Förste brandehet: kapt. och ridd. W. Belfrage; Andre d:o löjtnant E. A. Gardell; Standarförare: handlanden L. Bachér; Adjutanter hos brandehefen : handl. G. Klintberg och kontoristen H. Smedberg.

Släckningsafdelningen:
1:ste chef: bryggmästare L. Vedin;
2:dre d:o löjtnant Osk. Eriesson;

Sprutan nr 1:
(nya stadssprutan).
1:ste sprutchef: bryggmästare Janke;
2:dre d:o bandl. Carl Molander;
1:ste strålförare: bagaren Ose. Möller;
2:dre d:o läderhandlaren Andersson;
3:dje d:o muraren Eriezén;
4:de d:o arbetaren Johan Gardell.
1:ste ordningsman: källarmäst. F. Smedman;
2:dre d:o handl. A. N. Sandström;
3:dje d:o d:o F. Wiberg;
4:de d:o d:o G. T. Hägg;
5:te d:o källårmästaren J. A Borg.

Sprutan nr 2:
(f. d. Herlitzska sprutan)
1:ste sprutchef: garfvaren Johan Stenström;
2:dre d:o fanjunkaren O. N, Hallin.
1:ste strålförare: smeden J. Grönberg;
2:dre d:o arbetaren Joh. Stenström;
3:dje d:o muraren Kastlund;
4:de d:o arbetaren Mårten Hansson.
1:ste ordningsman: handl. C. Strömbeck;
2:dre d:o fabrikör Hellman;
3:dje d:o handl. J. Ihre;
4:de d:o d:o L. N. Åckander.

Sprutan nr 3:
(f. d. Klingvallska sprutan).
1:ste, sprutchef: garfvaren Chr. Stenström;
2:dre d:o handl. Julius Lindabl.
1:ste.strålförare: smeden Grönberg, d. yngre;
2:dre d:o handl. Axel Sjöström;
3:dje d:o d:0: RH. Sadel;
4:de d:o bryggeriarb. Aug. Sjösten.
1:ste ordningsman: trädgårdsmästare May ;
2:dre d:o hr L. J. Olsson;
3:dje d:0 hr A. L. Köhler;
4:de d:o hr Alfred Palm.

Sprutan nr 4:
(artilleri sprutan).
1:ste sprutehef: löjt. IH. Hedenblad
2:dre d:o serg. Alfvegren.
1:ste strälförare: serg. Wikander,
2:dre d:o fanjnnkare Ahlyhr;
3:dje d:o tändsticksarb, G. kydström;
4:do d:o konstapel J. O. Johansson;
1:ste ordningsman: dector O. Klintberg;
2:dre d:o d:o Hallenberg;
3:dje d:o häradsskrifv. E. Molander.
4:de d:o

Sprutan nr 5:
(Stenbergska).
1:ste sprutchef: bandl. T. Falck;
2:dre d:o bokhandl. J. Sahlberg.
1:ste strålförare: glasmästar Sundell;
2:dre d:o bokhbållar Pettersson;
1:ste ordnivgsman: bokhällar Löfving;
2:dre d;o d:o Högström,

Pytssprutorna.
1:sta sprutan:
sprutchefer: styckj. Hallgren o.bokb. Dahlberg.
2:dra sprutan:
sprutchefer: skräddaren Vallin och glasmäst.
C. J. Sundberg.
3:dje sprutan:
sprutchefer: mältar Johansson ock bryggeriarb. Klintberg.
4:de sprutan: G
sprutchefer: bokh. R. Pettersson och provisor Olsson.
Hrr Graham Brothers hafva utlofvat att, i händelse at eldsvåda, ställa den till deras mekaniska verkstad hörande sprutan till stadens förfogande, och kommer manskap att densamma tilldelas, så snart den för i år upprättade mantalslängden blifver tillgänglig.

Brandsegels-afdelningen:
1:ste ordningsman: kapten J. Herlitz;
2:dre d:o d:o Bäckman;
3:dje d:o lotsen Carl Vinberg.
Vid denna afdelning påräknas alla i staden varande sjömän, hvilka ej äro på andra afdelningar indelade, samt sjömansskolans elever. Samlingen, i håndelse af eldsvåda eller mönstring, sker vid sprutans nr 1 spruthus i rådhuset, bredvid uppgången till telegrafbyrån.

Vattenhemtnings-afdelningen:
1:ste vattenchef, handl. Ludvig Herlitz;
2:dre d:o d:o N. Nilsson;
1:ste stråltörare, d:e J. W. Klintberg;
3:dre d:o d:o Joh. Hallberg.

Ordningsmän vid uppfordringsverken:
1:ste hr J. B. de Brun;
2:dre hr Carl Ferm;
3:djo hr Carl Franzén.

För verkens sättande i gång och slangarnes sammanskrufning:
hr gördelm. P. A, Hellgren jemte sina egna biträden;
hr maskinist N. Holmquist.

För vattenhemtning med hästar:
repslag. J. C. Kryssell;
bokhb. J. A. Dahlström;
bagaren Fr. Vallin;
arbetaren O. N. Dahlin;
hr J. F. Klint.

För broutläggning:
bokh. Herm. Viekman:
målaren Engelund;
stadsmätaren Nilsson.

Vid slangliniens omvårdnad:
handl. H. Lindström;
magazinskarlen N. Engström.
skräddaren J. Levin.

För vattenhemtning med ämbar och ledningsliniernas ordnande:
fabrikör Aug. Johansson;
d:o Gustaf Cedergren;
skolläraren J. Enderberg;
d:o O. Olin;
d:o A. Rundqvist;
handl. C. A. Måhrbeck;
d:o C. J. Måhrbeck;
skomakaren Österberg ;
d:o Wetter.

Rifnings- och bergningsafdelningen:
1:ste rifnings- och bergningschef consul C. J. Westberg;
2:dre d:o d:o byggmästar Pettersson.
Ordningsmän: handl. L. J. Kahlqvist;
konsul Carl Ekman;
byggmästar Lindgren.

Vakt- och reservafdelningen:
1:ste vakt- och reservchef: lijtn. K. Regnell;
2:dre d:o d:o handl. Hederstedt.
Ordningsmän: konsul Romdahl;
d:o — Boström;
doktor Kahl;
viktualiebandl. Nyström;
qvarneg. Nilsson, Bingersqvarn;
byggmästaren Stenbom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *