Kyrkostämma

hölls i torsdags under tillfälligt ordförandeskap af komminister O. Ötverberg, enär ordinarie ordföranden var förhindrad. Stämmans författningsenliga uppgift, granskning af debiteringslängden, gick om intet, då ”vederbörande icke aflemnat någon debiteringslängd”. Vederbörande härvidlag lär väl vara kyrkorådet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 December 1876
Nr 104

LEGALA NYHETER.

FÖDDE: pigan Emma Ekvalls dott., hushållerskan Hedvig Carlssons dott, jordbruk. Ernst Ödins son, sjöman Karl Vittbergs son, pigan Selma Vegmans dotter.
DÖDE: sjöman Hans Petter Nerdström 48 år 1 mån. och 17 dag. goasen Karl Olot Hjalmar Lindberg, 11 år, 26 dag, bustra Kristina Magdalena Cederlund 69 år, 6 män., arb. Lars Magnus Eriksson 41 år, 1 mån. och 23 dag. ringkarlsdott. Anva Lisa Söderberg 85 år och 4 dagar.
VIGDE: handl. Herman Lindström och Elin Herlitz, arb. Anders Andersson och Anna Svensson, arb. Gustaf Gustafson och Maria Håkansson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 December 1876
Nr 104

Det föredrag

öfver ”de gammaldags Visby köpmännen C. H. Lange, Joh. Lythberg och bröderne G. M. och J. N. Donner”, son i torsdags hölls ”af ivtendenten P. A Säve, åhördes af ett ganska talrikt antal af tacksamme åhörare Då vi hafva trott att detta föredrag, hvari man får en inblick i den gamla hansestadens handelshistoria under nyare tider, skall med intresse läsas af äfven den stora allmänheten, hafva vi satt oss i tillfälle att i vär tidning kuna meddela detsamma, och kommer dess införande att taga sin början på nyåret.
Sedan detta föredrag hållits, sunmanträdde föreningen Gotlands Fornvänner, då till styrelseledamöter återvaldes herrar doktor O. Roswan (ordf.) doktor J. Kahl (sekreterare), boktr. T. Norrby (kassaförvaltare), intendenten P. A. Säve och boktr Anders Jeurling. Till revisorer utsågos herrar lektor O. W. Lemke och lektor D. Söderberg. Dessutom afgjordes åtskilliga andra ärenden.
Säsom bevis på det intresse, hvarmed sällskapets samlingar, ”Gotlands Fornsal”, på senaste tiden, sedan desamma nästan dagligen tilökts, börjat omfattas, kunna vi nämna, att under dén timme på Annandagen, då Fornsalen hölls öppen, samlingarne togos i betraktande af vid pass 150 personer, hvilka genom värderika gåfvor af fornsaker och frikostiga öfverbetalningar lade i dagen sitt intresse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 December 1876
Nr 104

Postångaren Sofia

anlände hit natten till gårdagen, efter att i omkring 7 dygn hafva legat infrusen i Oskarshamns skärgård, och der oafbrutet arbetat för att komma loss. Den med förde nu post för till och med onsdagen, samt åtskillige, naturligtvis ifrigt efterlängtade, passagerare, hvilka helt opåtänkt bland ismassorna fått äta sin julgröt. De berättas dock hela tiden halva varit vid friskt mod.
När detta skrifves, fredags afton, ernar kapten Höggren att åter afgå i natt i vanlig tid. Om Sofia kommer angöra Horus udde eller Oskarshamn kan naturligtvis icke på förhand beräknas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 December 1876
Nr 104

Prinsessan Eugenies

helsotillstånd, som en tid på hösten var vacklande, lärer nu vara så godt, att hon ofta deltager i aftonkretsarne på slottet, då dervarande medlemmar af den kungliga familjen äras samlade.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 December 1876
Nr 104

Delegare

uti Slite Skeppsrederi-Aktiebolag anmodas härmedelst att lördagen 20 Januari 1877 kl. 10 å Smedmans hotell i Visby kontaut till styrelsen inbetala resterande 10 proc, af tecknade aktier i nämda bolag.
Tillika erinras de, som ej fullgjort föregående inbetalningar, att de samma jämte ränta inbetala vid påföljd som i § 3 stadgas.
Till dem som till fullo inbetalt tecknade beloppet kommer aktiebref att utdelas.
Slite, 20 Nov. 1876.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 December 1876
Nr 104

Dödsfall Karl Olof Hjalmar

Att vår älskade son Karl Olof Hjalmar efrer en lång och tärande sjukdom stilla afled i Visby Söndagen 17 December kl. half 12 ft. m, varder endast på detta sätt slägt och deltagande vänner tillkännagifvet.
Visby, 22 December 1876.
Anna Lindberg, K. K. Lindberg.
född Delander.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 December 1876
Nr 104

Dödsfall Johan Niklas Johansson

Tillkännagifves, att den kärleksrike Guden efter sitt allvisa råd behagat från detta jordelifvet hädankalla min ömt älskade make hemmansegaren Johan Niklas Johansson, född 6 April 1831, hvilken stilla och fridfullt afsomnade vid St. Fjells i Endre 19 Dec. 1876; djupt sörjd och saknad af mig, barn, en åldrig fader samt slägtingar och många vänner.
Katarina Johansson.
Joh. evang. 5: 24 v., 11: 25, 26 v.
Ps. 484 4 v., 473 4 v.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 December 1876
Nr 104

Dödsfall Maria Stenström

Tillkännagifves, att Enkan Maria Stenström från Stenstu i Barlingbo stilla afled på Etebols i Lummelunda Söndagen 24 Dec. 1876 kl. 12 midd. i en ålder af 69 år, 7 mån. och 23 dagar; djupt sörjd och saknad af barn och barnbarn samt släkt och många vänner.
Sv. Ps.-b. nr 473 v:na 4, 5.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 December 1876
Nr 104