Förordnande.

Under kyrkoherden Norrbys i Nähr sjukdom har komminister Kalström blifvit förordnad att upprätthålla Gudstjensten derstädes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Dödsfall. Mårten Ludvig Ferdinand Lyth

Tillkännagifves att f. Landtbrukaren Mårten Ludvig Ferdinand Lyth efter endast 3 dagars sjukdom afled i Wisby den 17 Februari 1874 kl. 1/2 6 e. m., i en ålder af 43 år, 5 mån., 12 dag.
Sörjd och saknad af föräldrar och syskon. Varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Sv. Ps. N:o 497, v. 5.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Dödsfall. Jacob Niclas Lyth

Att f. d. Mantals-Commissarien i Gotlands Län och Wisby Stad, f. d. Stads Cassören i Wisby, Herr Jacob Niclas Lyth stilla afled på sitt hemman, Hallbjens i Guldrupe, Thorsdagen den 12 Februari, i en ålder af 79 år, 6 månader och 8 dagar; sörjd och saknad af en gammal broder, syskonbarn samt slägtingar och vänner.
Varder endast på detta sätt tillkännagifvet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Auktion.

I anseende till afflyttning låter dels fru C. Gregersson och dels hälftenbrukaren Daniel Hafström genom frivillig Auktion, som förrättas vid Botvide i Sanda den 5 och 6:te nästkommande Mars, hvaje dag från kl. 9 f. m., till de högstbjudande försälja: Koppar, Malm, Messing och Blecksaker, Kokkärl, en Jernspis och en strykugn, Glas och Porselin, Sängkläder, deribland stoppade täcken, bord- och Sänglinne, resfällar och en större golfmatta, Möbler deribland en Inperialsäng, flera Soffar, Komodar och Stolar af Valnöt, Speglar, Sängstolar, Soffar, Skåp, Skänkar, Bord, Stolar och Komodar, dels betsade och dels målade, en Stormangel, en Vindmaschin, Vågbalancher och Vigter, Målkärl, Kreatur, deribland 4 a 5 st. Hästar, 7 par dragoxar, 7 a 8 st. Kor, 8 a 9 st. Ungnöt, 8 a 10 st. Får samt några Svin, Redskap, såsom Resvagnar med liggfjedrar, Arbetsvagnar, Skidor, Kälkar, Vrånghäckar, Foderhäckar, Karmar med åkstolar, Mullfösor, Jernpinnharfvar, Rullhadvar, Mullhadvar och Klösharfvar, Myllharfvar, Vindplogar, Spetsplogar, flera par Selar, en embetssela, en Stenvagn, Kärrar och Stegar, Slipstenar, Svänglar, Jernspett, Pickar, Yxar, Sigdar och Liar, Mjölbingar, och en mängd andra Trädkärl m. m. Timothefrö, grönt Helsingelin, Hvete, Råg och Blandsäd.
Godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1:sta instundande September.
Sanda den 21 Februari 1874.
Efter anmodan.
E. J. ALFVEGREN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Att Debetsedlar

å 1873 års Kronanskylder komma att med posten d. 20 d:s härifrån afsändas till kronofjerdingsmännen inom Fardhems, Habblinge, Hemse, Hoburgs, Gröttlinge, Burs och Garda ting, för att de skattskyldige tillhandahållas, varder härmed tillkännagitvet.
Gotlands Södra häradsskrifvarekontor den 17 Februari 1874.
C. A. Ljungholm.
Wisby Landskontor d. 19 Febr. 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Ångaren ”Sif”

flottogs onsdagsnatt, sedan två tredjedelar af lasten blifvit lossad och ilandfärd å Katthammarsvik samt inträffade, bogserad af ”Poseidon”, torsdagseftermiddag i Slite, der resten af lasten kommer att lossas. Efter derstädes undergången provisionel tätning kommer ångaren att bogseras till Oskarshamns eller Stockholms docka för undergående af reparation.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Till revisorer

vid riksbankens afdelningskontor i Wisby äro utsedde: af Första kammaren: öfverstelöjtnanten C. E. af Chapman (34), konsul Carl Stenberg (33); af Andra kammaren: f. d. riksdagsmännen L. Norrby samt N. Pettersson i Runtorp.
Till deras suppleanter: af Första kammaren: kyrkoherden S. Gustafsson och apotekaren C. J. Marelius; af Andra kammaren: f. d. riksdagsmannen P. Larsson i Lilla-Fohle samt herr J. A. Lyth.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1874
N:r 14

Stiftstidning.

På förslaget till Lärbro (regalt, 1:a klassen) har Domkapitlet den 11 d:s uppfört: i första rummet lärov.-adj. dr O. Öfverberg, och i andra rummet stadskomministern C. Sik. Tredje rummet är samma dag till ansökning anslaget ledigt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1874
N:r 14

Skallgång.

Vid den i måndags i Klintekrakten anstälda räfjagten, blefvo 1 räf (skjuten af landshäfding Horn) och 7 harar jägarnes byte.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1874
N:r 14