Rättegångs- och Polissaker.

Länsfängelset.
Södra häradsrätten

företeg i tisdags rarsakning med häktade Fredrik Vilhelm Nyman, hvilken, såsom vi förut omtalat, gripits häri staden såsom förvunnen att halva en natt i December ur en läst schiffonier tillgripit en summa penningar från hemmansägaren Karl Vallin, Pejnarfve i Levide. Nyman erkände tillgreppet och uppgaf i hufvudsak om förloppet detsamma, som vi redan ur polisrapporten meddelat:
Han hade på gvällen något rusig gått hemifrån och då han kommit förbi Pejnarfve hade den tanken flugit på honom att han skulle göra inbrott, enär alla sofvo och han visste hvar penningar funnos. Med en träbit trycktes en fönsterruta in, men då Nyman fann att fönstret ej satt fast med haspar, ryckte han upp det, hvarpa han bröt upp schiffonieren med ett par jernkilar som han hämtade i stället. Penningarne fnunos i 3 pungar, men Nyman tömde alltsamman i en, hvarpa han gåf sig i väg, när han tyckte sig höra att stolar flyttades i ett angränsande rum, Han ankom till Hemse strax före tågets afgång och köpte biljett till Visby. Föröfrigt hade han ej förskingrat mera än att han köpt snus och tobak för 50 öre i Mellins salubod samt gifvit sin hustru — han är nämligen gift sedan något mer än en månad — 4:25, då han innan han gaf sig i väg, några timmar uppehöll sig i hemmet, Målsägaren, som förut uppgifvit det stulna beloppet till omkring 190 kronor, höll dock nu ej derpå, utan åtnöjde sig med att få tillbaka de 161:45 som funnos qvar samt det Nyman förskingrat. Hustrun hade genast lemnat hvad hon fått af mannan. Omkring 1 kr. 80 öre ägde Nyman sjelf vid stöldens begående.
Nyman som er född 1854 vid Tungelboa i Levide har förut varit straffad för stöld 3 gånger samt undergått 4 åre allmänt arbete på Tjurkö, hvarifrån han lösgafs 1886.
Häradsrätten dömde honom till 10 åre straffarbete och 10 års förlust af medborgerligt förtroende. Nyman sade sig vilja anföra besvär öfver domen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *