Från sjön.

Den af oss förut omnämnde vid Trosnäs på Ölande ostkust strandade med jern lastade ångaren Riga från Stettin har af dykeribolaget Neptune ångare Poseidon och Eol tagits flott och inbogserats till Oskarshamn. I fredags började bergningsarbetet under temligen gynsam väderlek och på måndags middag kröntes arbetet mod framgång, men det måste dock innan dess afbrytas tvänne särskilda gånger. Påföljande morgon inbogserades ångaren till Oskarshamn och intogs i mekaniska verkstadensskeppsdocka. Skadorna äro ej synnerligen omfattande.
Ångarne Poseidon och Eol hade från Riga lossat 600 tona af jernlasten. En god tur hade båtarna vid bergningen, ty just som Riga kom flott, uppstod häftig ostanvind, som om den kommit förr, skalle ovilkorligen halva vållat, att ångaren fått dela den nyligen på Ölands norra udde förlista ångaren Famas öde.
— Dykeribolagets ångare Neptun kommer att öfvervintra i Ljusne, Den andra ångaren, Hermes, deremot skall i dag, säger Söderhamns Tidning för 31 Dec. intaga kol vid Djupvik, till hvilket ställe kolen komma att köras fram Stugsund. Efter att halva försett Neptun med kolförråd skall Hermes afgå till Stockholm.
— Juana Nancy, ett ångfartyg, som under det förflutna året gjort flera resor från England till Luleå med jernvägsskenor för Luleå—Ofotenjernvägen, blef, som bekant, efter sin sista resa på året utsågad genom isen från Luleå, hvarvid under stora kostnader användes flere hundra man. Sedermera afhördes ej fartyget, förrän man förmodade det vara sjunket å kusten utanför Söderhamn. Emellertid erhöll bergvinge- och Dykeribolaget Neptun på nyårsaftonen nedanstående telegram Holmsund den 31 Dec. kl 1 e. m. Juanua Nancy ligger fast i isen utanför Holmes Gadd omkring 4 min. SO. från fyren. Fartyget är öfvnrhöljdt af is. Det har varit synligt sedan den 26 Dec., di nödsignal var hissad. Vestra Qvarken ligger och är farbar.
Detta fartygets olyckliga öde midt ut på hatvet, en mil från land, kan sålunda ej afhjelpas på annat sätt än att vid inträffadt mildväder och ström hafsisen skulle kunna börja att röra på sig, så att antingen fartyget sjelft eller biträdt af annat ångfartyg skulle kunna befrias ur sitt farliga läge. Hvarom icke blir det der liggande under hela vintern, så framt det ej skadan så att det sjunker. Folket ombord kan dock i nödfall rädda sig till land, dit det har omkring 1 svensk mil.
— Enligt den af Bureau Veritas offentliggjorda listan öfver sjöolyckor under sistlidna November månad ha förlist: segelfartyg 133, nämligen 16 amerikanska, 3 österrikiska, 55 engelska, 1 chilenskt, 4 danska, 1 holländskt, 3 franska, 10 tyska, 2 grekiska, 17 italienska, 12 norska, 3 portugisiska och 6 svenska; ångara 14, nämligen: 1 amerikansk, 9 engelska, 1 holländsk, 1 fransk, 1 spansk och 1 svensk.
— Jaktgallioten Ceres som afgått från Kalmar till Odense med kli strandade natten till 27 pA ön Koos vid Greifewald.
— Ångaren Balder, kapten Petterson, var 26 vid Svinemünde i kollision med en rysk ångare men har endast lidit obetydlig skada.
— Skonaren Elise, kapten Rudberg, hemmahörande i Kalmar och stadd på resa derifrån till Aalborg med trä, inbogserades 27 med läcka till Svinemünde, der den blifvit länspumpad och lossar lasten.
— Svenska briggen Bjerke, förd af kapten Götherström, som med trälast afseglat från Vestervik, under destination till Portsmouth, för att komplettera lasten i en annan hamn, har 22 sistlidne December grundstött och återvändt till Vestervik för att reparera. Lasten kommer att lossas, oaktadt den ej lidit någre skador.
— I Stockholm hemmahörande ångaren Pan, tillhörig bankdirektör Vallenberg och förd af kapten A. Linder, anlände dit i söndags eftermiddag i barlast från London. Ångaren hade på morgonen kl. 2 inkommit till Sandhamn men förgäfves medelst bloss och signaler med hvisselpipan kallat på lots.
Då ingen lots syntes till, beslöt kaptenen att sjelf försöka taga sig in, men härunder drefs ångaren af ström och vind ned mot grund och erhöll ett hål i botten under sjelfva vattentankarne, hvarigenom en läcka uppkom.
Först då ångaren hunnit intill Sandhamns tullbrygga, observerades dem af lotsarna. Efter det läckan blifvit provisoriskt tätad och lots kommit ombord fortsattas resan till Stockholm. Under vägen voro pumparne i full gång för att hålla fartyget läns. Ångaren kommer att intagas i docka för att reparera.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *