Hushållningsgillena.

Endre hushållningsgille har till ledamot i bestyrelsen valt O. Kristensson i Röstäde och till suppleant E. Lefvedahl därstädes. Till ombud för val af ledamöter i premieringsnämderna valdes J. Erlandsson, Öjers och till suppleant för honom O. H. Arvidsson, Lindarfve. Till ombud för utredande af frågan om ett andelsslakteris anläggande utsågs N. P. Svensson i Häxarfve. Vidare beslöts att öfverlåta bestägmmandet af dagen för gillets ordinarie sammankomst åt, förvaltningsutskottet, dock med hemställan till f.-utskottet att utskottet att utsätta sammankomsten på sådan tid, att ej större hinder möter för landtbrukarnes deltagande däruti. Till inval i hushållningssällskapet föreslogos 14 personer.

Stenkumla hushållningsgille har till ledamot af bestyrelsen för 3 år omvalt K. Karlsson, Myrände i Atlingbo, och till suppleant Fredrik Wirgin i Västerhejde. Ombud för utseende af ledamöter i premieringsnämderna blefvo G, Gottberg i Stenkumla, och Aug. Isenberg, Istums, och deras suppleant Hj. Johansson, Kysings i Vall.

Fardherns hushållningsgille har till ledamot af bestyrelsen omvalt landtbrukaren N. A. Jakobsson, Asa i Lojsta, med Axel Smith i Skota som suppleant. Till ombud för val af ledamöter i jordbruks, och nötboskapspremi eringsnämde rna valdes landtbrukarne J. Nordström, Hesselby i Linde, och A. Lindvall, Myre i Fardhem, och till deras suppleanter K. L. Johansson i Gerthe och O. Jakobsson i Duckarfve. Ombud att diskutera svinslakterifrågan blefvo A. Laurin, Sandarfve i Fardhem, J. Lindvall, Källder i Linde, W. Niklasson, Märs i Lojsta, C.- A. Elfström, Orleifs i Levide och E. Dahlgren, Hägvalls i Gerum. 13 st. ledamöter föresloges till inval i hushållningssällskapet. Ett sakrikt och instruktivt föredrag höllsg agr. A. Eklund öfver ämnet »Kan ägghvitan i oljekakorna på annat sätt ersättas?»

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9

Dödsfall. Petter August Olsson

Att min älskade maka Petter August Olsson stilla afsomnade idag kl. 4 e. m., efter en lefnad af 44 år, 6 månader och 14 dagar; djupt sörjd och saknad af mig och 9 barn, släkt och vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Lunds I Västerhejde den 6 januari 1913.
AUGUSTA OLSSON, född Sjöström.
Älskad I lifvet, saknad I döden.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 januari 1913
N:r 4

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1912 – 1913, benäget meddelade af pastorsämbetena:

Hejdeby: födda 10 (3m. 7 k.), döda 6 (1 m. 5 k.); inflyttade 25 (10 m. 14 k.), utflyttade 11 (4 m. 7 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 240; ökning 17.
Pastoratets folkmängd 598; ökning 17.

Barlingbo: födda 13 (7 m. 6 k.), döda 5 (2 m. 3 k.); inflyttade 36 (18 m. 18 k.), utflyttade 48 (24 m. 24 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 481; minskning 4 personer.

Ekeby: födda 10 (7 m. 3 k.), döda 4 (2 m. 2 k.); inflyttade 14 (4 m. 10 k.), utflyttade 24 (13 m. 11 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 358; minskning 4 personer.
Pastoratets folkmängd 839; minskning 8.

Vall: födda 2 m., döda 3 (1 m. 2 k.); inflyttade 21 (12 m. 9 k.), utflyttade 22 (11 m. 11 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 315; minskning 2 personer.

Hogrän: födda 4 (2 m. 2 k.), döda 9 (3 m. 6 k.); inflyttade 25 (12 m. 13 k.), utflyttade 28 (9 m. 19k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 331; minskning 8 personer.
Pastoratets folkmängd 646; minskning 10.

Sanda: födda 14 (9 m. 5 k.), döda 10 (3 m. 7 k.); inflyttade 59 (27 m. 32 k.), utflyttade 49 (16 m. 33 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 848; ökning 14.

Mästerby: födda 12 (4 m. 8 k.), döda 4 (3 m. 1 k.); inflyttade 41 (22 m. 19 k.); utflyttade 30 (14 m. 16 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 433; ökning 19.

Västergarn: födda 5 (2 m. 3 k.), döda 4 (3 m. 1 k.); inflyttade 17 (9 m. 8 k.), utflyttade 24 (13 m. 11 k.); vigde inget par; folkmängd 31 dec. 294; minskning 6.
Hela pastoratets folkmängd 1,570; ökning 27.

Hejde: födda 10 (3 m. 7 k.), döda 7 (2 m. 5 k.); inflyttade 35 (12 m. 23 k.), utflyttade 39 (16 m. 23 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 579; minskning 1.

Väte: födda 10 (6 m. 4 k.), döda 4 (2 m. 2 k.); inflyttade 21 (6 m. 15 k.), utflyttade 36 (18 m. 18 k.); vigde par; folkmängd 31 dec. 601 (278 m. 323 k.); minskning 9.
Pastoratets folkmängd 1,180; minskning 10.

Alfva: födda 10 (7 m. 8 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 27 (14 m. 13 k.), utflyttade 39 (17 m. 22 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 480; minskning 7.

Hemse: födda 18 (11 m. 7 k.), död 11 (7 m. 4 k.); inflyttade 54 (24 in. 30 k.), utflyttade 58 (33 m. 25 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 827; ökning 3.
Pastoratets folkmängd 1,307; minskning 4.

Hablingbo: födda 11 (4 m. 7 k.), döda 11 (8 m. 3 k.); inflyttade 27 (16 m. 11 k.), utflyttade 10 (5 m. 5 k.); vigde 2 par; folkmängd 565 (284 m. 281 k.); ökning 17 personer.

Silte: födda 4 (1 m. 3 k.), döda 6 (1 m. 5 k.); inflyttade 7 (5 m. 2 k.), utflyttade 13 (9 in. 4 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 296 (147 m. 149 k.); minskning 8 personer.
Pastoratets folkmängd 861; minskning 25.

Vamlingbo: födda 11 (2 m. 9 k.), döda 9 (3 m. 6 k.); inflyttade 32 (11 m. 21 k.), utflyttade 33 (15 ni. 18 k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 664; ökning 1.

Sundre: födda in en, döda 4 (3 m. 1 k.); inflyttade 3 (2 m. 1 k.), utflyttade 4 (3 m. 1 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 196; minskning 5.
Pastoratets folkmängd 860; minskning 4.

Öja: födda 23 m. 14 k.); döda 13 (7 m. 6 k.); inflyttade 44 (22 m. 22 k.), utflyttade 60 (30 m. 30 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 886; minskning 6, äldste invånaren i Öja 91 År.

Hamra: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 11 (5 m. 6 k.), utflyttade 17 (6 m. 11 k.); Vigde 3 par; folkmängd 31. dec. 302; minskning 8.
Pastoratets folkmängd 1,188; minskning 14.

Rone: födda 17 (9 m. 8 k.), döda 16 (1 m. 15 k.); inflyttade 39 (25 m. 14 k.), utflyttade 73 (30 m. 43 k.); vigde 10 par; folkmängd 31 dec. 994; minskning 33 personer.

Eke: Födda 11 (8 m. 3 k.), döda 3 (1 m. 2 k.): inflyttade 25 (15 m. 10 k.), utflyttade 19 (7 m. 12 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 267; ökning 14 personer.
Pastoratets folkmängd 1,261; minskning 19.

Närs: födda 15 (8 m. 7 k.), döda 11 (6 m. 5 k.); inflyttade 14 (5 m. 9 k.), uflyttade 26 (14 m. 12 k); vigde 9 par; folkmängd 31 dec. 916; minskning 9 pers.

Lau: födda 6 (3 m. 3 k), döda 9 (2 m 7 k.); inflyttade 19 (7 m. 12 k.), utflyttade 17 (7 m. 10 k.); vigde 8 par; folkmängd 31 dec. 472; minskning 1 person.
Pastoratets folkmängd 1,388; minsk ning 10.

Fardhem: födda 11 (5 m. 6 k), döda 3 (1 m. 2 k.); inflyttade 21 (5 m. 16 k.), utflyttade 27 (17 in. 10 k.): vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 374; ökning 2 pers.

Linde: födde 10 (5 m. 5 k.), döda 3 (1 m. 2 k.); Inflyttade 25 (12 m. 13 k.), utflyttade 47 (25 m. 22 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 409; minskning 15 pers.

Lojsta: födda 13 (7 m. 6 k.), döda 5 (2 m. 3 k.); inflyttade 14 (8 m. 6 k.), utflyttade 23 (13 m. 10 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 294; minskning 1 pers.
Pastoratets folkmängd, 1,077; minskning 14.

Levide: födda 16 (8 m. 8 k.), döda 11 (7 m. 4 k.); Inflyttade 14 (8 m. k.), utflyttade M (10 m. 12 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 551; minskning 3 personer.

Gerum: födda 3 (2 m. 1 k.), döda 1 (1 m.); inflyttade 19 (9 m. 10 k.), utflyttade 18 (10 m. 8 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 182; ökning 3 personer.
Pastoratets folkmängd 733; oförändrad.

Ejsta: födde 9 (5 m. 4 k.), döda 7 (7 m.); inflyttade 29 (13 m. 16 k.), utflyttade 20 (11 m. 9 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 594; ökning 11.

Sproge: födde 3 (3 k.), döda 3 (2 m. 1 k.); inflyttade 22 (9 m. 13 k:), utflyttade 10 (5 m. 5 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 304; ökning 12.
Pastoratets folkmängd 898; ökning 23.

Klinte: födda 26 (14 m. 12 k.), döda 18 (6 m. 12 k.); inflyttade 95 (39 m. 56 k.),, utflyttade 91 (44 m. 47 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 1,213 pers; ökning 12 pers.; äldste pers. 90 år.

Fröjel: födda 5 (3 m. 2 k.), döda 15 (10 m. 5 k.); inflyttade 21 (8 m. 18 k.), utflyttade 27 (12 . m. 15 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 524 pers.; minskning 16 pers. äldste pers. 91 år.
Pastoratets folkmängd 1,737; minskning 4.

Stenkyrka: födda 12 (8 m. 4 k.), döda 14 (7 m. 7 k.); inflyttade 48 (24 m. 24 k.), utflyttade 55 (29 m. 26 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 723; minskning 9.

Tingstäde: födda 7 (5 nr. 2 k.), döda 6 (1 m. 5 k.); inflyttade 34 (17 m. 17 k.), utflyttade 44 (19 m. 25 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 513; minskning 9.
Pastoratets folkmängd 1,236; Minskning 18.

Fårö: födda 21 (9 m. 12 k.), döda 11 (1 m. 10 k.); inflyttade 19 (9 m. 10 k.), utflyttade 34 (14 m. 20 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 1,120; minskning 5.

Stenkumla: födda 10 (5 m. 5 k.), döda 7 (2 m. 5 k.); inflyttade 45 (14 m. 31 k.), utflyttade 28 (15 m. 13 k.); Vigde 3 par; falkmängd, 480; ökning 20.

Västerhejde: födda 9 (5 in. 4 k.), döda 8 k.; inflyttade 31 (13 m. 18 k.), utflyttade 28 (16 m. 12 k.); Vigde 5 tar; folkmängd 31 dec. 468; ökning 4.

Träkumla: födda 4 (1 m. 3 k.), döda 4 (2 m. 2 k.); inflyttade 24 (12 m. 12 k.), utflyttade 12 (8 in. 4 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 269; ökning 12.
Pastoratets folkmängd 1,217; ökning 36.

Eskelhem: födda 5 (2 m. 3 k.), döda 8 (3 m. 5 k.); inflyttade 42 (21 m. 21 k.), utflyttade 67 (33 m. 34 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 655; minskning 28, äldste medlem 93 år.

Tofta: födda 9( 4 m. 5 k.), döda 9 (4 m. 5 k.); inflyttade 26 (11m. 15 k.), utflyttade 29 (14 m., 15 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 547; minskning 3; äldste medlem 93 är.
Pastoratets folkmängd 1,202; minskning 21.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 januari 1913
N:r 3

Stycknings- & lösöreauktion på Vible gård.

Fredagen den 26 mars från kl. 11 f. m. låter fru Kindahl, Vible gård, på grund av upphörande med jordbruket genom offentlig auktion försälja: 36 bild åkerjord, som säljas i olika skiften på 5, 9 och. 12 tnld. En del åkerjord kommer även att utarrenderas. Köpevillkoren komma att tillkännagivas vid auktionen och prövningsrätt förbehålles.
Yttre och inre lösöret: 1 par unga kraftiga dragoxar, 4 st. mjölkkor, div. åkerbruksredskap: kultivator, spets- och värdplogar, harvar, ny gödselspridare m. m.; promenad- och arbetsvagnar, skogskälkar, häckar m. m.; div. möbler såsom flera enkla sängar, antik skänk, stolar av ok och björk, ett parti potatis och rovor jämte mycket annat. Å lösöret lämnas åt godkände inropare betalningsanstånd till den 1 juli d. å., andra betala vid anfordran.
Visby i mars 1920.
Birger Sedebus.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 23 Mars 1920.
N:r 69.

Lösöreauktion vid Kuse i Västerhejde.

Onsdagen den 24 mars från kl. 12 m. låter herr Oscar Molin, Kuse i Västerhejde på grund av egendomens försäljning genom offentlig auktion försälja:
Kreatur: 4 st. hästar, därav 1 vallack 15 år, 1 utmärkt fölsto 10 år samt 2 halvardenner, ungsto 2 år och unghäst 1 år, 4 st. goda mjölkkor, därav 1 kalvfärdig denna månad, 1 st. 7 mån. kvigkalt 1 st. dräktig sugga, 2 st. 5-mån. .grisar, 3 st. ankor, 20 st. höns och några kaniner.
Kör & åkerbruksredskap: 1 st. ny lastdragare, arbetsvagn, ressläde, 1 par arbetskälkar, foder- & vedhäckar, sättare, vänd & spetsplogar, järnharv (60 _pinn.), fjäder-, slät- och klösharvar, dragkärra, 1 par Alar, släpsko ni. kätting, hästräfsa, svängliar och 2 st. hästfiltar.
Diverse: 1 st. ny hackelsemaskin, ny decimaivåg m. vikter, gräsklippningsmaskin, 2 st. vattenfat, örven o. liar, yxor, spadar, skyfflar, hö- o. gödselgafflar, räfsor, bethackor, vatten- och mjölkkärl, röj- och trädgårdssaxar, köttina, kaninhus, ett parti potatis, samt 2 st. sängar m. m.
Betalningsanstånd lämnas godkände inropare till den 7 nov. 1920, andra, betala kontant fler Vid anfordran.
Tåg avgår från Visby till Högklint kl. 11,15 f. m.
Visby 1 mars 1920.
Birger Sedelins.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 22 Mars 1920.
N:r 68.

Lösöreauktion vid Kuse i Västerhejde.

Onsdagen den 24 mars från kl. 12 m. låter herr Oscar Molin, Kuse i Västerhejde på grund av egendomens försäljning genom offentlig auktion försälja:
Kreatur: 4 st. hästar, därav 1 vallack 16 år, 1 utmärkt fölsto 10 år samt 2 halvardenner, ungsto 2 är och unghäst 1 år, 4 st. goda mjölkkor, därav 1 kalvfärdig denna månad, 1 st. 7 mån. kvigkalv, 1 st. dräktig sugga, 2 st. 5-mån. grisar, 3 st. ankor, 20 st. höns och några kaniner.
Kör- & åkerbruksredskap: 1 st. ny lastdragare, arbetsvagn, ressläde, 1 par arbetskälkar, foder- & vedhäckar, sättare, vänd & spetsplogar, järnharv (60 pinn.), fjäder-, slät- och klösharvar, dragkärra, 1 par selar, släpsko m. kätting, hästräfsa, svänglar och 2 st. hästfiltar.
Diverse: 1 st. ny hackelsemaskin, ny decimalvåg m. vikter, gräsklippningsmaskin, 2 st. vattenfat, örven, o. liar, yxor, spadar, skyfflar, hö- o. gödselgafflar, räfsor, bethackor, vatten- och mjölkkärl, röj- och trädgårdssaxar, köttina, kaninhus, ett parti potatis, samt 2 st. sängar m. m.
Betalningsanstånd lämnas godkände inropare till den 1 nov. 1920, andra betala kontant eller vid anfordran.
Tåg avgår från Visby till Högklint kl. 11,15 f. m.
Visby i mars 1920.
Birger Sedelius.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 mars 1920
N:r 66

Prästlöneregleringan i Stenkumla.

K. m:t har nu — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — bifallit en av kammarkollegium gjord hemställan om ändring i 1 par. av läneregleringsresolutionen för prästerskapet i Stenkumla pastorat. Enligt kammarkollegi förslag får paragrafen ifråga följande lydelse: Dessa länen (prästlönerna) gäldas av pastorabet, förutom medelst församlingsavgifter, med avkomsten av kyrkoherdeboställena ½ mtl krona Prästgården n:r 1 i Stenkumla socken, ½ mtl Krono Västerhejde annex n:r 1 i Västerhejde socken och 1/4 mtl krono Träkumla annex n:r 1 i Träkumla socken, av förra komministersbostället ½ mtl krono Sigreps n:r 1 i Västerhejde socken samt av nuvarande kyrkoherdeboställena 7/8 mtl krono Prästgården n:r 1 i Valls socken och 65/216 mtl krono Hogräns annex n:r 1 i Hogräns socken, med avgälder för avsöndrad jord ävensom med övriga prästerskapet i pastoratet enligt lagen om reglering av prästerskapets avlöning deux 9 december 1910 tillkommande avlöningstillgångar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 April 1920
N:r 95

Fastighetsaffärer.

Handl. Alfred Weström härstädes har för icke bekantgjort pris försålt sin fastighet å Södervärn till fru Alice Bildsten i Stockholm samt sin fastighet i Västerhejde till handl. Adolf Gustafsson härstädes.
Samtidigt har hr Weström av disponent Hjalmar Klint i Stockholm inköpt en egendom på Österskär, belägen vid norra ändan av Trälhavet i Stockholms skärgård. Hr W. ämnar där öppna handels- och begerirörelse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 April 1920
N:r 94

En storartad gåva

har Västerhejde folkskola fått emottaga av socialdemokraterna i socknen. De ha nämligen — den 19 dennes — skänkt skolan en stor präktig orgel. Orgeln år köpt från A.-B. J. A. Fogelkvist, Norrköping, till ett pris av 800 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 April 1920
N:r 92

På Fridhem,

den idylliskt belägna rekreationsorten i Västerhejde, kunna mindre bemedlade och väl vitsordade personer även instundande sommar erhålla avgiftsfria bostäder, om de, såsom av annons i denna tidning förut tillkännagivits, anarast hänvända sig till fröken A. Meukow härstädes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1920
N:r 91