Prästlöneregleringan i Stenkumla.

K. m:t har nu — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — bifallit en av kammarkollegium gjord hemställan om ändring i 1 par. av läneregleringsresolutionen för prästerskapet i Stenkumla pastorat. Enligt kammarkollegi förslag får paragrafen ifråga följande lydelse: Dessa länen (prästlönerna) gäldas av pastorabet, förutom medelst församlingsavgifter, med avkomsten av kyrkoherdeboställena ½ mtl krona Prästgården n:r 1 i Stenkumla socken, ½ mtl Krono Västerhejde annex n:r 1 i Västerhejde socken och 1/4 mtl krono Träkumla annex n:r 1 i Träkumla socken, av förra komministersbostället ½ mtl krono Sigreps n:r 1 i Västerhejde socken samt av nuvarande kyrkoherdeboställena 7/8 mtl krono Prästgården n:r 1 i Valls socken och 65/216 mtl krono Hogräns annex n:r 1 i Hogräns socken, med avgälder för avsöndrad jord ävensom med övriga prästerskapet i pastoratet enligt lagen om reglering av prästerskapets avlöning deux 9 december 1910 tillkommande avlöningstillgångar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 April 1920
N:r 95

Fastighetsaffärer.

Handl. Alfred Weström härstädes har för icke bekantgjort pris försålt sin fastighet å Södervärn till fru Alice Bildsten i Stockholm samt sin fastighet i Västerhejde till handl. Adolf Gustafsson härstädes.
Samtidigt har hr Weström av disponent Hjalmar Klint i Stockholm inköpt en egendom på Österskär, belägen vid norra ändan av Trälhavet i Stockholms skärgård. Hr W. ämnar där öppna handels- och begerirörelse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 April 1920
N:r 94

En storartad gåva

har Västerhejde folkskola fått emottaga av socialdemokraterna i socknen. De ha nämligen — den 19 dennes — skänkt skolan en stor präktig orgel. Orgeln år köpt från A.-B. J. A. Fogelkvist, Norrköping, till ett pris av 800 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 April 1920
N:r 92

På Fridhem,

den idylliskt belägna rekreationsorten i Västerhejde, kunna mindre bemedlade och väl vitsordade personer även instundande sommar erhålla avgiftsfria bostäder, om de, såsom av annons i denna tidning förut tillkännagivits, anarast hänvända sig till fröken A. Meukow härstädes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1920
N:r 91

Dödsfall. Julia Lindström

Att min kära maka och vår moder och mormoder Julia Lindström, född Björk, efter ett långt men svårt lidande stilla och lugnt insomnade i tron på Jesus måndagen den 19 april kl. 3,40 e. m. i en ålder av nära 78 år, djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, vardor härmed slakt och vänner tillkännagivet.
Nygård i Västerhejde den 21 april 1920.
Reinholdt Lindström.
Barn och barnbarn.
Sv. Ps. 477.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1920
N:r 91

Fastighetsauktion.

Onsdagen den 21 april kl. 12 midd. låter Hj. Vestmark genom offentlig auktion försälja lägenheten Botmunds i Västerhejde bestående av c:a 10 tunl. åker, 5 skogsmark med därå uppförda bonings- och ladugårdshus. Beläget 1/4 mil från Hallvards och Högklints station. Betalnings- och övriga villkor tillkännagivas före auktionens början.
Obs.! Tåg avgår från Visby kl. 11,15 f. m. till Hallvards.
Visby den 15 april 1920.
Karl Dassow.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Dödsfall. Einar

Vår älskade Einar avled efter 2 dagars sjukdom i Kanada den 26 februari, 23 år, 9 mån. och 2 dag. gammal, lämnade oss alla i djupaste sorg och förtvivlan.
Vesterhejde i april 1920.
Agnes, f. Hoffman och Carl Olsson. Inga. Maja.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1920
N:r 79

Gotlands socialdemokraters partidistrikt

höll under gårdagen st 7:de kongress härstädes i ordenslokalen vid Södra Murgatan. Mötet öppnades av ordföranden. lokförare G. Bastholm, som å ett kort tal hälsade deltagarnu välkomna och påpekade de framgångar partiet gjort, Partiet hade nu blivit så stort och starkt, att det kunnat bilda ministär.
Sedan föregående mötesprotokoll upplästs och godkänts, tillsattes reseförbundskomité, bestående av hrr Alb. Hammarberg, C. O. Nilsson, Visby, och Sigurd Ahrling, Alva.
Vidare föredrogs styrelseberättelsen, av vilken bl. a. inhämtades, att medlemsantalet under året ökats med 188 och att två kommuner nedlagt arbetet,
Revisionsberättelsen upplästes och ansvarsfrihet beviljades. Räkenskaperna balanserade vid årsskiftet kr. 3,270:28, vilket utvisade en ber hållning till innevaran.de år av kr. 1,192:52.
En från Slite kommun inkommen motion om hållande av två sammanträden årligen godkändes.
Till ledamöter av verkställande utskottet valdes hrr G. Bastholm, E. Lydön, A. Olsson, B. Eklund och A. Andersson med hrr C. J. Strömberg, J. Johansson och Fritiof Bergman som suppleanter. övriga ledamöter i styrelsen blevo i Klinte A. Lindqvist (suppleant Vilh. Pettersson), i Slite Herman Engström (suppleant Fridolf Johansson), i Alva Sigurd Ahrling (suppl. A. Olsson, Västerhejde), i Lärbro G. Hedström ((suppl. J. O. Pettersson).
De förutvarande revisorerna och deras suppleanter återvaldes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 April 1920
N:r 78

Auktion vid Vible.

Genom öppen frivillig auktion låter landtbrukaren herr Axel Stålhandske vid Vible torsdagen 24 dennes från kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja 12 st. utmärkt vackra får med ungar af cheviotras, ett parti vackert utsädeskorn, ärter, råg, samt 300 tunnor goda ät- och sättpotatis; och lemnas godkände inropare anstånd med betalningen till den 1:sta nästkommande Oktober.
Veskinde den 17 Maj 1888.
LUDVIG HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Auktion vid Nygårds i Vesterhejde.

Genom öppen och frivillig auktion, som tisdagen den 1:ste Maj, från kl. 10 f. m., kommer att förrättas vid Nygårds i Vesterhejde, låter majoren och riddaren A. Kyllander derstädes, till den högstbjudande, i mindre utrop, för sälja omkring 400 kub,-f., goda ät- och sättpotatis, några st. goda mjölkkor, en qviga, en tjur af angeliras, och en draghäst. Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1:sta September, andre betale kontant eller vid anfordran.
Karlelund och Vesterhejde den 24 April 1888.
O. A. PETTERSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34