Stora Carlsö.

Trafiken mellan Klintehamn och Stora Carlsö uppehålles under sommaren 1936 medelst den för denna trafik av fartygsinspektionen godkända Motorkuttern Carlsö, vilken f. o. m. Söndagen den 21 Juni uppehåller turerna sålunda:
Söndagar och Onsdagar från Klintehamn kl. 10,15 f. m. och från Carlsö kl. 5 e. m. (kl. 17.)
Biljettpris tur och retur 2 kr. 60 öre, vartill kommer landstigningsavgift med 1 kr., vilket allt betalas ombord mot biljetter. Barn under 12 år halv avgift. I avgiften ingår ersättning för ciceron. Enligt Karlsö Jakt- och Djurskyddsförenings beslut skall en ciceron medfölja varje resa, och besökare äga ej rätt att bese ön annat än under hans ledning. Som passagerareantalet är begränsat böra sällskap tinga plats i god tid å Ångbåtskontoret, Visby, som även lämnar upplysningar om denna trafik. Söndagen 26 Juli utföres ingen resa.
Ångfartygsaktiebolaget Gotland.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 17 Juni 1936
Nr 138

En verklig lustresa

hade Ångfartygsaktiebolaget Gotland i går anordnat med det nya m/f »Gotland» för ett 70-tal inbjudna, utgörande representanter för myndigheter och ämbetsverk, för olika stater och kårer, för organisationer på handelns och jordbrukets områden, för pressen m. fl. Färden gynnades av det utomordentliga vädret med brännande sol och så gott som vindstilla och detta tillsammans med arrangemangen ombord på det nya imponerande fartyget gjorde resan till en liter upplevelse för deltagarna.
»Gotland» avgick från hamnen härstädes kl. 11 f. m. och stävade söderut längs kusten. När fartyget kommit i gång, finge de närvarande tillfälle att göra en rundvandring ombord, varvid bolagets chef, konsul Carl E. Ekman, m. fl. tjänstgjorde som ciceroner. Fartyget blev vederbörligen beundrat från maskinrummets djup till salongernas elegans. Och när man hunnit till höjden av Gnisvärd, bänkade man sig efter rundvandringen i den vackra matsalen, där lunchborden stodo dukade. Medan måltiden intogs, drog Västergarnsholm loeh så småningom Lilla Karlsö förbi utanför, medan skymtade gotländska kusten skymtade om babord.
Vid lunchbordet hälsades gästerna av konsul Carl E. Ekman i ett tal, vari han uttryckte sig glädje över den utveckling av det gotländska näringslivet, som kunnat göra, att rederiet ansett det nödvändigt att anskaffa det nya »Gotland» och därmed gå över till en ny klass av fartyg. I första rummet är det turisttrafiken, som skapat förutsättningen härför, ty under de tre månader på året, som denna trafik pågår, år det nödvändigt att i konkurrensen ha stora och vackra båtar. Den regelbundna trafiken får därmed också fördelen av denna standard och dagliga förbindelser, som eljest icke skulle kunnat upprätthållas. Detta slag av samarbete mellan ett land och ett rederi har upptagits på andra håll — turisttrafiken till Öland har anknutits till Sveabolaget och estländarna ha i år skaffat sig en ny bättre båt för förbindelserna på Stockholm. Turisttrafiken ger dock Gotland 2 ½ .milj. kr. om året i kontanta pengar. När »Thjelvar» inköptes år 1876 — bolaget hade förut »Visby» och »Gotland» — bar sig denna båt icke, utan måste tidvis användas för annan trafik och det var t. o. m. tal om, att den måst säljas. Nu står Thjelvar längst ned på skalan av bolagets båtar. Talaren uttryckte förhoppningen, att »Gotland» måtte hävda sin plats i den oerhörda konkurrensen — det gäller att man måste stå i täten för att ej sacka. efter — och att den måtte visa sig hava kommit i rätt tid. Han hälsade så ännu en gång gästerna välkomna.
I ett nytt anförande framförde konsul Ekman ett tack till dem, som medverkat vid båtens utrustning, särskilt i konstnärligt avseende, varvid han särskilt erinrade om fru. Augusta Skårman och artisten David Ahlqvist, och vidare till med. dr Kurt Bergström, som givit anvisningar för sjukhyttens inredning.
Gästernas tack framfördes av överste C. G. D. Hamilton, som hade gjort den erfarenheten att kuststäderdernas invånare ha tillägnat sig vidare vyer än befolkningen inne i landet. Det sammanhänger med sjöfarten och deras intresse är också knutet till denna. Stapelavlöpningarna bli därför stora händelser. När Gotlandsbolaget nu anskaffat detta fartyg, som i storlek och skönhet överträffar alla föregående, så uttrycka vi den önskan, att det måtte tjäna länge och uppfylla alla de förhoppningar, som äro knutna till detsamma. Med välgångsönskningarna för det nya fartyget förband han också ett tack till Inlagd från dagens gäster.
»Gotland» hade na hunnit att gå ett helt varv kring Lilla Karlsö och satte därefter kurs mot Stora Rarlsö, som också rundades. Passagerarna fingo därför ett utsökt tillfälle att beskåda Karlsöarnas märkliga silhu, etter på nära håll, ett skådespel värt att njuta av i den vackra sommardagen. Från Stora Karlsö sattes så kanon norrut mot Visby, medan de ombordvarande njöto av solgasset på däcket, och kl. 4 var Gotland åter hemma efter en resa, som för passagerarna varit utsökt angenäm i alla hänseenden.

Gotlands Allehanda
Måndagen 15 Juni 1936
Nr 136

Lotsverket.

Lotsstyrelsen har förordnat fyrbiträdet vid Stora Karlsö fyrplats J. E. Mattsson att från den 1 sept t. v. uppehålla fyrvaktarbefattningen vid Närs fyrplats. Hans befattning uppehålles under tiden av hr K. N. F. Holmberg.
Fyrbiträdet vid Faluddens fyrplats C. O. Hammarström har förordnats att t. v. uppehålla fyrvaktarbefattningen vid fyrplatsen. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Augusti 1934
N:r 182.

Karlsö jakt- och djurskyddsförening

hade i går sitt årsmöte å Stora Karlsö under ledning av konsul Carl E. Ekman. Ett 20-tal ledamöter hade rest ut med ångf. Thjelvar, som gjorde en tur till ön.
Till ledamöter i styrelsen återvaldes konsul Carl E. Ekman, överste G. Gartz, direktör J. Ax. Appelqvist, major E. E. Malmgren och direktör Oscar Roswall med konsulerna C. G. Björkander och Nils Friberg som suppleanter. Till revisorer valdes länsjägmästare Ragnar Melin och major Gösta Silvén med turistintendenten W. Beer och kapten Hans von Koch som suppleanter. Vid stämman beslöts vidare att anordna en mindre båtbrygga vid Suderhamn.
I samband med årsmötet var tördjakt anordnad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 Augusti 1934
N:r 180

Haveri.

Vi omnämnde i vårt föreg. nr att franska barkskeppet ”Juliette” från St. Malo natten emellen 7 och 8 dennes strandat på stora Carlsös nordvestra sida. En vår brefskritvare i Klinte skrifver nu angående denna olyckshändelse: ”Berget är mycket brant på den sidan af ön, der standningen skedde. Besättningen, skeppshunden och en tupp lyckades dock komma i land på ön, hvarest de måste vistas till lördagen den 9, då de i sin egen båt anlände hit och genast skaffade sig skjutsar till Visby. De hade mycket svårt att här göra sig förstådda. Fartyget blef straxt efter det de lemnat detsamma sönderslaget. I fall någon är intresserad af att veta tuppens öde, kan jag nämna att han qvarlemnades på härvarande gästgifvaregård”. Vi kunna tillägga att besättningen för närvarande vistas i Visby.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 19 Oktober 1875.
N:r 83.

Haverister.

Tyvärr hafva de stormiga dagarne medfört icke få sjöolyckor. Vi hafva denna gång att omförmäla tvenne sådana, men antagligen äro många flera att befara.
— Franska barkskeppet ”Juliette”, kapt. A.B. Jan, strandade 7 Okt. kl. half till 11 e. m. på nordvestra sidan af St. Carlsö kommande från Köpenhamn med barlast destin. till Sundsvall. Fartyget blef under den svåra NV. stormen sönderslaget, besättningen, 10 man, måste uppehålla sig dels å vraket dels å stranden till 9 då de med egen båt ankom till Klintehamn. Inga signaler kunde ses på kusten af Gotland.
Norska skonaren ”Harlingen”, kapten Ruud, från Kristiania, som i förrgår syntes härifrån redlöst drifva mot land, har nu strandat vid Hamra. Besättningen har (troligen af något annat fartyg) blifvit landsatt i Köpenhamn. Bergningsångaren Neptun har afgått för att söka berga fartyget.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 16 Oktober 1875.
N:r 82.

Ingen radiofyr vid Stora Karlsö.

Med hänsyn till det statsfinansiella läget har lotsstyrelsen ej ansett sig böra vidhålla sin tidigare plan för anordnande av radiofyrar kring rikets klister, enligt vilken radiofyrar till en början skulle anordnas å tre fyrskepp och lika många fasta fyrar, däribland vid Stora Karlsö fyr. Utbyggandet av dessa radioanläggningar, sammanlagt 22 stycken, skulle enligt den tidigare planen ske i fem etapper, med sex under första utbyggnadsperiaden. För nästa är begär lotsstyrelsen endast 93,000 kr. för anordnande av radiofyr vid Understens fyr i Ålandshav. (P)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219

Lotsångaren Stockholm,

kapten Rikard Boman, inkom hit i går afton från Stora Karlsö och Stenkyrkehuk för kolning m. m. Kapten Boman har i dag haft övning med härvarande livräddringestations manskap och materiel. Lotsångaren avgår härifrån åter söderut för att hämta upp tomfat vid fyrplatserna, där tidigare under rundturen fotogen avlämnats.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 augusti 1932
N:r 190

Fyrväsendet.

Fyrbiträdet J. E. Mattsson, Stora Karlsö fyrplats, har anmält sig som sökande till fyrmästarebefattningen vid Draghällans fyrplats. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 juni 1932.
N:r 141

Stora Carlsö.

Trafiken mellan Klintehamn och Stora Carlsö uppehålles under sommaren 1932 medelst den för denna trafik av fartygsinspektionen godkända
Motorkuttern Carisö,
vilken f. o. m. Söndagen den 19 Juni uppehåller turerna sålunda:
Söndagar och Onsdagar
från Klintehamn kl. 10,15 f. m. och från Carlsö kl. 5 e. m. (kl. 17).

Ångfartygsaktlebolaget Gotland.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 juni 1932
N:r 136