Lustresan till Stora Karlsö

igår blev en synnerligen lyckad och trevlig utfärd med mycket folk och prima stämning. Färden företogs med ångaren Drotten, som avgick från Visby kl. 9 på morgonen. Visserligen blåste det en smula, men någon sjögång blev det egentligen aldrig tal om. Vädret var det allra bästa med flödande sol och ljumma fläktar. Resenärerna debarkerade omedelbart efter framkomsten och blevo därefter uppdelade i grupper, vilka sedan under några snabbt flyende timmar fingo ta den vackra fågelön i skärskådande. Och strax före kl. 7 på kvällen var man i Visby igen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Juli 1940
N:r 154

Lustresa till Karlsö.

Då från många håll uttalats önskvärdheten av en möjlighet att få besöka Stora Karlsö har ångbåtsbolaget planerat att anordna en resa dit nu på söndag med ångaren Drotten. Sakkunniga ciceroner komma att medfölja. Med hänsyn till svårigheterna att i sommar komma ut till den vackra fågelön kan man taga för givet att allmänheten skall begagna tillfället. Annons meddelar närmare i morgon.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Juli 1940
N:r 150

Jakttiderna i länet.

K. m:ts beslut nu fattat.
Enligt de nu av regeringen utfärdade jaktbestämmelserna för innevarande år är jakt efter hare tillåten i Gotlands län med undantag av Fårön fr. o. m. 1 nov. t. o. m. 31 jan.
Regeringen har bestämt att på Gotland skall tjädern vara fridlyst t. v. under hela året och orrhöna t. v. intill utgången av 1941 samt rapphöns och vaktel med undantag av Fårön 16 november-30 september och på Fårön t. v. under hela året t. v. intill utgången av 1943. Vidare är alfågel t. v. fridlyst under hela året vid Stora och Lilla Karlsö.
K. m :t har bestämt att tiden för jakt efter vanlig räv på Gotland under jaktåret 1 juli 1940-30 juni 1941 skall vara 1 november t. o. m. 28 februari.
K. m :t har bifallit Gotlands skarp-skytte- och jägargille förslag att jakttiden på fasanhöna framflyttas en halv månad och omfattar förra hälften av november, varigenom jakten börjar samtidigt i Stockholms och Gotlands län. Jakttiden för fasanhöna på Gotland med undantag för Fårön har i enlighet härmed bestämts till 1-15 november. Jakttiden för fasantupp har med undantag av Fårön, där jakt på fasan t. v. är förbjuden fastställts till 16 oktober-15 november.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 juni 1940
N:r 137

Med tördjägare på St. Karlsö.

Trutbeståndet föremål för beskattning.
I söndags hölls den första av årets jakter på Stora Karlsö, och närmare ett 30-tal klubbmedlemmar och inbjudna hade infunnit sig från olika delar av landet. Det är naturligtvis icke endast jakten, som lockar till ett besök på den ståtligaste av fågelöar i Östersjön, utan den underbara naturen och allt annat vad Karlsö har att bjuda på. I själva jakten deltoog ungefär hälften av sällskapet.Omedelbart efter ankomsten till ön, där gästerna möttes av Karlsö jaktoch djurskyddsförenings klubbmästare, direktör Oscar Roswall, och v. ordf. direktör Axel Hanner samt inspektor Josef Nordström, intogs frukost, som var dukad på de stora stenhällarna utanför jaktpaviljongen. Och var säker om att ingen glömde att taga för sig av rätterna från det berömda kosthållet. När man länge nog smort kråset, började jägarna rusta sig för att taga ett nappatag med tördar samt jaktmarkers och fiskevattens rovriddare trutarna.
Från skeppare Hederstedts ”Törden” dirigerade. godsäg. Otto Hanson jakten, och jakten sker enligt vissa bestämmelser och efter Wöhlers önskan, som är angiven på en devis över stora ingången till jaktpaviljongen: ”Törd jagas endast från båt, och ingen fågel lemnas åt hafvet.” Med ett flertal småbåtar på släp stack ”Törden” ut till havs, för att så småningom lämna, ett par jägare med roddare på säkert avstånd från varandra.Första skottet knallade och en törd dalade mot vattnet. Efter hand blev skottlossningen livligare, men någon storfångst kunde det icke bli tal om, ty tordmularna, d. v. s. de allra flesta av dem hade flyttat för några dagar sedan, så det var endast några, som dröjt sig kvar. Det förhåller sig nämligen så, att så snart tördarna övat sina ungar i deras livsbetingelse, nämligen att fiska på djupet, försvinna de från Karlsöarna till andra fiskevatten. Ett 40-tal tördar endast blev hela jaktbytet. Men då så många skickliga skyttar kommit ut till Karlsö, blevo de ombedda att ”gallra” en smula bland de rovgiriga trutarna, som gärna kalasa på harungar, ägg och andras fågelungar. En hel del av de glupska bestarna fälldes.
Efter jägarnas återkomst till Hien, prövade skyttarna sin skjutskicklighet på lerduvor, till dess matsignal ljöd för samling kring middagsbordet — de ovannämnda bastanta stenborden. Dir. Roswall hälsale gästerna samt uttalade föreningens tack till konsul Carl E. Ekman, som ställt Karlsö-kuttern till förfogande. Kammarherre Hallin tackade å gästernas vägnar, och förklarade att den härliga vistelsen på ön gjort dagen helt lyckad, trots att tördarna dragit sina färde. ”Dagen kanske inte hade varit så strålande, om tördarna funnits i så stort antal att de förmörkat solen”.
Hyllningstelegram avsändes till föreningens förre mångårige ordf., konsul Carl E. Ekman, den nuvarande ordföranden doktor v. Eckerman och f. vice ordföranden, överste Gartz.
Vid olika tillfällen under den vackra dagen voro filmkamerorna i verksamhet, och t. o. m. en autogiro svävade länge över ön, då jakten pågick, och försvann efter att ha fullgjort sitt värv — att fotografera St. Karlsö från luften.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Tördjakt på Stora Karlsö

ägde i går rum, varvid ett 30-tal medlemmar i Karlsöklubben och inbjudna deltogo. Jakten blev icke så omfattande, men man tillbringade en härlig dag ute på Karlsön.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Fyrplatserna.

Bland sökande till fyrmästarebefattningen vid Storkläppens fyrplats märkes fyrvaktaren A. Söderberg, Stora Karlsö.
En fyrbiträdesbefattning vid Häradsskärs fyr sökes bl. a. av extra tjänstemannen E. P. V. Lindholm, Fårö, och e. biträdet A. J. O. Ekman, Stora Karlsö. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 Juli 1938
N:r 168

Mera regn.

Vissa trakter av Gotland har under den senast gångna natten och i dag åter fått en mer eller. mindre kraftig rotblöta. Här i Visby kommo några ordentliga skurar i förmiddags och även framemot middagstiden regnade det stundvis.
Även på det övriga Gotland har man fått regn, på sina håll i förening med åska. Särskilt i Eksta och Levede samt omkringliggande trakter var åskvädret i natt synnerligen kraftigt med, ständigt flammande -blixtrar. och kraftigt tordön. Blixten torde också he slagit ute i markernå, dock utan att åstadkomma någon förödelse. Åskvädret åtföljdes av ett skyfallsliknande regn. I Levede uppmättes i morse 23 mm. nederbörd, i Eksta 11. Även i Fröjel hade man ett ganska kraftigt åskväder med regn. Vägarna stå blanka av vatten därute, rapporteras det. Även i När har nederbörden under natten varit riklig och åskan gått för fullt under någon timma. I Eskelhem hörde man åska på avstånd. Nederbörden uppmättes där igår kväll till 4 mm. och i morse till 8. Vamlingbo rapporterar 15 mm:s nederbörd, Stora Karlsö 5,7, Klintehamn 12 och Fårö 1,8 mm. Dagens nederbörd .i Visby uppmätes inte förrän i kväll, men i natt hade det kommit 0,4 mm.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 Juli 1938
N:r 168

Återfunnen ringmärkt fågel.

Enligt uppgifter i senaste häftet av Fauna och Flora ha tvenne på Stora Karlsö ringmärkta tordmular återfunnits. Den ena, som märkts den 16 juli 1937, återfanns död vid Gislöv, en halv mil öster om Trelleborg, omkring den 15 februari 1938. Den andra, som märkts den 5 augusti 19386, fångades den 11 maj 1938 i ett laxnät tre distansminuter norr om Stora Karlsö.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Juli 1938
N:r 167

Lustjakterna.

I lördags inkom tyska lustjakten Liselott, F. Kolkmann, på resa Kalmar—Köpenhamn samt motorlustjakten Tärnan, B. Appelqvist, på resa Stora Karlsö—Stockholm.
I går inkom hit från Kalmar amerikanska lustjakten Landfall, Cumberlege, en av de större lustjakterna som besökt Visby denna säsong och ett synnerligen vackert och välvårdat fartyg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 18 Juli 1938
N:r 162