Skogseld.

I går middag utbröt eld i ett mest med slånsnår bevuxet skogsområde omedeibart norr om Kneippbyn. Brandmanskap utkommenderades från Visborgs slätt, men detta hade intet väsentigtatt uträtta, enär elden genom tillskyndande privatpersoners mellankomst kväfts i sin linda, efter att ha härjat något tiotal meter. Hur elden uppkommit är icke kändt.
— Vid Lundbjers i Lummelunda uppstod i går eftermiddag em i en hage, tillhörig en landtbrukar re Lundgren därstädes. Genom klämtning i socknens kyrkklocka tillkallades folk, som genast grep sig an med släckningsarbetet, hvilket sedan pågick hela natten och pågår ännu. Elden torde ha uppstått genom oförsiktighet vid gärdsling under någon af de föregående dagarna. Den begränsades igår kväll efter att ha härjat ett område om 2 å 3 tunnland.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 Juni 1915
N:r 145.

Friluftsteater.

Både William Larsson och den teaterintresserade Visbypubliken hade igår bättre tur. Friluftsteatern blef verkligen en verklighet, då »Närkingarna» klockan sex igår eftermiddag gafs å Kneippbyn inför en publik, som torde uppgått till öfver 300 personer.
»Närkingarna» har ju gifvits i Visby legio gånger, och det gamla hederliga sånglustspelet var väl därför: in i detalj välbekant för flertalet af gårdagens publik. För de flesta var emellertid en teaterkväll i det fria en nyhet, hvars behag litet hvar syntes uppskatta.
Spelet var ock genomgående det bästa. Öfver sina medspelare höjde sig dir. Larsson väsentligt genom sin lyckade typ af drängen Lasse, en typ, som från början till slut väckte stor munterhet.
Med vissa afkortningar här och hvar gick spelet raskt, och det hela var undanstökadt på halfannan timme.
I sammanhang med friluftsteatera bief Kneippbyn i går föremål för en formiig invasion från Visby. Det ena tåget efter det andra förde dit och afhämtade massor af folk, och i själfva byn myllrade det till långt in på aftonen af folk, som omväxlande njöt af den härliga atftonen i naturen och den vackra musiken från dir. Kuhlaus tolf man starka orkester.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 Juni 1915
N:r 145.

Kneippbyn

öppnas på torsdag i denna vecka, då äfven konsert gifves därute af en afdelning ur infanteriregemenitets musikkår, under anförande af musikfanjunkare Kuhlau.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 Juni 1915
N:r 134

Friluftsteater

kommer, efter hvad vi erfarit, att inom den närmaste tiden bjudas inom vår tidnings intressesfär. Det är skådespelaren William Larsson — senast engagerad vid Sv. Biografbolaget — som kommer att med sällskap gästa våra orter. Repertoaren upptager Geijerstams lustspel »Per Olsson och hans käring» samt »Närkingarna», och hvilken af pjäserna som än kommer att gifvas, blir det förvisso en ytterst angenäm förströelse.
Gotland besökes 21—27 juni, och föreställningar gifvas vid Snäckgärdsbaden, Burgsvik, Klintehamn, Roma, Slite, Tingstäde, Visborgs slätt och Kneippbyn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 Juni 1915
N:r 127

Afskedsfesten i Kneippbyn

blef en värdig afslutning på det hela. Vid elfvatiden på förmiddagen samlades man vid järnvägen och begaf sig med extratåg till Högklint, där några härliga timmar tillbringades. Klockan tre: samlalades man och marscherade skogsvägen till Kneippbyn, där doktor K. Kallenberg hälsade de närvaranrde välkomna och inbjöd dem till en del förfriskningar.
Ellen Keys föredrag hade nu anländt, hvarför amanuensen Lundström föredrog detsamma. Ämnet var som bekant: Det talade språket och det tysta.
Modersmålet enar och samlar, och det torde vara en makt som ej öfverträffas af något annat. Modersmålet är föreningsbandet, som kan väcka till lif allt hvad vi lärt oss älska och som hvilar inom oss. Men språket kan också vara hårdt, och intet brukas med sådan samvetslöshet som ordet. Olika grupper sätta olika värde på språket, beroende på olika uppfattningar och intressen. Det sägs att paradiset gick förloradt genom ett samtal. Det är sällan genom det talade språket, utan genom det tysta det vinnes tillbaka. Ingen kultur kan ersätta språket, de målande talesätten i folkets mun och det egenartade däri. Det kan ej heller bevaras på annat sätt än genom att lefva kvar i det verkliga lifvet. Man kan dock ha skäl att önska färre gångare och flera lyssnare. Vi böra ägna oss mera åt språkets vård och genom ett sundt och vackert lif lära oss att vämjas vid vidriga och fula talesätt. Det skall också komma ett släkte som kan tala det tysta språket såväl som det talade, som skall förstå att tillvarataga modersmålets skatter och glömma de intetsägande talesätten. Allt har varit drömmar, och våra drömmar skola en gång bli verklighet. De allsvenska ungdomsmötena kunna höja den allsvenska kulturinsatsen i det gamla eller nya kulturlandet. Men hela den skandinaviska ungdomen bör räcka handen åt den germanska.
Så som Visby en gång var medelpunkten för ett rikt kulturutbyte i norden, måtte det nu hållna mötet bli början till förverkligandet af idén om Germaniens förenade stater. Må dessa möten bli ett medel till förverkligande af den stora idén om, en sammansluten mänsklighet.
Föredraget mottogs med stormande bifall, och am. Lundström utbringade ett lefve för Ellen Key, hvarpå ett telegram med förhoppning om ett snart tillfrisknande och ett tack afsändes till författarinnan.
Doktor J. Qvist framförde sedan en hälsning från Helsingfors ungdomsförbund, och man hurrade för den svenska folkstammen. Ytterligare telegrafiska hälsningar framfördes från 200 svenskar i Berlin, samlade till möte, och från Värmlands ungdom som samlats i Karlstad.
Magister H. J. Ekholm framträdde därpå och framförde en opposition från svensk-finnarma mot att dessa alltid kallas finnar och upplyste att man på ett möte 6 april i år i Finland med svenskfinsk ungdom beslutat kalla sig finländingar. Talaren påpekade också det faktum, att man äfven från personer med bildning finge höra förundrade frågor huru finlandssvenskarne kunna tala svenska, då de ju äro finnar. Det var detta de ville ha bort. De ville vara svenskar och bli behandlade som sådana af sina bröder i Sverige (Bra!)
Som en hyllning åt den tillstädesvarande sångarveteranen C. F. Lundqvist uppstämde därpå Bragekören »Modersmålets sång» och under det denna sjöngs framträdde »Lunkan» på storstugans veranda, hvarifrån «talen höllos. Han tackade för hyllningen och höll med af rörelse darrande stämma ett glödande tal till ungdomen, ett tal som bars af en ungdomlig entusiasm och som gick till allas hjärtan. Den ungdomlige åldringen sjöng sedan »Härliga land» och utbringade ett lefve till ungdomens ädla förenade syften.
Amanuensen Lundström svarade nu å mötesdeltagarnes vägnar och yttrade till sist ungefär följande: Ni har mer än någon annan sjungit in svenskheten i utlandssvenskarnes hjärtan och därför skall aldrig din sångargärning förgätas.
Ett lefve för den gamle Lunkan.
Entusiastiska hurrarop härpå och gedan sjöng den gamle under allmän rörelse »Du gamla, du fria», Ännu ett lefve för fäderneslandet, och man sjöng »Vårt land».
Magister H. Hultin framförde. därpå finländingarnes tack för de härliga dagarna i Visby. Man hade känt sitt sinne värmas af de svenska ljuden, och ’man hade hämtat nya krafter af samvaron med förstående vänner. Till slut utbringades ett lefve för allt det vi arbeta för, följd af kraftiga hurrarop.
Telegram afsändes äfven till musikfesten i Hangö och till Klockars i Kronoby, Österbotten.
Med extratåg reste sedan först de finska och så de svenska deltagarne in till staden, hvarifrån klockan 7 på aftonen flertalet af de finska deltagarne afreste med »Per Brahe», vid afresan hälsade af en entusiastisk folkmassa. Klockan 8 skulle stockholmarne afresa med Tjelvar, men först kl. half nio lossades förtöjningarna.
Till dess talades och hurrades deti för Sverige, Finland, det svenska, för ungdomens uppgifter, för idealen, för amanuensen Lundström, för Brages själ, Otto Andersson, för Gotland ochresenärerna. Tusental af den tätt packade folkmassan stämde in i sångerna och hurraropen och Bragekören, som skulle resa först påföljande morgon, sjöng från land nästan oafbrutet sina vackra folkvisor. Under allmänt bifall uppläste amanuensen Lundström följande vackra dikt:

Hell dig, Visby, lefve du
Minneskärt i hafvets sköte.
Forn och framtid fira nu
Idin väna famn sitt möte,
Då vi unga sluta ring.
Barn af Svea och af Göte
Här vid hugfullt sommarting.

Hell dig haf, du Östersjö,
Som ej skiljer men förenar
Dem som längtat till din ö,
Du som icke kallt förmenar
Oss vår varma färdelust,
Du som våra kölar enar
Mot en vänlig gästfri kust.

Hell det folk som bygger, bor,
Rundt om Gotlands väna stränder.
Oss som barn af samma mor
Här i räcken brodershänder,
Oss I stämt från Västerled
Och från Östra saltets länder
Till att knyta syskonked.

Hell det band som knytes här
Uti fred och ljus och gamman,
Som för framtid löfte bär
Att vi syskon hålla samman,
Och må ödets mörka hand
Ej förmå att släcka flamman,
Som här tändes på Er strand.

Hell var kamp mot våldets makt
Som vill helga flamman skydda,
Lysa må från trakt till trakt
Den i slott och hvar mans hydda,
Hell det hem där språk och sed
Vårdas allt från tider flydda
Arf från fädren led från led.

Hell den stam i Österland
Som till oss sin ungdom sänder
För att häfdas må det band,
Som band samman våra länder,
Fränder hafven tack för sist
Då vi tryckte Era händer,
Mötets intryck vi ej mist.

Då som nu i sommarljus
Möttes vi med jubelsinne
Unga stämmors g da brus
Lefver än uti vårt minne,
Lefve godt fostbrödralag
Uti svenska hjärtan inne
Nu och i all framtidsdag.
M. Asp.

Men till slut gled fartyget ut från kajen under viftningar, hurrarop och sång och 1913 års svensk-finska ungdomsmöte i Visby var ett minne blott, men för lifvet skall dock helt visst detta minne bevaras, minnet af den rikt gifvande och upplyftande samvaron mellan svensktalande ungdom, från denna och andra sidan af Östersjön.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Juni 1913
N:r 143

Linköpingsscouternas besök.

I dag på förmiddagen har en utflykt företagits till Högklint och Röfvar Liljas håla. På hemvägen besöktes Kneippbyn och Visborgs slätt. På eftermiddagen idag äro scouterna inbjudna af Visby scoutkår till em enkel fest i Badhusparken, till hvilken festäfven Visby scoutgirls äro inbjudna. Morgondagen ägnas åt em utflykt till Snäckgärdet och Trojeborg med botanisering och egna öfningar. På torsdag har man tänkt göra en utflykt till Jakobsbergs utsiktstorn, äfven denma utflykt förenad med botanisering. Under fredagen slutligen företages emventuelt en tur till Dalhem, hvarefter scouterna på aftonen återvända hem öfver Norrköping.
Truppen står, som vi igår omnämde, under befäl af major von Feilitzen och löjtnant von Hofsten.
Hvarje afton förrättas korum, hvilken högtidlighet plägar samla en stor skara intresserade åhörare på vågbrytarkajen vid logementfartyget Visbys förtöjningsplats.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Juni 1913
N:r 137

Det säkraste sommartecknet

— åtminstone det mest påtagliga af alla — har idag uppenbarat sig här i det att operasångaren K. F. Lundqvist (»Lunkan») med fru hitländt för att tillbringa sommaren i Kneippbyn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Maj 1913
N:r 110

Skjutvarning.

Skjutning i mörker med skarp ammunition äger rum från Norra Hällarna (söder Hampfabriken) mellan landsvägen Visby—Kneippbyn och havet i västlig riktning onsdagen den 12 november mellan kl. 18.30 och kl. 22.00.
Farligt område: en sektor med spetsen i skjutplatsen och begränsad i söder av en linje i bäring 290 grader och norr av en linje i bäring 315 grader intill ett avstånd av 3,5 distansminuter, allt räknat från skjutplatsen.
Chefen för P 1 G.

Gotlänningen
Lördagen den 8 November 1952
Nr 260

Kneippbyn sålt exekutivt till ägarna.

Av sig själva köpte grosshandlarna Isak Westöö och Martin Ardin vid exekutiv auktion på tisdagen de O. S. Björkman & Co. AB och AB Edw. Löwgren tillhöriga andelarna av Kneippbyn. Köpesumman var 76.138 kr Saken är nämligen den att de nya ägarna också är ägare till de bolag som sålt fastigheterna.
Anledningen till auktionen — som förrättades på landskansliet — var att bolagen enligt stiftelseurkunderna inte har rätt att äga fast egendom, och tidigare har det inte varit någon lagfart påfastigheterna ifråga. Däremot får bolagen under vissa förutsättningar — för att skydda sina intressen — köpa fast egendom, men fastigheten måste avyttras inom viss tidrymd.
Tredje ägare till fastigheterna är köpmannen Sigurd Hellgren.

Gotlänningen
Onsdagen 27 augusti 1952
Nr 197

Danskt kabelfartyg lägger engelsk kabel.

Gotlands tredje telefonkabel sträckes i dag.
I dag utlägges den nya telefonkabeln mellan Gotland ocn fastlandet. Det danska kabelfartyget Edouard Senson anlände kl. 7 i morse till Fridhemsbukten, där alla förberedelser för landfäste redan voro vidtagna. Anknytningen ordnades under förmiddagens lopp och på middagen kunde kabelfartyget lyfta, ankar och sätta kurs mot Västervik, där kabelns andra ände skall angöras.

Sedan i början av juni har en arbetsstyrka av 40 man varit syssel satt med nedläggandet av landkabel från Visby till Fridhem och detta arbete har som sagts nu färdigställts. Den nya sjökabeln har tillverkats i -England och har i dessa dagar avhämtats i London av det danska kabelfartyget. I går kom detta upp på Lindödjupet utanför Västervik och där tog det ombord en manstark delegation från Telegrafverket, bl. a. överdirektör Billström, som under generaldirektör Sterkys resa i Amerika är t. f. generaldirektör, vidare överingenjör Holmgren, distrikschefen Goldschmidt, chefen för kabelkontoret i telegrafstyrelsen Nordström m. fl.

Trafiken kan icke omedelbart upptagas.
Det är nämligen en stor händelse, att denna kabelnedläggning kunnat komma till stånd. Ursprungligen var den avsedd att äga rum någon gång omkring 1940 — den första telefonkabeln nedlades som bekant år 1920 och den andra år 1930 — den förra från Ihre i Hangvar och den anda från Kneippbyn — men kriget kom i vägen och först nu har planerna kunnat realiseras. Kraven har ju också ökats undan för undan och den nya telefonkabeln är därför mycket välkommen. Den kan icke omedelbart sättas i trafik, eftersom växelbord för densamma saknas vid telefonstationen i Visby, men till nästa sommar hoppas man kunna taga densamma i bruk.
Genom den nya kabeln blir också möjligheterna till nya förbindelser starkt ökade. Medan det i kabeln över Ihre finns tre möjligheter tfll förbindelse och i kabeln från Kneippbyn 12, kan man i den nu utlagda kabeln få 23 förbindelser. Av dessa korhma dock till en början endast 8 att utnyttjas.
När platsen för kabelfästet denna gång förlagts till Fridhemsbukten, så beror detta på, att kustförhållandena här äro ganska gynnsamma. Dels är bottnen långsluttande, så att man slipper de branta pallarna, och dels går det här ut till havs en ränna av sand, i vilken det är förmånligt att få bädda ned kabeln. Med hjälp av en brandspruta kommer man att pressa samman sanden kring kabeln, så att den blir så skyddad som möjligt. Vid Fridhem har man byggt en förstärkarstation, som skall hjälpa upp ljudet, och en liknande förstärkaranordning anlägges också vid telefonstationen i Visby.

Den nya anläggningen kostar 1 1/4 milj.
Denna nya kabel är av en helt ny konstruktion, berättar överdirektör Harald Billström vid ett samtal med en medarbetare i Gotlands Allehanda. Det är nämligen en koaxialkabel med central ledare i ett kopparrör, en typ, som för första gången nu kommer till användning i Sverige. Samtalen överföras med höga frekvenser, som sedan silas i båda ändpunkterna. Kabeln har en längd av 95 km., varav 15 km. strandkapel och 80 km. djupvattens-kabel. Den förra är skyddad av två lager med armering i 9 mm :s rundjärn, den senare endast med ett lager.
Sjökabeln kostar 750,000 kr. och den färdiga kabejförbindelsen mellan Gotland och fastlandet 1,250,000 kr., vari då också ingår anslutningen till den stora rikskabeln.
Överdirektör Billström uttalar också sin tillfedsställelse över det gynnsamma väder, som i dag råder och som icke kunde vara bättre vid denna årstid. Kabeln skulle egentligen ha nedlagts redan i juni, men den har fördröjts genom leveransförseningar från den engelska fabriken. Landfästet vid Gotland är också den känsligaste punkten, eftersom där icke finnes någon skyddande skärgård, varför man är beroende av stadigt väder.

Kabeln drages i land.
Sedan ”Sueson” vid 7-tiden i morse ankrat i bukten — fartyget blev synligt redan vid 5-tiden, men gick först in under Visby för att hämta lots — upprättades först förbindelser mellan arbetsledningen i land och fartyget genom markradio, som lånats av militären och som fungerade på ett utmärkt sätt. Därefter gick man ut från land med specialbyggd båt för att taga i land kabeländan. Sedan anknytning vun. nits genom en förbindelsekapel till land, skötte en traktor i land resten.
När kabeln blivit fastgjord för gott vid kabelfästet i land, hade kabelfartyget bara att lyfta ankar och sätta sig i rörelse med kurs mot Västervik. Kabeln löper ut genom fören och går därefter under fartygets botten — föregående kabelfartyg, som varit här, ha lagt ut kabel från aktern. ”Suenson” gör under kabelläggningen en fart av sex knop och den beräknar därför vara framme vid Horns udde utanför Västervik någon gång i kväll.

Förstudier för elkabelns ankomst.
Bland de åskådare, som infunnit sig i land märktes telegrafkommissarie Stenberg och kontrollör Andrén härstädes ävensom den tekniske ledaren för telegrafverkets arbeten på Gotland, ingenjör Jansson, samt dessutom en talrik arbetsstyrka. Men det kan också antecknas, att till evenemanget infunnit sig ingenjör Dehnberg från Gotlands kraftverk\ i Slite och ingenjör Glimstedt från dess moderorganisation Skandinaviska elektricitetsverk, båda tydligen i syfte att göra studier för den, som vi gotlänningar givetvis hoppas, icke alltför avlägsna dag, då ett annat kommunikationsverk, nämligen Vattenfallstyrelsen, lägger ut sig elkabel över Östersjön från fastlandets kraftnät över till Gotland.
Kabelfartyget Edouard Suenson, som tillhör Det Store Nordiske Telegraf-Selskab A/S i Köpenhamn, byggdes på örlogsvarvet i Köpenhamn 1922 och mäter brutto 1,552 ton. Fartyget har en längd av 81 meter, är oljeeldat samt försett med ångmaskin.

Kabelfartyget låg kvar
i Fridhemsviken vid 13,30-tiden. Angöringen av kabeln var då verkställd och man höll på att förbereda avfärden genom att ta ombord bojar och annan materiel.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 September 1947
N:r 219