Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914-1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Alskog: Födda 2 (1m. 1k.), döda 7 (2m. 5k.); inflyttade 8 (6m. 2k.), utflyttade 18 (8m. 10k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 388 (200m. 188k.); minskning 15.

Lye: Födda 7 (3m. 4k.), döda 4 (3m. 1k.); inflyttade 28 (14m. 14k.), utflyttade 14 (4m. 10k.); vigda intet par; folkmängd 31 dec. 345 (161m. 184k.); ökning 17.
Pastoratets folkmängd 733; ökning 2.

Barlingbo: Födda 19 (12m. 7k.), döda 11 (8m. 3k.); inflyttade 56 (27m. 29k.), utflyttade 47 (29m. 18k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 503; ökning 17.

Ekeby: Födda 6 (3m. 3k.), döda 8 (4m. 4k.); inflyttade 9 (4m. 5k.), utflyttade 13 (5m. 8k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 349.
Minskning 6.
Pastoratets folkmängd 852; ökning 11.

Burs: Födda 16 (8m. 8k.), döda 11 (3m. 8k.); inflyttade 22 (11m. 11k.), utflyttade 36 (20m. 16k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 832; minskning 9.

Stånga: Födda 7 (2m. 5k.), döda 14 (6m. 8k.); inflyttade 24 (13m. 11k.), utflyttade 31 (15m. 16k.); vigde 2 par; folkmängd 697; minskning 14.
Pastoratets folkmängd 1,529; minskning 23.

Dalhem: Födda 13 (6m. 7k.), döda 5 (4m. 1k.); inflyttade 30 (10m. 20k.), utflyttade 22 (7m. 15k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 601; ökning 16.

Ganthem: Födda 6 (2m. 4k.), döda 4 (2m. 2k.); inflyttade 19 (8m. 11k.), utflyttade 26 (13m. 13k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 293; minskning 5.

Halla: Födda 7 (3m. 4k.), döda 5 (4m. 1k.); inflyttade 32 (16m. 16k.), utflyttade 34 (23m. 11k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 317; hvarken ökning eller minskning.
Pastoratets folkmängd 1,211; ökning 11.

Endre: Födda 13 (8m. 5k.), döda 7 (5m. 2k.); inflyttade 41 (22m. 19k.), utflyttade 53 (28m. 25k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 340; minskning 6.

Hejdeby: Födda 11 (6m. 5k.), döda 5 (2m. 3k.); inflyttade 30 (13m. 17k.), utflyttade 26 (15m. 11k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 252; ökning 10.
Pastoratets folkmängd 592; ökning 4.

Fole: Födda 9k., döda 8 (2m. 6k.); inflyttade 13 (4m. 9k.), utflyttade 24 (8m. 16k.); vigde inget par; folkmängd 31 dec. 423; minskning 10.

Lokrume: Födda 4 (2m. 2k.), döda 4 (1m. 3k.); inflyttade 47 (26m. 21k.), utflyttade 38 (22m. 16k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 430; ökning 9.
Pastoratets folkmängd 853; minskning 1.

Fardhem: Födda 9 (7m. 2k.), döda 10 (4m. 6k.); inflyttade 14 (8m. 6k.), utflyttade 12 (8m. 4k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 385; ökning 1.

Linde: Födda 13 (7m. 6k.), döda 5 (1m. 4k.); inflyttade 22 (12m. 10k.), utflyttade 23 (12m. 11k.); vigde inget par; ökning 7.

Lojsta: Födda 7 (3m. 4k.), döda 4 (1m. 3k.); inflyttade 13 (7m. 6k.), utflyttade 7 (4m. 3k.): vigde intet par; folkmängd 31 dec. 309; ökning 9 pers.

Pastoratets folkmängd 1,120; ökning 17.

Garda: Födda 8 (4m. 4k.), döda 7 (3m. 4k.); inflyttade 11 (7m. 4k.), utflyttade 10 (4m. 6k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 456; ökning 2.

Etelhem: Födda 12 (8m. 4k.), döda 15 (8m. 7k.); inflyttade 31 (12m. 19k.), utflyttade 31 (16m. 15k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 577; minskning 3.
Pastoratets folkmängd 1,033; minskning 1.

Grötlingbo: Födda 6 (3m. 3k.), döda 10 (5m. 5k.); inflyttade 16 (6m. 10k.), utflyttade 35 (19m. 16k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 618; minskning 23.

Fide: Födda 2 (1m. 1k.), döda 4 (2m. 2k.); inflyttade 5k., utflyttade 9 (6m. 3k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 281; minskning 5.
Pastoratets folkmängd 894; minskning 28.

Hafdhem: Födda 15 (10m. 5k.), döda 12 (8m. 4.k); inflyttade 45 (22m. 23k.), utflyttade 33 (14m. 18k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 738; ökning 16.

Näs: Födda 7 (6m. 1k.), döda 5 (4m. 1k.); inflyttade 6 (4m. 2k.), utflyttade 10 (4m. 6k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 379; minskning 2.
Pastoratets folkmängd 1,117; ökning 14.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Folkmängden i Visby stad.

Den kyrkoskrifna folkmängden i Visby stad har under det gångna året ökats med 28 personer och utgjorde 31 december 1914 inalles 10,040 personer mot 10,012 samma dag 1913.
Antalet födda utgör 188 barn, hvaraf 93 mankön och 95 kvinkön. Under året ha inflyttat 630 personer, nämligen 288 män och 342 kvinnor. Tillkommit ha sålunda 818 personer. Under året ha 152 personer aflidit, hvaraf 70 män och 82 kvinnor. Antalet utflyttade utgör 638 personer, nämligen 297 män och 341 kvinnor. Afgått ha sålunda 790 personer, hvadan församlingens folkmängd som sagd ökats med 28 personer. Under året ha 55 äktenskap ingåtts och 52 upplösts genom döden.
I landsförsamlingen ha under året födts 4 barn nämligen 3 mankön och 1 kvinkön. Inflyttade äro 37 personer, hvaraf 17 män och 20 kvinnor. Under året ha 2 kvinnor aflidit och 37 personer, 22 män och 15 kvinnor, utflyttat, hvadan församlingens folkmängd ökats med 2 personer. Folkmängden uppgick 31 dec. 1914 till 186 personer mot 184 samma dag 1913. Under året ha 2 äktenskap ingåtts, medan intet genom döden upplösts.
Hela pastoratets folkmängd var alltså vid senaste årsskiftet 10,226 personer inot 10,196 vid 1913 års slut och visar följaktligen en ökning af 30 personer.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

En söndagsresa med Hansa.

I decembermorgonens första gryning kastar Hansa loss förtöjningarna i Visby gamla hamn och styr ut till hafs. En veckas tid har man gått på dagarne för att ha någon utsikt att kunna undvika möjligen kringdrifvande minor, och för att i händelse en olycka skulle inträffa, åtminstone ha den fördelen att få dagsljuset till hjälp. Det är nu sista resan på dagen. Sedan får man gå på Guds försyn. Visby morgonsömniga ljus försvinna blinkande i fjärran medan fartyget för sydlig vind länsar undan mot Sveriges fastland. Tiden lider och det är snart full dager. Molnen skingras och solen glittrar öfver det hvitskummande hafvet. Blågrönt lysande hvälfva sig vågorna, leka och knuffas med det hvita fartyget, brusa i fradgande kaskader om bogen och bilda en bred matta med ringmönster, som grädden i en kaffekopp, där akterut, där loggens smäckra lina försvinner i böljorna. Bortom horisonten har längesedan gutaön försvunnit och snart skymtas Landsorts hvita fyrtorn förut.
Då man far till Gotland och kommer i land i dess gamla minnesrika stad, tycker man sig komma till en annan stad, ett annat land, där man dock talar svenska. Men då man nalkas svenska kusten och som nu ser Landsortsfyrens ledmärke sticka upp ur vågorna, blir förhållandet omvändt. När man har legat där nere på ön en tid och så åter närmar sig svenska kusten då känner man att man nalkas svensk jord. Vågorna brusa om och öfver skären. I yttersta hafsbandet ser man en eller annan vindpinad tall sticka upp ur någon bergskrefva, men ju längre inåt skärgården man kommer, dess mera liksom växa träden och en eller annan liten ensam stuga skymtar fram bakom någon udde. Här känner fastlämningen att här möter honom Sveriges land och han känner också sin beundran växa för folket, som ensamma där ute på ön, halfvägs till vår östra granne, förmån att hålla fosterlands kärleken lika varm som om de vore fosterlandet ett stenkast nära i stället för en dagsresa aflägset. Ensamt ligger denna lilla svenska östad och än mera ensam hotas den att bli genom de kringdrifvande förstörelseredskapen. Man svensk är den, och svenskar bo där. Vid Landsort möter oss en af Sveabolagets ångare, hvilken vräker svårt i den höga sjön, som slår öfver fartyget. Detta vänder också snart och söker sig inomskärs, åter i lugnare vatten. Ofrivilligt kommer jag att tänka på hur ofta den ångare, hvars däck jag trampar, plöjt Östersjöns vågor i ännu oblidare väder. Då när stormen rytit och sjön gått hög, har denna Gotlands och förresten Östersjöns stolthet, oförfäradt gett sig ut till hafs och segerviss gått fram till bestämmelseorten: Visby. Har den sedan ej kunnat gå in där, har det dock varit som den sagt i all tysthet: ”Ja, här är posten i alla fall, kan jag nu bara komma in med den i hamnen”. Många gånger ha vi nog knotat då posten från fastlandet blifvit försenad men vi ha dock åtskilligt att vara tacksamma för i den vägen. Mjukt och säkert glider Hansa in till kajen i Nynäshamn, och då jag från järnvägsvagnens plattform betrakter det vackra fartyget, så är det nästan så, jag känner en riktig tacksamhetskänsla för alla gånger jag, vinter eller sommar, fördats till eller ifrån Visby med Hansa. Postverket vill inte låta fartyget gå på dagen och de gå ju nu åter, som vanligt nattetid – då andra sofva. Hvad bekymrar det generalpoststyrelsen om Gotland förlorar någon af sina bästa förbindelselänkar med moderlandet. Och förlorar Gotland Hansa, blir det landssorg på Gotland, och sorgen blir nog för öfrigt icke mindre om något af de andra fartygen gå förlorade. Men plikttroget vanka de båda vinterbåtarna nu fram och åter sina bestämda turer.
Trots de osäkra farvattnen, är det dock med förhoppningen, att ännu många år Hansas hvita skrof måtte få plöja Eystrasaltets vågor, som jag sluter kupédörren efter mig då tåget rasslar iväg mot Mälardrottningen. Men tacksamheten gör att jag lofvar mig själf att vid tillfälle ägna några rader åt vår vackra stormfågel med det hugstora namnet Hansa.
Alvar S.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Dödsfall. Matilda Johanna Odman

Tillkännagifves att Herren Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min älskade maka Matilda Johanna Odman, född Andersson, som efter en kort sjukdom stilla alled vid Odvals i Fide torsdagen den 31 december 1914; i en ålder af 52 år, 5 månader, 21 dag; djupt sörjd och saknad af mig, syskon och många vänner har jag den smärtsamma plikten tillkännagifva.
JAKOB ODMAN.

Dödsannons

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Dödsfall. Kristina Elisabeth Dahlgren

Att Gud till sig hemkallat vår kära syster f. d. Hemmansägareänkan Kristina Elisabeth Dahlgren född Karlsson som afled stilla och fridfullt Nyårsafton kl. 7. f. m. i en ålder af 79 år, 3 mån., 6 dagar; sörjd och saknad af oss och öfriga släktingar och vänner varder härmed tillkännagifvet.
M. Karlsson. J. Karlsson.
Skymnings Fleringe. Levide.

Dödsannons

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Dödsfall. Ida Nathorst

Fröken Ida Nathorst, född den 22 augusti 1823, afled stilla och fridfullt i sitt hem i Visby, natten till tisdagen den 29 december, sörjd och i tacksamt minne bevarad af syskon, syskonbarn, trofast tjänarinna och gamla goda vänner.
Kristus är mitt lif, döden är min vinning.

Dödsannons

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Dödsfall. Carl Jakob Wigström

Att vår outsägligt, ömt älskade make och fader f. Fanjunkaren och Hemmansägaren Carl Jakob Wigström stilla afled i tron på sin Frälsare onsdagen den 30 dec. 1914 i en ålder af 81 år, 8 månader och 15 dagar; djupt sörjd och saknad af oss och barnbarn samt broder, hafva vi den sorgliga plikten för släkt och vänner tillkännagifva.
Uggårds i Källunge den 31 dec. 1914.
GUSTAFVA WIGSTRÖM.
BARNEN.
Sv. Ps. 477:1, 3.

Dödsannons

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Dödsfall. Båtel Larsson

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min ömt älskade make Hemmansägaren Båtel Larsson, som efter en längre tids sjukdom stilla afled den 30 december 1914 i en ålder af 75 år, 1 månad 6 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, barn och barnbarn, släkt och många vänner; har jag den smärtsamma plikten tillkännagifva.
Urgude i Sproge den 1 Jan. 1915.
Katarina Larsson, född Olsson.
Sv. Ps. 484. v, 5.

Dödsannons

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Begrafning

förrättades på nyårs aftonen å nya begrafningsplatsen härstädes, då. cementbrännaren P. A. Nilsson, som hastigt aflidit annand. jul efter blott en dags sjukdom, vigdes till grafvens ro.
Nilsson, som varit anstäld cementfabriken i omkring 26 år, var en ovanligt vänsäll person och mycket omtyckt af såväl förmän som kamrater, hvilket ock korn till synes genom dem rika blomstergärden, bestående af omkring 25 kransar, som följde honom till grafvem. Kransar hade sändts från arbets, chefen, disponent de Jounge, från verkmästaren och arbetskamrater samt från baptistförsamlingen, af hvilken Nilsson varit mångårig medlem.
N. efterlämnar hustru och 5 barn, 4 söner och en dotter, den senare gift med musiksergant ????? ?????son.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Auktion vid Vallbys i Hogrän.

Måndagen den 4 januari från kl. 11 f. m. kommer genom offentlig auktion hos Ernst Norrby, Vallbys, Hogrän att försäljas till rothuggning all skog å cirka 12 tnld i Vallbys äng, bestående hufvudsakligast af björk och annan löfskog med 6 mån. betalningsanstand, öfriga vilkor vid auktionen.
Rovalds, Eskelhem den 2 jan. 1915.
Johan Olsson.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1