Passagerarelista.

Från Stockholm: Med »Gotland» 25 Oktober: konsulerna Romdahl, Berzén, hr Björkman, fruarna Romdahl, Claudelin, fröken Bergman.

Från Kalmar: Med »Tjelvar» 26 Oktober: lirr Bökström, Appellund, Roslund.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Oktober 1884
N:r 87.

Födde och döde i Visby.

Sjökapt. J. E. Lybergs son; gjutare O. Erikssons dotter.

Död:
Murare-enkan Elisabet Maria Pettersson 67 år, 7 mån, och 28 dag.

Vigde:
Styrman Joh. Gust. Nygren och Anna Amanda Augusta Björkander.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Oktober 1884
N:r 87.

Till nu ledigvarande,

förenade folkskollärare-, klockare- och orgelnisttjen sterna i Stånga, kunna hugade, kompetente sökande innan den 13 nästzommande November kl. 12 på dagen, eller 60 dagar ifrån ledighetens första kungörande i Postoch Iurikestidningar, inlemna sina, till skolrådet i Stånga stälda, ansökningar. Lönevilkoren äro: för skolläraretjensten de i lag bestämda, för orgelnisttjensten 25 kronor eller deremot svarande jordland samt för klockaretjensten 100 kronor; dock med vilkor, att klockaren ej blott ansvarar för, utan sjelf eller på sin bekostnad verkställer all ringning i kyrkan med undantag endast afrigning vid begrafningar, hvarför särskild ersättning lemnas. Vidare upplysningar erHållas, om så ölskas, af undertecknad.
Burs den 17 Oktober 1884.
A. J. LYTH,
Pastor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Oktober 1884
N:r 87.

Dödsfall Kristian August Gardell

Att den Högste efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min ömt älskade make, Landtbrukaren Kristian August Gardell, som stilla och fridfullt afled i Visby söndagen det 26 Oktober 1884 kl. 1/2 3 f.m. i en ålder af 42 år, 2 mån. och 14 dagar; djupt sörjd och begråten af mig, 5 barn, en åldrig moder, syskon, slägtingar och många vänner, har jag härmed den sorgen plikten tillkännagifva. Långumei Othem.
Laura Gardell,
född Guthenberg.

Sv. Ps.-b. 468, v. 12, 13. Uppb. 14: 13 v.
Salige äro de döde, som i Herranom dö.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Oktober 1884
N:r 87.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 22 Oktober, skonerten Lars, Hultman, Lybeck, styckegods; skonerten Gustaf Vilhelm, Eriksson, Stockholm, tomt fartyg; 23 Oktober, slupen Lilly, Jakobsson, Köbenhavn, mjöl, risgryn, kaffe och socker; slupen Hoppet, Nilsson, Norrköping, styckegods.
Till Slite: 19 Oktober, briggen Dorette, Nyström, Helsingfors, barlast; jakten Karolina Liiders, Montelius, Lunde, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 22 Oktober, skonerten Sofia, Andersson, Stockholm, osläckt kalk; jakten Bröderna, Olsson, Stockholm, osläckt kalk.
Från Slite: 16 Oktober, jakten Två Systrar, Hellström, Gefle, släckt kalk; 18 Oktober, jakten Matilda, Bergedahl, Gefle, släck: kalk; 20 Oktober, galeasen Två Bröder, Löfqvist, Gefle, släckt och osläckt kalk; 21 Oktober, galeasen Albertina, Viman, Libau, osläckt kalk; slupen Maria, Jakobsson, Danzig, osläckt kalk och oarbetad kalksten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Oktober 1884
N:r 86.

På Fridhem.

Vi äro framme. Dock — ännu hafva vi god tid till middagstimmen och hinna så ledes beqvämt göra en afstickare till Högklint. Vi fortsätta således vägen fram och få dervid tillfälle att bilda oss en god föreställning om den ganska vidtomfattande utsträckning, som Fridhem er: bjuder. Ty allt som vi se här inom det vätta rutstaketet hör till dess egor.
Vägen svänger nu af till höger. Der slutar också Fridhemsparken. Vi lemna: det täcka stället bakom oss och fara fram öfver en långsträckt platå med öppen ut: sigt öfver hafvet. Vi äro vid Högklinten.
Hoppla, det bär uppåt med rask fart.
Väglaget är stenigt och skrofligt. Hästarne slinta vid hvart steg, piskan klatschar flitigt i luften, ackompanjerad af körsvennens rop. Men framåt och uppåt går det. Ptro, nu stå på vi toppen af klinten med åkdon och allt. Färden var litet riskabel, det medges, men ha vi icke lön för mödan ?
Högklinten, på hvilken vi befinna oss, är majestätisk att skäda, störtar nästan lodrätt ned i hafvet, som vi skåda mer än 150 fot nedom oss. Anblicken af bafvet är här ännu mera praktfull än vid vår första anhaltstation: vi befinna ju oss nu på en vida ansenligare höjd.
Här till höger se vi det täcka och vänliga Fridhem, midt i ett lika friskt som vildskönt strandparti. Dess pikanta villor äro infattade i en ram af härligt grönskande granar. Der bakom, norrut, presenterar sig åter Visby, fast i mycket förminskad skala.
För att icke längre förlora oss i naturbeskrifningar taga vi farväl af Högklint, anträda återtåget med öflig försigtighet, kasta ännu en blick öfver den trollska marinen, för att fördjupa oss i Fridhemskogens dunkel igen. Vi äro åter framför hufvudingången till parken. Vi afskeda vår körsven och stiga på.
En af prinsessans trotjenare, en äldre man med mildt vänligt utseende, klädd i hertigligt livré, kommer ut ur schveitser villan midt för entréen och ber oss vara välkomna. Prinsessan är ännu ute isko gen, der hon vistas hvar förmiddag, men ekipaget har nyss farit för att hämta henne, hvarför hon snart är hemma. Vi begagna tiden för att göra våra rekognoseringar i parken.
Vi dess norra ända se vi en mindre bygnad 1 schveitserstil. Der bodde prinsessan första året hon tillbragte på sitt kära Fridhem, sommaren 1861.
Första dagen hon tog sitt nya som marhem i besittning öfverraskades hon med en serenad af herrar och damer från Visby, hvarvid bl. a. äfven afsjöngs följande stämningsfulla stycke, som jag icke kan neka mig nöjet här meddela. Det var författadt af en af de närvarande damerna och utfördes på melodien »Neckens polska».

»Se vid hafvet invid Högklintshällen
Fridhem sträcker mot dig sin famn.
Hviskar längtansfullt i sommarqvällen
O, furstinna! ditt dyra namn.

Var välkommen till det egna hemmets ro,
Der din lifvakt blott bli kärlek; hopp och tro,
Men der du uti ostörd frid
Får vjuta utaf sommarns korta tid.

Svärma fritt och dröm i månskensstunden,
När den strålande dagens drott
Sig bereder till korta blunden
Uti Thetis’ demanteslott.
Nu som förr har du på hälleberget bygt,
Derför kan du än i stormen lefva trygt
På ditt Fridhem, och fri och glad
Der slumra in vid hafvets serenad.»

Året derpå, 1862, blef den stora och egentliga villan färdig. Det är denna, som ligger alldeles vid ingången från landsvägen. Liksom den mindre bygnaden är äfven denna af trä och i schveiserstil.
Kring nedre våningen löper åt husets trenne sidor en bred, komfortabel veranda, prydd åt hufvudfasaden med en präktig uppsättning af blomstervaser samt slingerväxter.
Derutanför är en fri och öppen plats, som omedelbart gränsar intill parken. Här ser man, blandade med löfträd, de mörka granarne, de evigt grönskande. Det är just denna nordiskt friska granvegetation, hvilken omsluter Fridhem, som ger åt stället ett så eget och pittoreskt skaplynne, helst den aromatiska grandoften uppfriskas af de svalkande vindarne från hafvet och åstadkommer en den angenämaste bouquet. I fulla drag vjuter man deraf. Man tycker sig liksom insupa helsa vid hvarje andetag.
I denna skogspark äro slingrande gångar anlagda, hvilka på de uf naturen bildade strandterrasserna föra vandraren omkring till angenäma hviloplatser, än till en at smäckra spalierer uppförd luftig kiosk, i imitation af en fågelbur med pryd: ligt sirad vindvisare på toppen, än. till en grotta, än till ett litet tempel, flätadt af obarkade granstammar och qvistar, fullkomligt au nature, o. 8. v. Öfverallt finner man uppstälda långs gångarne beqväma soffor och stolar iimiterad björk eller hopfogade af trädrötter, fantastiskt utskurna i form af ormar och fåglar m. m. eller, enligt allra nyaste modet, försedda med markiser att fälla upp och ned.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Oktober 1884
N:r 86.

Från sjön.

I S:t Malo hemmahörande barkskeppet »Abeille», kapten A. Lebellour, hvilket 18 dennes strandade vid Östergarns holm, har nu blifvit fullständigt vrak.
Fartyget som var på resa från Norrland till Marseille, var lastadt med 282 tolfter plankor och 580 tolfter bräder.
Tyska åvgfartyget J. H. Niemann, hemma i Bremen och fördt af kapten A. Gretzman, hvilket för kort tid sedan strandade vid Iggesuud i värheten af Hudiksvall, bar tagits flott genom bergnvivgs- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Poseidon och anlände till Stockholm bogseradt af sistuända ångfartyg sistlidne lördags morgon för att intagas i docka och reparera.
— Svenska jakten Maria från Norje (Ysane socken i Listers härad af Blekinge län), på resa från Köbenhavnu till Karlskrona med last af sill och maj:, strandade vid Skanör i söndagsnatt efter att hafva mist ankare och segel. Besättningen är bergad.
— Skonerten Siri, kapten Pettersson, från Bergqvara, destinerad från Hull till Ystad med kol, har strandat vid Skagen. Bedättningen bar omkommit.
— I söndags strandade Kristianiabriggen Julie på Lillegrund i Öresund. Fartyget, som föres af kapten Christiansen, är på resa från Honfleur till Fredrikshamn i harlast.
En dansk bergniogsångare arbetar med att taga den af grundet.
— Barkskeppet Prins Adelbert, kapten Gjertsen, på resa från Hernösand till Cher bourg med trävaror, sprang !5 dennes läck emellan Svenska Björns fyrskepp och Gottska Sandön. Vinden NNV storm med bög sjö. Då fartyget ej kunde hållas läns, måste en del af däckslasten kastas öfverbord för att hindra fartyget från att kantra. Fartyget inkom till Kalmar i tisdags med 4 fots vatten i rummet och måste lossa för att reparera.
— Tyska skonerten Auguste, lastad med tjära, har för någon tid sedan strandat å Gammelsbyör å sydöstra kusten af Öland. Fartyget tros blifva vrak, men lasten är kustbefolkningen sysselsatt med att berga.
— Galeasen Anna, kapten A. Nilsson, hemma i Simrishamn, på resa från Fredrikshall till Köbenhavn med bräder, blef i måudags inbogserad till Malmö af ångaren Temis från Göteborg. Galeasen, som var full af vatten och flöt på lasten, låg och dreft i Kattegat när den påträffades af Temis.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Oktober 1884
N:r 86.

Väghinder.

Följande broar komma att rifvas och omläggas nedannämde dagar:
29 och 30 dennes en större bro å allmänna vägen mellan Börlunds gård och Källunge kyrka samt en bro å vägen mellan Källunge och Bara socknar i närheten af Gannarfve i Källunge, då vägen genom Vallstena eller ock genom Dalhem och Ekeby i stället kan begagnas;
samma dagar två broar å landsvägen mellan vägarne i Lärbro och Norrgårda i Hellvi, då vägen kan tagas förbi Lärbro kyrka;
31 dennes en bro å kommunikationsvägeu i närheten af Boge kyrka, då vä gen fråu Yuinrgs i Othem öfver Slite i stället kan användas.
3 November sin broar å kommunikations vägen från Tsirbro kyrka till Storugns oah Kappelshamn, då resande kunna färdas förbi Tikstens och Storugns.
Sanma dig två broar å kommunikationsvägen förbi Othems kyrka till Närs i Othem, då i stället vägen förbi Långome kan begagnas.
4 November en bro å landsvägen öfver myren vid Lärbro kyrka, då vägen kan tagas förbi Storugns och Takstens gårdar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Oktober 1884
N:r 86.

Lagfart

har hos Visby rådhusrätt under sistl. September månad beviljats å följande fastigheter:
hus och bygnader å tomten nr 144 i Norderrotens 3 qvarter, sålda afsnickare N. P. Svensson till bagare K. G. Broström för 4.600 kronor; magasin och tomt rr 8 1/2 i S:t Hansrotens 3 qvarter, sålda af enkefru Elisabet Eriksson till handlanden K. A. Måbrbeck för 800 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Oktober 1884
N:r 86.