Visby allm. läroverk.

I går utnämde domkapitlet dr Nils Höjer till lektor i historia, geografi och modersmålet vid Visby läroverk.
Tjenstledighet på grund af ögonsjukdom har för instundande hösttermin beviljats lektor C. J. Bergman, och har till vik. lektor förordnats adjunkten O. Klintberg samt till vik. adjunkt lic. A. Hoffman.
Gymnastiklärarebefattningen uppehålles från höstterminens början till den 9 inst. oktober af löjtnant C. O. N. Hammarström, emedan ordinarie läraren löjtnant P. Petersson till denna dag erhållit tjenstledighet.

Gotlands Tidning
Lördagen den 30 augusti 1884
N:r 69.

Rättegångs- och Polissaker.

Bifallen ansökan. Sedan Visby rådhusrätt upplöst äktenskapet emellan urmakaren A. F. Hultin i Hemse och dennes hustru, Katrina Rosalia Lutteman, på grund af att mannen begått äktenskapsbrott, har mannen med hustruns medgifvande hos k. m:t anhållit, att, oaktadt hans förra äktenskap blifvit brutet, likväl få ingå nytt sådant, och har denna hans anhållan blifvit bifallen.

Gotlands Tidning
Lördagen den 30 augusti 1884
N:r 69.

Notabel resande.

Generalmajoren m. m. frih. E. v. Vegesack hitkom i torsdags för att i enskilda angelägenheter vistas här någon tid.

Gotlands Tidning
Lördagen den 30 augusti 1884
N:r 69.

I tjenstgöring

återinträdde i går kr.-fogden A. Bokström efter att hafva under några veckor uppehållit sig vid brunnsorten Ems för helsans vårdande.

Gotlands Tidning
Lördagen den 30 augusti 1884
N:r 69.

Industrimötet

i Stockholm sammanträdde i torsdags under ordförandeskap af fabr. C. T. Svanberg. Tre utskott skulle utses för frågornas förberedande och bland dem, som insattes såsom suppleanter i 1:a utskottet, nämnes skräddaremästaren A. N. Sandström från Visby. 250 deltagare voro då anmälde, förutom 20 inbjudna personer, såsom medlemmar af pressen m. fl.

Gotlands Tidning
Lördagen den 30 augusti 1884
N:r 69.

Förfalskning.

Artilleristen K. F. Ekström från Visby har som det upptäckts att han vid regementet anvärfvats på grund af ett i hans faders namn falskeligen skrifvet innehåll, att han (sonen), som ännu är omyndig, egde faderns medgifvande att taga värfning vid Svea artilleri, af Stockholms rådhusrätt dömts till 2 månaders straffarbete, för det han sig till nytta begagnat veterligen falsk handling. Han utstöks ur regementets rullor.

Gotlands Tidning
Lördagen den 30 augusti 1884
N:r 69.

Fältttjenstöfningarne.

Revisorn i arméförvaltningen O. E. Fåhræus är förordnad som fältkamrer under dessa öfningar och kommer i sådan egenskap att handhafva kassa- och räkenskapsväsendet derunder.

Gotlands Tidning
Lördagen den 30 augusti 1884
N:r 69.

Från sjön.

Den här i onsdagsnumret omnämda engelske ångaren Sapho, som i förra veckan strandade vid Utö, har af bergningsångaren Poseidon tagits flott och blifvit bogserad till Stockholm för att repareras.
I går anlände hit norska skeppet Patent från Newyork med fotogén. Detta fartyg var det första, som hitkommit med last direkte från nämda hamn.
En snabb tur- och returresa har här hemmahörande skonerten Lars, kapt. Hultman, i dessa dagar gjort. Fartyget afgick nämligen härifrån den 9 dennes till Lybeck och återkom redan i onsdags den 27, således hinna fram, lossa lasten, intaga ballast och åter hit på den korta tiden af 18 dagar.

Gotlands Tidning
Lördagen den 30 augusti 1884
N:r 69.

Teater.

I går afton gaf sällskapet Zachrisson & Jonasson första föreställningen för nästan fullsatt salong. Att döma efter den talrika publikens lifliga bifallsyttringar uppfattades så väl de spelandes uppträdande synnerligt anslående, som äfven sjelfva lustspelet: ”En Norrtelje.sejour” till ämnet muntert och löjeväckande, men tillika gisslande våra dagars åtskilliga befängdheter och lyten. Efter denna korta bekantskap med sällskapets förmågor, kunna vi för egen del icke i dag afgifva något närmare omdöme, men föreföll det oss, som hrr Ringh, Forsman och Zachrisson, fru Jonasson samt fröken Risberg uppburo sina respektive roler ganska förtjenstfullt och bra; anmärkningar kunna ju alltid göras. – Angående nästa representationerna inhemtas upplysningar i annonsafdelningen.

Gotlands Tidning
Lördagen den 30 augusti 1884
N:r 69.

Sport.

I söndags på eftermiddagen försiggick här vid Visby prissegling på föranstaltande af nyligen bildade segelsällskapet, i hvilken täflan följande segelbåtar deltogo, nämligen: Majan Romin; Kare, May; Irma, Löfveberg, Ax. Pettersson; en lotsbåt, C. Vinberg; Kolibri, Ekman; Nygren; Gerda, Ant. Pettersson; Tärnan, Malmberg; en fiskarbåt, Andersson; Blekingsekan, Olsson; en norsk snipa, A. N. Vinberg och Kindley, onämd förare.
Prisdomarne voro; kaptenerne Rundblom och Thomson samt hrr V. Nyberg och E. Cramér; och tillerkändes
1:a priset, en kikare, Tärnan
2:a priset, 10 kronor, Blekingsekan
3:a priset, en barometer, Kare
4:a priset, ett sjökort, Gerda
5:a priset, en silfverbägare, Irma.

Triangelseglingen började kl. 10 från vågbrytaren och vesterut till angifven punkt, derefter norrut till Snäckgärdet och åter till pricken vid vägbrytaren. Den inseglade längden utgjorde 7 minuter.
På aftonen hade ett par af segel?? tarne blifvit förlagda i hamninloppet vid vågbrytaren och från dessa, festligt prydda med kulörta lyktor, kastades åts??liga fyrverkeripjeser.
Denna segeltäflan, den första som har förekommit, anteckna vi så mycket he??dre och glädjesammare, såsom vara?? ett bevis på, att ett friskare lif syn?? äfven här vilja alltmera göra sig gällande för att undantränga de dödade pietistiska tvång, hvilket sedan några år tillbaka inästlat sig i vårt samhälle och varit förherrskande för att liksom k??binda den naturliga frihetsälskan menniskokraften.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 27 augusti 1884
N:r 68.