Å Stadens Auktionskammare

försäljes genom offentlig auktion, som kommer att förrättas lördagen den 7 april från kl. 10 f. m., nedanskrifne konkursmassor tillhöriga, följande Lösöreeffekter m. m., näml.:

Bagaren Axel Svenssons:
Säng, Soffa, Stolar, Bord, Skänk, Skåp, Vågbalans med vigter, Porslin och Kökssaker, Mattor etc. etc.

Timmerman Carl Palmgrens:
Hyfvelbänk, Hyflar, Sågar, Skruftvingare, Yxor, jemte åtskilliga andra Verktyg samt en Slipsten, en Tvättgryta, ett Tobaksskrin m. m. m. m.

Handelsagenten Fr. Luttemans:
åtskilliga fordringar, som grunda sig dels på reverser, dels på räkningar, samt slutligen

Skräddaren J. P. Wallins:
jemväl diverse fordringar enligt bok och afgifna räkningar.
Inropsbeloppet beträffande fordringarne skall erläggas kontant; Lösöresakerna åter säljas med 5 månaders kredit åt kände, säkre köpare.
Visby den 28 mars 1883.
Auktionskammaren.

Gotlands Tidning
Lördagen den 31 mars 1883
N:r 26.

Understöd.

Reg:n har anslagit 400 kr. såsom understöd för innevarande år åt mindre bemedlade lärjungar vid Gotlands folkhögskola.

Gotlands Tidning
Lördagen den 31 mars 1883
N:r 26.

Tryckfrihetsmålet.

Då vi erfarit, att en stor del af allmänheten har dels ingen, dels förvänd uppfattning om egentliga orsaken till ifrågavarande målets uppkomst, anse vi oss böra meddela sådane fakta, som klargöra begreppen om denna sak.

Gotlands Tidning
Lördagen den 31 mars 1883
N:r 26.

Till ordförande

i Burs sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse är utsedd hemmansegaren Nils Grönström, Sigdes.

Gotlands Tidning
Lördagen den 31 mars 1883
N:r 26.

Genom offentlig auktion,

som kommer att förrättas vid Gåsemora på Fårö tisdagen den 3 instundane april från klockan tio förmiddagen, försäljes för vederbörandes räkning i mindre utrop omkring 3,500 kubikfot Hafre liggande magasinerad vid Skär på Fårö.
Betalningen erlägges kontant, och märmare upplysningar meddelas vid auktionstillfället.
Fårösund den 29 mars 1883.
B. I. LAGERHEIM.

Gotlands Tidning
Lördagen den 31 mars 1883
N:r 26.

Generalmönstringsplats

för Gotlands första båtsmanskompani varder hädanefter Gute Gästgifvaregård i Bäl i stället för Visby stad.

Gotlands Tidning
Lördagen den 31 mars 1883
N:r 26.

Födde och döde i Visby.

Födde:
Snickaren P. A. Engströms dotter, kammakar C. J. Sedelius son, arb. C. P. F. Nygrens dotter.

Döde:
Enkefru Anna Brita Hemström, 85 år, 9 mån., 8 dagar, fru Emelie Sjöberg 46 år, 1 mån., 23 dagar.

Gotlands Tidning
Lördagen den 31 mars 1883
N:r 26.

Från sjön.

Från Sunderland skrifves följande: Den 17 d:s vid half 6-tiden på aftonen observerades ungefär 135 engelska mil vester om Hanstholmen från då på resa från Göteborg till England stadda ångaren Göteborg, kapten V. L. Nissen, ett som det tycktes redlöst fartyg med endast förriggen uppe. Ångaren ändrade derför genast kurs och styrde upp till det på ungefär 6 engelska mils afstånd befintliga fartyget, som befans vara barkskeppet Carl, hemma i och på resa från Langesund till Cardiff med trälast. Det låg då i marvattnet och hade stor- och mesanmasterna kapade, hvilket kapningsarbete verkstälts under hård sydostlig snöstorm samma dags f. m. till förekommande af fullständig kantring. I följd af den höga sjön var det ej ens tänkbart att berga annat än möjligen besättningen, som fortfarande i sin helhet var qvar ombord på skeppet. Räddningen lyckades äfven på så sätt att Göteborgs båt måste göra två turer till skeppet, medtagande ungefär halfva besättningen hvarje gång. Skeppets hela besättning bestod af 9 man och bergningsbåtens af 6 man. För att få de skeppsbrutne i bergningsbåten måste de med om lifvet påstuckna tågändar hoppa i sjön för att sedermera upphalas af båtsbesättningen. Tre af dem fingo sig ytterligare ett genomgående kallbad då de skulle praktiseras ombord å Göteborg. Omkring klockan half 9 på aftonen voro alla norrmännen välbehållna ombord å ångaren, der de omhuldades på bästa möjliga sätt samt landsattes i Sunderland.
Manskapet å Göteborg i allmänhet och förste styrmannen A. G. Berg i synnerhet, som styrde bergningsbåten, gjorde sig förtjente af stort beröm för ådagalagd pligtkänsla och oförtrutenhet vid bergningstillfället.
Omkring 2 á 3 timmar innan ofvannämda händelse passerade observerades från Göteborg ett i öppna sjön flytande menniskolik, som tycktes vara iklädt gula oljekläder.

  • Ångaren Express inkom i söndags f. m. vid 10-tiden till Sandhamn och uppkom i måndags vid 8-tiden till Stockholms skeppsbro. Ångaren Gulleck röjde väg i rännan för kamraten.

Gotlands Tidning
Lördagen den 31 mars 1883
N:r 26.