Stadsfiskalens verksamhet 1912.

Stadsfiskalen W. Remén har, enligt den nu ingifna tjänsteberättelsen, under sistlidet år å tjänstens vägnar handlagt närmare 400 mål af skilda slag. Största antalet förseelser är fylleriförseelsér af hvilka 265 förekommit. För förargelseväckande beteende har 20, för våldsamt motstånd 7 och för oljud 4 personer tilltalats. Många af dessa förseelser ha dock begåtts i samband med fylleri och då åtalats samtidigt med dessa. För förseelser mot ordningsföreskrifterna eller ordningsstadgan ha inalles 42 personer åtalats. 16 personer ha tilltalats för misshandel och 1 person för missfirmelse och hot mot tjänsteman i tjänsteutöfning. För förseelser mot bränvinsförordningen langning) ha 13 personer bliftvit ställa inför rätta. 4 personer ha förbrutit sig mot hälsovårdsstadgan (1 af dessa hade ej åtlydt hälsovårdsnämdens tillsägelse) och 1 person mot matvarustadgan. 2 personer ha åtalats för förseelser mot föreskrifterna för försäljning af alkoholfria drycker. Endast 8 djurplågerimål ha förekommit. 7 personer ha tilltalats för öfverdådig framfart och 4 för brott mot automobilförordningen. 1 person ha åtalats för störande af andaktsöfning och 3 personer, som arbetat på söndagen, ha åtalats för sabbatsbrott. Af förekomna hundmål ha 2 gällt ansvar för utelöpande hund, 4 för försummelse att erlägga hundskatt och 1 för uraktlåtenhet att anmäla hundkreatur till beskattning. 1 person ha tilltalats för förseelse mot föreskrifterna om användande af minderårig i industriellt yrke. För förfalskning har 1 person tilltalats och för bedrägeri 1 samt för stöld 2 och för snatteri 6 personer. För förseelser mot bygnadsstadgan eller bygnadsförordningen ha 4 personer stått tilltalade. (Öfver utslaget i ett af dessa mål har stadsfiskalen anfört besvär i hofrätten, hvilka, besvär resulterade i rådhusrättsutslagets upphäfvande och svar. dömdes till böter.) Slutligen har 1 person åtalats dels för olaga almanacksförsäljning och dels för olaga öppethållande af salubod.
Af de nämnda åtalen ha de flesta ledt till bötestraff. För misshandel mot sin moder dömdes en tilltalad till 6 mån. straffarbete och en annan dömdes för misshandel till 1 mån. fängelse. En person dömdes för snatteri till 1 mån. fängelse och för stöld dömdes 1 person till 6 mån. straffarbete och 1 års vanfejd samt 1 person till 10 mån. straffarbete och 2 års. vanfrejd. För förfalskning här en person dömts till 3 mån. fängelse, villkorlig dom. I 7 fall har den tilltalade frikänts och i ett fall bär åtalet ogillats i 3 fall af vilka i ett den tilltalade var minderårig afstods från fullföljandet af åtalet, i ett par fall afskrefs målet och i ett fall förklarades målet hvilande. Alla öfriga åtal ha ledt till den tilltalades fällande till böter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 februari 1913
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *