Landtbruksingeniör Berggren

meddelar i sin nu afgifna årsberättelse för 1912, att antalet af landtbruksingenibren handlagda förrättningar inom Gotlands län under sagda år varit 72 st. En förrättning har på sökandens begäran blivit instäld. Af förrättningarna h.a 33 st. afsedd laga synförrättningar, af hvilka 8 st. öfverförts från föregående år, under hvilken tid nödiga förundersökningar för dem blifvit verkstälda.
Af de s. k. agronomiska förrättningarne som, !under året handlagts, och som uppgått till ett antal af 39, haffa 21 st. afRett upprättande af fullständiga täckdikningsplaner, 3 st. kontrollering och afsyning af verkstälda täckdikningar, för hvilka lån från Gotlands läns hushållningssällskap eller anslag af k. maj:t beviljats, 7 st. kontrollering och afsyning af vattenafledningsarbeten, till hvilkas utförande k. maj:t lämnat lån, 1 förslag till kanalrensning, 1 st. lämnande af råd och upplysningar jämte 6 st. inspektion och afsyning af odlingsarbeten för vattenalledningsföretag, till hvilkas utförande lån från odlingslånefonden beviljats.
Af de handlagda laga syneförrättningarne halva alla utom en kunnat under året afslutas. Orsaken hvarför denna enda förrättning ej kunnat slutföras, har berott därpå, att en af delägarne vistas på okänd utrikes ort, hvarför kallelse till honom måste ske i enlighet med R. B. 11:9. — De största af de handlagda laga syneförrättningarna äro Bosarfve med en areal af 301 hektar, Tomsarfve med 270 har, Kvie med 152 har. De öfriga äro af mindre omfång med växlande areal ända med till 2,0 hektar. Alla afse att genom öppen aldikning omvandla vattensjuk åker och äng till fullt torrlagd och odlingsbar jord. Med undantag af förrättningen vid Tjengdarfve, i hvilken den s. k. Digermyrens utdikning ingår, omfatta alla förrättningarne endast torrläggning af vattensjuk fastmark. Den sammanlagda arealen af all genom laga syneförrättningar torrlagd mark uppgår till 1,960 hektar.
De upprättade täckdikningsplanerna omfatta år 1912 en areal af 179 har, mot 104 hektar förra året. Ehuruväl årets siffra ej på långt när är kvad den borde vara, kan dock en glädjande ökning konstateras i fråga om dessa för landtbruket så nödiga grundförbättringar. Bland de under året kontrollerade täcklikningarna framstår särskildt Roma kungsgårds som ett mönster för huru en täckdikning bör utföras. De af Gotlands läns hushållningssällskap inrättade täckdikningslånen synas ej röna den uppmuntran de förtjäna. Under året ha visserligen 11 st. ansökningar om sådana lån ingivits och planer för dessa uppgjorts, men endast 2 afsyningar af verkstäld täckdikning ha för utbekommande af lån behöft företagas. Orsaken härtill är nog dels den, att sällskapet på grund af sina begränsade tillgångar har varit nödsakadt att sätta gränsen för dem som skulle kunna komma i åtnjutande, af denna fördel till ägare eller brukare af högst 12 hektar åkerjord, och dels den att lånen ej utgå med mera än 100 kr. pr hektar, d. v. med ungefär lika mycket som rörkostnaden. Då nu, som väl är att hoppas, en statens täckdikningsfond kommer till stånd, och bägge dessa påpekade brister då torde komma att afhjälpas, är väl ock mycket antagligt att lånetillfällena komma att flitigare anlitas.
Under året hade Fjäle- och Smissmyrarnas utdikning beräknats buffva färdig. På grund af den ovanligt rikliga nederbörden under året som orsakat rubbningar i såväl detta som andra vattenafledningsarbeten, har dock detta ej kunnat ske, men utdikningen kommer att med säkerhet slutföras under nevarande år.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 februari 1913
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *