Kriget.

Det strategiska läget vid fientligheternas återupptagande.
Svenska Dagbladets militäre medarbetare skrifver:
Fientligheterna halva åter, ehuru sannolikt blott för kort tid, upptagits. Det kan ju då vara af intresse att skärskåda utgångsläget för de kommande operationerna, sådant det synes gestalta sig att döma efter uttalanden i facklitteraturen samt de sparsamma underrättelser, som varit synliga i dagspressen under stilleståndstiden.
Få krigsskådeplatsen i Tracien står den turkiska hären med en hufvudgrupp, uppskattad till 150,000 man med omkring 450 kanoner i den numer så förstärkta Tsjataldsjaställningen, att ett angrepp mot densamma knappast kan anses halva utsikter till framgång. Älven själfva hären torde, frånsedt de inre politiska striderna, hafva ett rent militärt sedt vida högre värde än i slutet af november. Sannolikt torde därför bulgarerna komma att hålla sig vid defensiven vid Tsjataldsja. Ju längre de kunna hindra ett turkiskt framträngande västerut, dass säkrare är Adrianopels slutliga fall på grund af proviantbrist.
En mindre turkisk grupp, omkring 45,000 man under Fakri pascha, står på Gallipolihalfön för att skydda Dardanellbelästningarna och verken vid Bulair, som på smalaste delen af näset mellan Marmarasjön och Xerosviken trygga mot ett inträngande å halfön. Slutligen lär en srméreserv på 50,000 man finnas vid Ismid och Haidar Pascha på Marmarasjöns östkust, hvartill slutligen kommer Adrianopels tappra besättning, omkring 30,000 man.
Den bulgariska hären står med omkring 150,000 man bakom Tsjataldsja, 40,000 man norr om Bulair och en nybildad häraldelning om kanske 30,000 man i trakten af Demotika och Uzum Köpry, hvilken sistnämda torde vara att betrakta som en slags arméreserv. Belägringshären framför Adrianopel, 40,000 á 45,000 man, utgöres af bulgariska, 2:a armén Ivanoff, d. v. s. VIII och XXI divisionerna, samt två serbiska reservdivisioner och ett numera betydligt förstärkt belägringsartilleri.
Den blifvande operationernas brännpunkter torde bli Adrianopel och Gallipolihalfön, hvarifrån turkarva kunna tänkas söka undsätta Adrianopel, medan bulgarerna, måhända med stöd af grekiska flottan halva all anledning att söka besätta halfön för att kunna föra in kriget i Marmarasjön.
På macedoniska krigsskådeplatsen lära de allierade träffat en provisorisk öfverenskommelse, genom hvilken förvaltningsförhållandena tills vidare reglerats. Betydande delar af serbiska fälthären har, tydligen med hänsyn till Österrikes hållning, dragits hem till Serbien. Af general Jankovitschs armé lär en division understödja montenegrinerna framför Skutari, där dessa numera kastats på defensiven af de, lifskraftiga turkarna — medan en division besatt mellersta Albanien, d. v. a trakterna omkring Elbasan och Tirania.
Rörande händelserna i Epirus slutligen är intet af vikt bekant utöfver den redogörelse som nyligen lämnades om de grekiska operationerna. Förutom den ursprungliga Epirusarmén under general Sapuntsakis, som nu lär vara ersatt med general Smolenski, befinna sig åtminstone II och VII grekiska divisionerna numera framför det segt försvarade Janina.

Tsjataldsja ointagligt.
Från Konstantinopel meddelade i förgår kväll ett telegram, att lugnet var orubbadt och att ingenting höres från Tsjataldsja, hvilken ställning anses ointaglig. Från omdömesgillt europeiskt håll säges att en öfverraskande utveckling af händelserna är att vänta. De allierade skola finna Tsjataldsja helt annorlunda än förut.

Rykten om hemliga bulgarisk-turkiska underhandlingar.
Till B. L.-A. telegraferas från Konstantinopel: Bulgarien skall hafva gått in på att sända ombud till underhandlingar i Konstantinopel, hvilket skall ha skett på Rysslands inrådan. Här gå rykten om att hemliga underhandlingar redan blifvit förda.

Omkring Adrianopel.
Enligt hvad som meddelas från Sofia, skall en del bulgarisk division ha företagit en stormning mot Adrianopel. På östsidan af Adrianopel skall bulgariskt infanteri ha trängt fram en kilometer.

Grekerna bombardera vid Sarosbukten.
Till L.-A. telegraferas från Konstantinopel: Utgången af striden i närheten af Gallipoli, hvilken tog sin början kl. 2 natten till tisdagen, känner man ännu ej, emedan telegrafledningarna äro afbrutna. Äfven österom Dedeagatsch skall en sammandrabbning ha ägt rum. Grekerna påstås ha börjat bombardera städerna vid Sarosbukten.

Reschid pacha stannar i London.
Offcielt meddelas, att endast två af de turkiska fredsombuden, nämligen Salih pascha och Osman Nizami pascha, fått order att lämna London. Det tredje ombudet Reschid pascha skall ännu några dagar kvarstanna i London.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 februari 1913
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *