Från sjön.

Board lof Trade har nyligen utsändt ett cirkulär till de engelska skeppsredarne, hvari framhålles att lord Mersey i sin rapport angående Titanic-katastrofen påpekat betydelsen af att alla sjömän, som användas till utkiksmän på utrikes gående passagerare och emigrantångare skola med vissa tiders mellanrum undergå prof på synens styrka och färgsinnet.

Ångasen »Hven», som i förra veckan strandade vid Helsingborg, har vid undersökning befunnits oskadad och insatts på sin dagliga route. Befälhafvaren kapten Larsson, är t v. suspenderad.
I sin rapport till rederiet har kapten L. uppgifvit, att orsaken till olyckan var, att han förväxlade en nyuppsatt starkt lysande elektrisk båglampa med Helsingborgs inseglingsfyr. Saken, som ju synes kunna vara allvarlig nog för sjöfarande vid navigering i Öresund, tycks nu komma att få mera vidtgående följder, i det man å offciell väg från Danmark kommer att hemställa till de svenska myndigheterna om att fortast möjligt träffa anstalter för ändring af »Kopparverkets »fyr». Vid samtal, som en korrespondent till G. H. T. haft med vederbörande schefer å Kopparverket, förklarades, att flera ljus af dylik beskaffenhet äro så anbrakta, att de belysa Sundet, men ännu ha inga anstalter gjorts för att förtaga dessa lampor den lysriktning, som eventuelt kan leda till förväxling med någon af kust- eller hamnfyrarna.

I närheten af Trälleborg ha nu ilandflutit några lik, hvilka, alla identiLierats som tillhörande den förliste ångaren Kattegatts besättning. Två af liken äro efter förste maskinisten C. Ljunggren samt jungmannen Johansson. De öfrigas namn känner man ännu icke. Äfven en lifbåt och en del vraksplillror, allt från Kattegatt, ha spolats i land af sjön. Maskinisten Ljunggren, som var född 1882, var bosatt i Trälleborg samt var gift och efterlämnar två barn. Jungmannen Johansson var endast 19 år gammal och bosatt i Oskarshamn.

Befälhafvaren å ångfartyget Britania har rapporterat, att han vid passarandet a Ölands södra refs lysboj funnit densamma slocknad.

Sent i måndags afton hölls besiktning på den skada som den norska ångaren Fancy vid kollisionen med den finska ångaren Urania lidit. Därefter utdelades sjöduglitghetsbevis, och ångaren hade just kastat loss för att afgå från Hälsingör, då en skeppsredare Nilsson, ledsagad af stadsfogden och ett par rättsbetjänter, kom ombord och tillkännagaf, att fartyget skulle beslagtagas. Stadsfogden företog beslagtagandet, sedan hr Larsson å det finska rederiets vägnar deponerat en summa af 120,000 kr. Fartyget förtöjdes åter vid kajen, och polisvakt sattes ombord. Sannolikt kommer nu den norske kaptenen och Fancys öfriga besättning att afge sjöförklaring i Köbenhavn. Värdet af den förolyckade Urana och dess last har uppskattats till cirka 1 ½ mill. kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 februari 1913
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *