Postförbindelsen.

Postverket har meddelat, att enligt telegram från kapten Höggren, \”den 1 April med postångaren Polhem gjorts en resa från Visby. Först nu ler liktes istörhållandena i Westerviks skärgård; och kunde dervid så väl post som passagerare aflemnas innanför Idö. Derefter undersöktes inloppet till Oscarshamn men fast is innanför Jungfrun och Furön hindrade framträngandet. Drif-is mälte så väl i Kalmarsund som på väg till Kåreholm, dit resan sedermera fortsattes. Till Kåreholm anlände fartyget i Fredags morgon kl. 6, mottog der post samt återkom till Visby sistnämnda dag kl. 5 e. m., efter att hafva dels genombrutit, dels kringgått flera isband.
Med anledning häraf gör Oscarshamns-posten, som väl får anses vara åtminstone med denna stads skärgård fullt förtrogen, följande reflexioner:
\”Af förestående meddelande vill det synas den med förhållandena obekante som om kapten Höggren kunnat inkomma närmare Westervik än Oscarshamn; men detta torde väl få anses vara ett misstag, då Idö ligger ungefär tre mil från den förra staden under det afståndet från Furön till Oscarshamn är blott en mil. Det är ej sagda huru långt Polhem kommit inom Idö eller huru nära utom Furön, men de angifna längderna äro så olika att de tåla mycket väl, vid gnafning inåt eller utåt, utan att afståndet ändå skulle bli menligt för Oscarshamn, i jemförelseväg.
En fråga torde man kunna ställa på kapten Höggren: kunde passagerare och post ej hafva levererats lättare eller minst lika lätt i närheten af Furön, och på hvilket afstånd ungefär derifrån?
Man torde äfven få göra det spörsmålet: huru mycket hade post och passagerare att färdas öfver isen till Westervik än om angörningen skett utanför Furön, derifrän till Oscarshamn?
Om ej kapten Höggren ernar besvara dessa och några andra frågor, som vi med anledning af ofvanskrifna meddelande vilja framställa, men hvarmed, i anseende till bristande utrymme och tid, måste anstå till en innan gång, så skola vi sjelfva försöka skaffa oss de tillförlitliga upplysningar, som erfordras för att hindra de oriktiga slutsatser brutal \”meddelandet\” kan gifva anledning.\”

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1875
N:r 30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *