Kriget.

Porten angriper ej.
Officiellt meddelas (af de turkiska kongressombuden?), att de turkiska trupperna blifvit ålagda att förhålla sig af vaktande och öfverlämna åt fienden att öppna elden. Porten önskar härmed poängtera, att ansvaret för fientligheternas återupptagande uteslutande faller på Balkanstaterna.

Försvaret af Adrianopel.
Turkiske inrikesministern har från valin i Arianopel mottagit ett telegram, hvari det heter: De många rykten, som cirkulerat i Adrianopel efter vapenvilans afslutande, ha bidragit till att göra befolkningen nedstämd. Den nya ministären har emellertid gifvit de belägrade nya krafter. I Adrianopel finnes ingen, som icke vill offra sitt lif för att rädda staden, som är on så viktig del af riket. Fästningen har ännu ammunition och lifsmedel för lång tid. Stadens försvarstrupper och invånare hoppas på seger och ha ännu en gång svurit att med förenade krafter försvara staden till det yttersta.

Nazims mord skall straffas.
Morgenpost meddelar från Konstantinopel: Izzet pascha åtog sig posten som generalissimus, först sedan det lofvats honom, att krigsminister Nazim paschas mördare skulle straffas. Liberala officersföreningen har dömt(!) Talaat bej till döden, enär han tros vara den egentlige upphofsmannen till mordet.
De främmande krigsfartyg, som för närvarande ligga utanför Dardanellerna, komma att, om fientligheterna återupptagas, omedelbart löpa in i sundet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1913
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *