Kriget.

Godt hopp om fred innan krigets utbrott.
Inom diplomatiska kretsar såväl i Berlin som i London hoppas man ännu -på att det skall lyckas makterna att åstadkomma en fredlig lösning af Balkanfrågan innan de båda parterna på nytt drabba samman. Som ett godt tecken anses det, att Balkan-staterna hvardera kvarlämnat minst en delegerad i London, hvilket ju tyderpå att de äro beredda att när som helst åtgrupp taga fredsunderhandlingarna. A ömse sidor söker man bluffa, men lika säkert som att ett fortsatt krig är ovälkommet äfven för Balkanstaterna, lika visst torde Turkiet i nödfall vilja göra ännu större medgifvanden än hittills för att undvika en katastrof. I Paris till exempel hoppas man bestämdt, att Turkiet skall öfverlåta åt makterna icke blott frågan om de egeiska öarna utan äfven gränsregleringen vid Adrianopel. Det ställes äfven i utsikt att sändebudens reunion i London skall få en officiell karaktär och förvandlas till en fullständig konferens, hvilken skall behandla samtliga med Balkanfrågan sammanhängande problem.

Förberedelse till hela Adrianopels afträdande.
Tidningen Isham lyckönskar Mahmud Schevket pascha till den politiska klokhet, han låtit komma till synes i svarsnoten till makterna. Denna not skiljer sig från den af den förutvarande regeringen förberedda blott därigenom, att den endast af-står från hälften af Adrianopel, under det att det förutvarande kabinettet ville öfverlämna hela staden. Skulle det lyckas det nuvarande kabinettet att genom en klok politik förhindra krigets återupptagande skulle det därigenom uppfylla sin patriotiska plikt.

Nu vill till och med Serbien ha Saloniki!
Serbiska tidningen Stampa uppmanar regeringen att före fientligheternas återupptagande komma till en uppgörelse med Bulgarien, så att denna stat i ersättning för den tjänst, Serbien gör Bulgarien genom att låta sin armé stödja den bulgariska vid Adrianopel och Tsjataldsja, gör sitt till, för att Serbiens gräns i söder utvidgas till Saloniki.

Skärmytslingarna och Hamidijes segrar voro osanning?
Ryktena om skärmytslingar vid Tsjataldsja och G-allipoli betecknas såsom oriktiga. Tidningen Tanin dementerar att kryssaren Hamidije skulle öfverfallit grekiska fartyg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 februari 1913
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *