Visby

Sextiosju år fyller i morgon ingenjör J. P. Danielsson härstädes, och på måndag ingår kassör Gustaf Klintberg i sitt 65:te år.

Vinterbåtarna. Ång. Othem framkom till Nynäshamn kl. 5 i morse, och ångf. Hansa hitlände från Stockholm 2 ¾ timmar senare.

I D. B. V:s sparbank insattes under förra månaden kr. 57,834:10 i 1,309 poster och uttogos samtidigt ett belopp af kr. 71,116:49, i 773 poster.

Såsom ende sökande till läkarebefattningen vid kronohäktet i Visby hade vid ansökningstidens utgång anmält sig t. f. Hospitalsläkaren L. G. O. A. Trägårdh härstädes.

I kronohäktet härstädes hafva under sistl. Januari månad följande antal fångar förvarats: vid månadens början kvarvarande 4; därunder tillkomma 9 och afgångna 9; vid månadens slut kvarvarande 4.

Skyttemärke till uniform. K. M:t har tillåtit, att värnpliktig, som genom företeende af skyttekort styrker sig vara berättigad att bära skyttemärke af faststäld modell, må bära detsamma på bröstet jämväl till uniform.

Det är till att deklarera!
Under februari månad skall, som bekant, deklarationer, omfattande inkomsten under 1912 samt värdet af förmögenheten 31 dec. 1912 vara inlämnade till ordföranden i stadens taxeringsnämd, häradsskrifvare Fr. Nilsson.

Blidväder har i dag efterträdt gårdagens våldsamma storm, som bedarrade på aftonen, då finalen kom i form af ett ganska ymnigt snöfall.
Kl. 12 i dag visade termometern + 2 gr. Emellertid torde tövädret icke bli långvarigt.

Årets inskrifningsförrättningar.
Till ordförande i inskrifningsnämden har af militärbefälhafvaren beordrats major G. V. Horn samt till biträde åt nämden bataljonsläkare O. Brodin.

Till biträde åt inskrifningsrevisionen har regementsläkaren Karl Bolin beordrats.

Skytteförbundens verkställande utskott får billigare järnvägsresor.
Som bekant äger af k. M:t förordnad ledamot i skytteförbundens verkställande utskott och ordföranden i samma utskott rätt att färdas å statens järnvägar efter viss billigare taxa. Järnvägsstyrelsen tillstyrker en framställning om samma förmån för äfven öfriga ledamöter af samma utskott.

Fru Sigrid Borgström – Bodén, som igår afton uppträdde i stadshotellets marmorkafé, tog den talrika publiken med riktig storm. Hennes eleganta apparition samt skälmska och intagande väsen, hennes käcka och behagliga föredrag väckte förtjusning. Fru B.-B har en vacker, välklingande stämma; med friskt humör föredrog hon sina trefliga visor, som framkallade rungande bifall. Bl. A sjön hon >>Den käraste sagan>>, >>Vaktparaden>> och >>Friarevalsen>>.
Fru B.-B sjunger äfven i kväll och i morgon.

Åttiåringen hyllas.
Omfattande hyllningar kommo grosshandlaren Edward Liljewalch till del, då han i går fylde 80 år. Neptunbolaget begagnade tillfället att bringa bolagets grundare sin hyllning, och telegrafiska hälsningar afsändes från direktionens medlemmar, bland dessa kapten W. R. Edlind, som på grund af resa var förhindrad att personligen uppvakta. Telegram anlände dessutom från personalen och en stor mängd af bolagets kaptener. Från bolaget som sådant öfverlämnades en ståtlig blomsteruppsats.
Bland de uppvaktande märktes slutligen drätselnämden, som afsände ett telegram, undertecknadt af ordföranden i drätselnämden samt de båda ordförande i första och andra afdelningarna.

Slädpartiernas tid är nu inne, och det är ju all anledning för spekulanterna därpå att passa på snarast möjligt, ty med det blidväder som idag är rådande kan det ju lätt hända, att det präktiga slädföret inom kort åter är putz weg.

Officerarne vid infanteriregementet hafva icke velat låta tillfället till en uppfriskande slädfärd för sig själfva och sina damer gå sig ur händerna. De ha till i afton anordnat slädparti, hvartill samling sker vid Söderport kl. 5 e. m. Efter fullbordad färd afslutas utflykten med bal i officersmässen å Visborgs slätt.

Sällskapet U. D har slädparti i morgon e. M hvartill slädarna samlas å Södertorg kl. 3 e. m. Efter återkomsten till staden är samkväm anordnadt å stadshotellets stora sal med samling kl. 7 e. m.

Många egna hem.
Som ett komplement till Nationalföreningens mot emigration egnahems-utställning i Stockholm har föreningen i dagarna utsändt en i vacker typografisk utstyrsel hållen, rikt illustrerad katalog öfer densamma. Den innehåller bl. A en historik öfver egnahems-rörelsens utveckling i Sverige, hvaraf framgår att närmare 10,000 hem skapats under 1905 – 1911 genom statens egna hems-lån. Med anslutning af utställningens material lämnas därefter en af talrika illustrationer belyst framställning af det arbete som nedlagts på rörelsen här och där i landet. Häri ingår äfven en redogörelse för de åtgärder städerna vidtagit för rörelsens framgång. Då härjämte en hel del bygnadsritningar m m förekomma, kan arbetet anses såsom en värdefull handbok för egna hemsrörelsen i allmänhet.

Dragspelskonsert gifves här på måndag afton i goodtemplarsalen vid Mellangatan af dragspelskonstnärerna Gottfrid Jansson från Karlstad och D. K. Larsson från Göteborg samt bondspelmannen Josef Alm från Östergötland. Konsertgifvarne hafva öfverallt där de förut låtit höra sig blifvit mottagna med lifligt bifall.

Visby skyttegilles fältskjutning i morgon söndag är instäld, hvilket vi härmed bedja få påpeka. Annonsen därom igår var inhiberad, men inkom i tidningen af misstag.

Förlofning har tillkännagifvits mellan landtbrukaren John Gustafsson i Bäckefors och fröken Anna Engelke, dotter till disponenten K. Engelke härstädes och hans maka, född Pettersson.

Till en månads suspension för försummelse i tjänsten har domkapitlet dömt kyrkoherde Gustaf Hedgren i Veskinde. Försummelsen bestod i upprepad uraktlåtenhet att insända föreskrifna uppgifter till Statistiska centralbyrån. Utslaget har af domkapitlet öfversändts till k bfhde för att genom dess försorg tillställas kyrkoherde Hedgren.

Ångaren Roma såld till Marocko.
Lastångaren Roma, som ångfartygsaktiebolaget Gotland på sin tid inköpte från England, men efter några år försålde, och som senast tillhört rederiaktebolaget Roma i Stockholm, har i dagarna blifvit inköpt af svenske vicekonsuln i Tanger Emilio Dahl. Fartyget, som är bygdt 1897 och har 300 tons lastdryghet, kommer att under svensk flagg och med samma namn trafikera marockanska kusten uteslutande med varor för konsul Dahls egen räkning. Orsaken hvarför båten blifvit köpt är, att hamnförhållandena där nere äro synnerligen dåliga. Ångaren Romas storlek tilllåter nämligen ångaren att ingå i de flesta hamnar å kusten, hvilket större ångare ej kunna. Dessa måste vid befraktning dit ankra på redden och lossa i pråmar. I hårdt väder är det för dessa omöjligt att passera bränningarna, och en följd häraf blir, att ångare ofta tvingas ligga overksamma under veckor, ja månader, innan de bli färdiga. Vidare är bristen i pråmantalet mycket kännbar.
Fartyget, som f n ligger under reparation vid Finnboda varf, kommer att med snaraste afgå. Det skall föras af kapren A. Kähr.

Ungdomstidningen Vikingen har utsändt sitt första nummer för året. Det är sin tredje årgång den populära ungdomstidningen påbörjar, fortfarande under samma välkända redaktionella ledning som förut (red. J. Paulus Palm).
Af innehåller märkes: Sången i hemmen, Brefväxling emellan nordens ungdom, Mor, skildring från amerikanska inbördeskriget, >>Trolleri>>, Raketen, en skildring ur guldgräfvarlifvet, Velocipedordonnansen, >>dramatiskt beväringsdrama i 3 akter>>, Ett attentat mot världen, en spännande följetong, Frågor och svar m m. Vikingen kostar kr. 3:- pr år.

Damernas Musikblad har utsänds sitteleganta, rikt illustrerade 1:sta nummer af sin 12:te årgång med följade musikinnehåll:

Andante ur Orat. Akapelsen af J. Haydn; Salut d’Amour af Edw. Elgar; Sång af Weber; Vid Mälarstrand; vals af Ellen Sandels.

Bland texinnehållet märkes; Jean Jacques Rousseau och Musiken; Weber och Wagner; Schubarts vänner; Stora Sångerskor om dekorationer; Salieris utvalda; Paganinis orginalitet m fl allt åtföljdt af porträtt och lyckade illustrationer.

Kvinligt yrkesregister 1913, utgifvet af Berta Wiman, har nu utkommit. Det är nionde årgången af denna publikation, som allt mer och mer blifvit en oumbärlig uppslagsbok för allt som rör kvinlig yrkesverksamhet. Jämte det egentliga yrkesregistret, föreningsmeddelanden, upplysningar rörande utbildning, kompetansvillkor m m för olika yrken, innehåller boken en artikel om Kvinnofrågor och kvinnokraf 1912 samt medföljer en broschyr Det var en gång så, och dikten Nu klinga högt, du svenska sång, bägge skrifna af utgivarinnan.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *