Järnvägsreformer.

De af Svenska järnvägarnas arbetsgifvareförening antagna »Allmänna bestämmelser» för samtliga befattningshafvare vid de enskilda järnvägarna, hvilka bestämmelser i hufvudsak äro lika med de vid statens järnvägar tillämpade, ha vid de under nämda arbetsgifvareförening lydande enskilda järnvägarna fått sin tillämpning från och med 1 januari 1913.
Sålunda äga dessa järnvägars befattningshafvare att endast erhålla ett visst antal fribiljetter pr år för resor i egna angelägenheter, och numera får ingen, vare sig befattningshafvare eller medlem af hans familj, resa utan biljett. För fri matvarutransport skall likaledes s. k. hushållsfribiljett bifogas fraktsedeln, hvilka biljetter, älven dessa, endast erhållas till ett visst antal. Från samma tid tillämpas äfv en ny antagen lönestat för samtlig personal. För uppvärmning af stationernas tjänstelokaler samt för stationernas hållande med skrifmaterial skall till stationsföreståndarna utgå viss ersättning från respektive järnvägsförvaltningar.
De stationsföreståndarna förut tillfallna extra inkomsterna af notislösen och utskrifvande af fraktsedlar till trafikanterna å gods. samt fraktkreditprovisionen skola numera tillfalla respektive järnvägar, som i sin ordning ha att till, hanidahåila stationerna nödigt antal dylika blanketter. För notislösen och fraktsedlar skola af trafikant erläggas respektive 5 och 10 öre pr styck.
För stationsinspektorer och stationsmästare har antagits en enda gemensam benämning, »stationsföreståndare». Vidare kan numera kontorsbiträde söka och erhålla befordran till stationsskrifvare af andra klass, en nu vid de enskilda järnvägarna antagen nyinrättad tjänstegrad.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 januari 1913
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *