Entreprenad å vägbygnad.

Genom auktion, som förrättas å stället fredagen den 7 instundande februari klockan XI f. m., öfverlåtes till den minstbjudande arbetet med iståndsätanda af bygdevägen invid s. k. Myrabro, i gränsen mellan Mästerby och Väte socknar. Arbetet skall utföras i öfverensstämmelse med af vederbörande landtbruksingeniör upprättadt förslag, som tillhandahålles vid auktionen samt dessförinnan hos kassören herr Nils Nilsson i Klintehamn.
Klintehamn den 21 januari 1913.
Vägstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 januari 1913
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *