Klintehamn.

Klinte sjuk- och begrafningskassa hade i söndags sitt årssammanträde i I. O. G. T:s ordenslokal härstädes. Styrelse- och revisionsberättelserna upplästes därvid, och styrelsen beviljades, full ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Därefter förrättades val af styrelse, varvid återvaldes: till ordförande hr Edv. Christiansson, till kassaförvaltare hr C. G. Jansson till sekreterare hr Aug. Lindqvist, till öfriga ledamöter hrr A. F. Smith och Wilhelm Flemming samt till revisorer hrr Nath. Lindstedt och Frans Björkvist samt till revisorssuppleant hr Johan Christiansson.
Af revisionsberättelsen framgick, att under det gångna året sjukhjälp utbetalts till 52 medl. med kr. 1,220:— och be grafningshjälp för 1 dödsfall med 100 kr. Kassans tillgångar utgjorde Vid årets slut kr. 8,225:64 och enedi. 231. Mötet afslöts med intagning af 3 nya medlemmar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 januari 1913
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *