Gotlands biodlareförening

hade i lördags årsmöte hos maskinist G. Eriksson i Roma.
Härvid föredrogos års- och revisionsberättelserna och beviljades ansvarsfrihet för 1912 års förvaltning.
Af årsberättelsen framgick, att föreningen hållit tvämne möten under året; att föredrag och diskussioner i frågan rörande biskötseln förekommit; att instruktören biträdt med råd och anvisningar; att krainerVisar inköpts och utdelats; att honungsslungare samt vaxsmältare inköpta m. m. Tolf nya medlemmar haf va under året ingått i föreningen.
Följande val företogos: Till styrelse för 1913 valdes P. Löfstedt i Visby, ordförande, A. Rosendahl i Klintehamn, v. ordf., G. Eriksson i Roma, sekreterare och skattmästare, samt skoll. N. P. Stengård i Klintehamn och F. Ahlin i Hafdhem. Suppleanter blefvo hrr Lars Ahlberg i Björke och P. Rosendahl i Eksta, och till revisorer valdes kyrkoherde Ronqvist i Roma och hrr A. Jakobsson, Larsarfve Roma, med J. P. Möllerström, Möllbjers, till ersättare.
Till instruktör valdes ånyo hr A. Rosendahl.
Föreningen anslog 25 kronor till inköp af Krainervisar samt 50 kr. åt instruktören. Vidare beslöt föreningen, att kurser i biskötsel under 1913 skola hållas under fyra omgångar med 1 å 2 dagars kurs hvarje gång.
Till undervisare vid dessa kurser utsågs i främsta rummet hr A. Rosendahl i Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 januari 1913
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *