Vår flotta.

Det första numret för 1913, som nyligen utkommit, bjuder på ett synnerligen omväxlande innehåll och talrika illustrationer. Till en början märkes, on uppsats om »Modärna krigsfartyg m. m.» med bilder af olika fartygstyper från stormaktsflottorna. Vidare påbörjas i detta häfte en serie skildringar ur den utländska sjökrigshistorien, hvilka synas komma att bliftra af det, största intresse. Såsom n:r 1 i serien framträder en monografi öfver Drottning Elisabeths amiral, Sir Francis Drake, hvilkons glänsande bragder till sjöss, särskildt i striden mot den »oöfvervinnerliga armadan», och utomordentliga egenskaper som sjöstrateg skildras lifligt och medryckande. Häftet afslutas med en humoristisk skildring at ett minne från Karlskronatiden, hvari hufvtdfiguren utgöres af sjömannen nu. 912 Pettersson, äfven benämd »Kejsaren».
»Vår Flottas» pristäflingar för skolungdom fortsättas i detta häfte.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 januari 1913
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *