Sparbanksrörelsen vid stadens folkskolor.

Skolföreståndare O. N. Ljungberg hade hos skolrådet gjort framställning om att, för befrämjande af nämdra rörelse, barn, som visade sig särskildt »sparsamma» skulle på något sätt uppmuntras, och folkskollärare P. J. Gerdén hade i sådant syfte hos rådet föreslagit att vid Visby folkskolor införa den vid Stockholms folkskolor vidtagna åtgärden, att till hvarje i skolan nyinskrifven lärjunge öfverlämnas en sparbanksbok med en insats af en krona.
Med anledning af de sålunda, väckta förslagen har skolrådet inhämtat D. B. V:s sparbanks styrelses utlåtande i frågan, hvilket emellertid gick ut därpå, att då för närvarande intet kapital fans disponibelt för sådant ändamål (på grund af bestämmelserna i gällande sparbankslag) den vid skolan pågående sparkasseverksamheten skulle, på i sätt hittills skett, tills vidare oförändrad fortgå. Vid sådant förhållande har skolrådet låtit vid hvad i saken utgjorts tills vidare bero.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *