Skolgången å Södervärn.

Enligt skolgångsstatistiken för år 1911, har antalet frånvarodagar med lof eller godkändt förfall vid folkskolan å Södervärn uppgått till icke mindre än. 3,2 %. Skolrådet har med hänsyn härtill ansett sig böra vidtaga extra åtgärder. Skolföreståndaren meddelade att det nämcla missförhållandet hada sin grund däri, att i skolan inskrifna barn från angränsande församlingar, och någon gång äfven en del af distriktets egna Lärjungar, allt som oftast voro frånvarande samt vid sin återkomst anförde sådana skäl för frånvaron, att dessa antecknades såsom giltiga. Skolrådet har nu emellertid beslutit, att därest barn i tämda skola från annat skoldistrikt hädanefter låta sådan försummelse komma sig till last och icke af lärare läte sig orättas, förhållandet ofördröjligen skall genom skolföreståndaren meddelas skolrådets ordförande för vidtagande af de åtgärder denne kan finna lämpliga.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *