Krigsrätt

har i dag hållits i 8:de kompaniets dagrum å Visborgs slätt med för fylleri och försummelse i tjänsten häktade korpralen 2/8 Thörn.
Af förut hållna förhör framgick, att Thörn 21 december förlidet år kl. 7:35 på aftonen sökt förhindra en fyllerists insättande i arresten, hvarvid han äfven yttrat, att hade han inte varit i kronans kläder, skulle han nog ha lagat så att arresteringen gått om intet. Han skulle vid detta tillfälle äfven ha sökt gå handgripligt till väga. Hela hans uppträdande skulle, ha föranledas af, att han ansåg den arresterade vara nykter och alltså arresteringen obehöflig. Att han gått handgrligt tillväga förnekade han, Den andra förseelsen hvarför han stod tilltalad bestod iatt han 7 d:s, då han tjänstgjort som dagunderofficer i en af våningarna, öfvergilvit sin post samt vid samma tillfälle ha förtärt sprit i marketenteri hvilket senare är förbjudet.
Thörn, hvars förnamn är Martin Alexander, är född 24 maj 1891 och bördig från Malmö samt har varit i regementet sedan 1909.
Två vittnen hördes, hvilka intygade rapporternas riktighet.
Åklagaren-väbeln, fanjunkare A. Nilsson, yrkade ansvar å Thörn för det han hindrat förman i tjänsteutöfning i stället för att biträda, för det han öfvergilvit post och för det han förtärt sprit inom kasärnområdet.
Thörn åberopade emellertid tre vittnen, som påstodo, att Thörn aldrig rört den arresterande underofficeren.
Efter enskild öfverläggning dömde rätten Thörn, att för nämda förseelser hållas i fängelse sammanlagdt 1 månad och 10 dagar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *