Den tillämnade torfkolsfabriken i Lina myr

beräknas skola tillverka 35,000 ton torr substans pr år, och som en viktig biprodukt skulle man utvinna ammoniak.
Dagens Nyheter har frågat ingenjör Alf Larsson, hvilken förut gjort försök med brikettering af gotländsk torf, om hans omdöme om det nya företaget. Han meddelade, att da gotländska matisarna ha både sina fördelar och sina nackdelar. På Gotland är myrjorden allmänhet mycket gynsam för denna exploatering ty den innehåller ej rötter och stubbar såsom på fastlandet och kan därför bekvämt tas upp med maskin. Vidare innehålla Gotlandsmyrarna cirka 3 procent kväfve, livilket för ammoniakens utvinnande är en star fördel; man beräknar till och med att en exploatering för detta ändamål bär sig med en kväfvehar af 2 procent. En nackdel är däremot att Gotlandstorfven håller 10 á 12 procent aska, hvaremot askhalten i fastlandstarfven i regel håller sig nere i 5 procent. De briketter ingenjör Larson fått af Gotlandstorf hade ej heller varit så hållbara som andra. Den gotländska myrjorden har sålunda både sina fördelar och nackdelar. För öfrligt ansåg han sig ej närmare kunna uttala sig om det nya företaget.
Till sist kan påpekas att det nya företagets ledarn äro desamma som förut bildat aktiebolaget Moss, hvilket af Wet Carbonizing Co. återköpt stora mossarealer i västra Småland, som det engelska bolaget förut förvärfvat.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *