Polis tillsättes å Södervärn.

Inför stadsfullmäktige föredrogs i går afton drätselkammarens yttrande öfver magistratens af stadsfullmäktige remitterade förslag om anställande af en extra poliskonstapel för Södervärn och angränsande trakter. Drätselkammaren tillstyrkte förslaget, så när som på anordnandet af arrestlokal, hvarmed ansågs kunna anstå, och föreslog stadsfullmäktige att bevilja ett anslag å 1,020 kr. att utgå af årets anslag för oförutsedda utgifter. Stadsfullmäktige beslöt i enlighet med drätselkammarens framställning.
Polisikonstapeln skall åtnjuta en kontant lön af 60 kr. i månaden, fri utrustning samt telefon. En af magistraten utarbetad särskild instruktion, att gälla jämte förut befintliga bestämmelser för nämdad polismän godkändes äfven af fullmäktige.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *