Visby.

Till riksdagen, som ju börjar som vanligt 15 januari, uppresa länets representanter i första kammaren; häradshöfding Th. .Ekenstam och disponent P. A. Forssman; redan på söndag afton.

Ledamöterna af andra kammaren, riksdagsmännen Karl Larsson i Bondarfve, Th. Hansén i Bonsarfve och Karl Kahlström i Lillatlings, resa däremot härifrån först tisdagen den 14 på aftonen.

Den nuvarande bajonettens olämplighet. Militärbefälhafvaren på Gotland, generalmajor E. V. Bergström, har i dagarna afgifvit underdånigt yttrande öfver frågan om infanteriets utrustning med ny bajonett.

General B. erinrar till en början om att han något år efter ryskjapanska krigets slut såsom schef för Västgöta regemente påpekat bajonettens stegrade betydelse äfvensom vår egen bajonetts mindre tillfredställande beskaffenhet De vidgade erfarenheter, som man sedan dess vunnit från det östasiatiska kriget, torde tillfullo, säger generalen vidare, ha bekräftat bajonettens stora vikt och betydelse i nutida krig och såsom en följd däraf äfven nödvändigheten af att äga ett fullgodt sådant ’vapen. Är då vår nuvarande bajonett ett vapen, som motsvarar de fordringar, man måste Ställa på ett fullgodtdant och med hvilket vårt infanteri med förtroende och tillförsikt om seger kan gå en motståndare inpå lifvet? Svaret på denna fråga torde nog från infanteriets flesta målsmän blifva nekande. Vår bajonett är tör kort och för spröd och dess fästande vid gevärspipan år ej fullt tillfradställande.

Hvarje infanteriofficer har ju erfarenhet i bajonettstrid och känner väl till, att endast några centimeter kortare bajonett än motståndarens är en olägenhet eller rättare en — underlägsenhet.

Det är därför af nöden, att vårt infanteri utrustas med ,en lång, kraftig stick bajonett — ej knifbajonett — isstället för vår nu varande knifbajonett.

Styrelsesuppleant i aktiebolaget Sveriges juridiska, byrå, hvars styrelse har sitt säte i Stockholm, är, bland andre, kronolänsman M. E. Svallingson i Klinte.

Arméns sabelbaljor. K. m:t har föreskrifvit, att för användning i armén, afsedda sabelbaljor skola, sedan de på förut anbefaldt sätt brungjorts, bestryker med zaponlack.

Förlängd tjänstledighet har beviljats ärkestiftet tillhöriga, från Gotland härdige e. o. prästmannen J. O. A, Englund vid sv. Gustaf Adolfs kyrkan Hamburg fr. o. m. 1 dennes t. o. m. 15 febr. för afflyttning från Tyskland till hemlandet.

Provisorisk lönereglering för läroverkslärare. Enligt hvad ecklesiastikministern meddelat, har man till instundande riksdag att vänta ett regeringsförslag rörande provisorisk lönereglering för ordinarie och e. o. Läroverkslärare.

Mera jordförvärf för kronans räkning. Domänstyrelsen har i skrifvelse till k. m:t af gifvit yttrande angående inköp af vissa till kronan hembjudna fastigheter, som äro belägna intill eller i närheten af Lojsta hed. Styr elsen anser, att områdenas förvarfvande är för kronan önskvärdt, och hemställer, att länsstrylesen på Gotland måtte bemyndigas att afsluta köpen, som gå löst på omkring 40,000 kr.

Sällskapet D. B. V. hade i går afton sitt första sammanträde för året, hvarvid den nyvalde ordföranden, rektor Karl Romin, inträdde utöfningen af sin funktion. Vid sammanträdet, som var tämligen fåtaligt ’besökt, föredrogs berättelsen öfver sällskapets verksamhet under det gångna året, innehållande bl. a. några, saknadens ord till minnet af framlidne ledamöterna landshöfding Karl Rydin och förste landtmätaren Warfvinge.

Rosor på kalljord 8 januari.
I den lilla trädgårdstäppan framför handlanden Axel Hellströms hus vid Späcksgränd har man just nu tillfälle att beundra en stamros, som ståtar med två fullt utslagna friska rosor och ett flertal svällande knoppar.
Rosenträdet i fråga står ju fullkomligt skyddadt mot nordan, men äfven på andra rosenbuskar, som ej ha så förmånligt läge utan stå fritt utsatta för alla vindar, får man nu litet hvarstädes se tums-långa friska vårskott utsprungna.

Ett vackert exemplar af tumlare hade i går införts hit af hemmansägare Herman Johansson, Klintegårda i Veskinde, hvilken anträffat djuret strandadt där ute och tillvaratagit detsamma med af, sikt att hembjuda det till läroverket. Läroverket har emellertid redan ett exemplar af denna djurart införlifvadt med sina samlingar, och då kostnaden för preparering och uppstoppning af ett dylikt djur blir rätt stor, ansåg man sig icke böra inköpa ännu ett exemplar. Lektor Ingvarsson tog ,emellertid djuret i betraktande, och efter hvad han meddelat oss, var detsamma ett mycket vackert exemplar af släktet Phocaena, communis, en stor och troligen äfven rätt gammal tumlare. Den vägde 70 kg. och var efter ögonmått inemot 1,80 m. lång.
Tumlare förekomma ju alltemellanåt i våra farvatten, men för det mesta blott i mindre exemplar, och det är därför icke uteslutet, att det ifrågavarande djuret förirrat sig in hit till Östersjön från Nordsjön. Då tumlaren anträffades var den ännu men dog strax efter tillvaratagandet. Den hade, om af sjö och vind eller ad egen drift, kommit för långt in mot land och strandat samt ej kunnat taga sig ut igen.
Tumlaren, som under sin stadsvistelse inlogerats å handlanden Hugo Petterssons gård härstädes, var hela tiden den befann sig där föremål för stor uppmärksamhet från en intresserad allmänhets sida. Många påstodo, att det var en hvalfisk, och de funnos till och med som utpekade andhålet såsom varande den enskilda utgång Jona en gång i tiden tagit efter sitt tillfälliga besök i hvalfiskens buk. Tumharens öde blef nu, då någon afnämare här icke anmälde sig, att styckas sönder och kokas till tran.

Till aktiebolagsregistret har beträffande Klintehamn-Roma järnvägsaktiebolag gjorts följande anmälan:

Såsom styrelseledamot i stället för Johan Peter Wessman har inträdt landtbrukaren Edvard August Christiansson i Snögrinda, Klinte socken af Gotlands län, kvarjämte till suppleanter utsetts kamreraren Fredrik Johan Immanuel Möller i Björke socken och hemmansägaren, Georg Olof Ludvig Göransson i Tjuls, Eskelhems socken.

Föreningen Gutnalias julfest äger rum i dag på Tattersall, Grefturegatan 24, 1 tr. För barnen begynner festen Id. 6 e. in. med dans kring granen, utdelning af godtur, sagor med ljusbilder m. in., för de äldre vidtager dans kl. 8,30 e. m.

Fondbörsen i Stockholm var igår matt och afvaktande med fasta kurser.

Af Fauna och Flora har i dagarna sista häftet för fjolåret utkommit. Det innehåller följande längre uppsatser:

De afrikanska Busksvinen. Af Einar Lönnberg. — Flyktin ar och immigran- ter bland. våra dagf ärilar och svär- mare. Af Einar Wahlgren. — Några zoologiska iakttagelser i Jämtland hösten 1912. Af Alarik Behm. — De sista björnarna i Örebro län. Af C. S. — Om fågelfjädrarnas morfologi isamband med ruggningen. Af Rudolf Söderberg. — Om Vicia pisiformis förekomst i Västergötland. Af Johan Eriksson.

Bland till häftet lämnade »smärre meddelanden» märkes ett af öfverassistenten Pehr Bolin, gotl., om »vår härdigaste sångare» (Sylvia atricapella).

Till Klintehamn inkommo under sistl. december månad följande seglare: den 1, skon. Hilda, A. Hederstedt, från Lübeck i barlast; den 6, skon. Carl, A. Bogren, från Visby, tom; den 9, skon. Hansina, A. Melin, från Burstaaken i barlast, samt 12 dec., skon. Vera, A. Stenqvist, från Visby, tom. Skonert Victoria, Ronander, afseglade 10 dec. till Stettin med last af trävaror.

Sjöfarten på Katthammarsvik under sistl. dec. månad omfattar följande fartyg: ång. Elfsborg, J. F. R. Johnson, inkommen den 5 från Gäfle, tom, och 7 dec. afgången till Skien med last af kalksten, samt ång. Libau, R. Ossian, inkommen 11 dec. från Stockholm, tom, och afgången den 13 till Stolpemünde med kalksten.
Från Ronehamn afseglade 27 sistl. december skon. Doris, kapt 3n C. A. Andersson, till Lübeck med last af trävaror.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 januari 1913
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *