Stiftelseurkund!

Undertecknade som beslutat att under firma Rone mejeriaktiebolag för här nedan stämda ändamål stifta bolag å aktier med begränsad ansvarighet enligt bestämmelserna i lagen om aktiebolag der 12 augusti 1911 hafva för det tillärnade företaget uppgjort följande hufvudgrundar från hvilka vid bolagets bildande afvikelser ej må göras med mindre samtliga aktieägare därom förena sig:
1:o) Bolagets verksamhet skall harva till ändamål att vid ångmejeri anlagdt vid Autsarfve järnvägsstation i Rone socken, Gotlands Södra härad, drifva mejerirörelse, äfvensom idka annan därmed sammanhängande verksamhet som kan af bolagsstämman beslutas.
2:o) Bolagets styrelse skall karva sitt I säte i Rone socken.
3:o) Aktiekapitalet skall utgöra minst femton tusen (15,000) och högst trettio tusen (30,000) kronor.
4:o) Aktie skall lyda å femtio (50) kronor. Aktiebrefven skola ställas till viss man.
5:o) Alla aktier skola medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.
6:o) Bolagets styrelse skall bestå af fem ledamöter med tve suppleanter för dem.
7:o) Styrelsen skall vara beslutför när minst tre ledamöter äro tillstädes, såvida dessa äro om beslutet ense.
8:o) För granskning af styrelsens förvaltning skola årligen utses två revisorer jämte en suppleant för dem.
9:o) Kallelse till bolagsstämma äfvensom andra meddelanden till aktieägarns skola ske medelst kungörelse i Gotlands Allehanda, i Gotlänningen och Gotlandsposten. Kungörelse till ordinarie bolagsstämma skall vara införd i tidningarna senast fjorton dagar före stämman. Kungörelse till extra stämma skall vara där införd senast åtta dagar föra stämman.
10:o) För tecknad aktie skall betalning erläggas å de tider som i teckningslistorna kungöras.
11:o) Stiftarna skola af bolaget erhålla godtgörelse för de besvär och kostnader som vid bolagets bildande komma att uppstå med tio kronor hvar.
Rone den 27 december 1912.
Nils Nilsson, Ålarfve, Ronehamn, Landtbrukare.
J. A. Ronquvist, Kyrkoherde, Autsarfve.
E. Kullberg, Smissarfve, Autsarfve, Landtbrukare.
J. Jacobsson, Lindarfve, Burs, Stånga, Landtbrukare.
Axel Wahlby, Landtbrukare, Roes, Autsarfve.
Att Landtbrukaren Nils Nilsson, Kyrkoherde J. A. Ronquist, Landtbrukaren E. Kullberg, Axel Wahlby och J. Jacobsson egenhändigt underskrifvit förestående stiftelseurkund bevittna:
Josef Gahnström, lärare, Autsarfve.
John Andersson, Autsarfve, arbetare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *