Gotlands idrottsförbund

höll i söndags sitt årssammanträde här, varvid till styrelse valdes kapten L. A:son Runeborg, ordf., löjtn. H. Snöbohm, v. ordf., stadsfogde C. Lindström, skattmästare, furir E. Hellström, sekr. furir E, Lundgren, v. sekr., löjltn. H. Edgard och sergeant I. Persson samt hrr B. Smedberg, W. Böttiger, G. Nilsson och V. Jonsson med hrr A. Johansson och E. Frigren som suppleanter. Revisorer blevo styckjunkare Klintborg och sergeant Pettersson med furir Hultberg som ersättare. Till representanter vid riksförbundets årsmöte valdes kapten Runeborg och löjtnant Edgard.
Hr Dan. Wassberg, som nu på grund av avflyttning från ön avgick från sin befattning, som förbundets sekreterare, blev av mötet föreslagen till erhållande av förbundets. förtjänstmedalj i guld.
Gotlands idrottsförening hade likaledes sammanträde på söndagen, varvid stadgar antogos. Till föreningens ordförande utsågs hr B. Smedberg i Ekeby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Mars 1920
N:r 74

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *