Stenkumla pastorat.

Visby domkapitel avstyrker – enligt vad G. A:s Stockholmsredaktion erfarit – k. mats bifall till den av kyrkoherden Carl Husander i Stenkumla gjorda anhållan om sådan ändring i löneregleringsresolutionen för prästerskapet i Stenkumla pastorat, att kyrkoherden i det nybildade pastoratet skall vara bosatt i Vall och komministern i samma pastorat i Stenkumla. Den förkortning av avstånden till platserna för sina förrättningar, som kyrkoherden skulle vinna, ifall han finge sin. bostad flyttad till Vall, synes nämligen domkapitlet bli tämligen obetydlig och i varje fall knappast vara av den vikt, att den kan anses utgöra tillräckligt skäl att uppriva det redan fattade beslutet om kyrkoherdens och komministerns bostadsorter jämte vad därmed sammanhänger.
Domkapitlet hemställer samtidigt hos k. m:t om förordnande, att komministertjänsten i Stenkumla pastorat skall fr. o. m. den 1 maj i år t. v. under instundande löneregleringsperiod uppehållas genom vikariiel med rätt för denne att åtnjuta samtliga de med tjänsten förenade löneförmånerna.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 24 Mars 1920.
N:r 70.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *