Lye vill tillhöra Hemse provinsialläkardistrikt.

Lye kommunalstämma ha på måndagen till k. m:t inkommit med en skrivelse med hemställan — enligt vad G. A:s. Stockholmsredaktion erfarit — att k. m d med frångående av medicinalstyrelsens förslag till ny indelning av provinsialläkaredistrikten inom Gotlands län, varigenom Lye kommun skulle överföras från Hemse till Ljugarns distrikt, måtte förordna, att kommunen fortfarande skall tillhöra Hemse provinsialläkareditrikt liksom hittills.
Som stöd för framställningen enföres, att genom den ifrågasatta överföringen befolkningen inom kommunen skulle få det mycket besvärligare och kostsammare än hittills beträffande erhållande av läkarvård och medicin. Visserligen äro, avstånden från kommunen till läkarstationerna i de nämnda distrikten ungefär desamma, men genom begagnande av järnvägen mellan Hemse och Stånga stationer kunna både läkarens sjukmottagningar inom kommunen och kommuninnevånares besök hos läkaren i dennes bostad i Hemse ske betydligt bekvämare och mindre kostsamt än om kommunen skulle överföras till Ljugarns distrikt, till vilken ort järnvägsförbindelse ej finnes, utan, skulle sockenborna i Lye för varje gång läkaren måste hämtas göra tvenne dyrbara skjutsar fram och åter. Därtill kommer, att då endast ett mindre medikamentsförråd finnes i Ljugare, en tredje resa ofta skulle få göras till Hemse för att där hämta medicin. En sådan anordning skulle naturligtvis bli mycket obekväm och betungande för sockenborna, särskilt för arbetarebefolkningen och tjänstemännens som ej, äga egna dragare.
Med Ljugarn har Lye, enligt vad kommunalstämman förklarar, ingen nämnvärd förbindelse, då däremot förbindelsen med Hemse är synnerligen livlig. Där finns nämligen veterinär, postkontor, apotek, folkhögskola, och kommunens handelsförbindelser äro ofta inriktade på Hemse
(H. B.)

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 23 Mars 1920.
N:r 69.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *