Efterföljansvärdt.

Sistlidne söndag, efter i Vamlingbo kyrka afslutad gudstjenst, egnades åt folkskolläraren E. P. Löfving en vacker gärd af erkännande och tacksamhet i det att af församlingens kyrkoherde, som fått sig detta uppdrag anförtrodt, med för tillfället uttalade enkla ord, åt bemälde folkskollärare öfverlemnades några af många vänner inom Vamlingbo, genom frivilliga bidrag, till ett belopp af 70 Kronor, inköpta, dyrbara och välarbetade, silfverpjeser näml. 1 Snusdosa, 1 Etui bestående af matsked knif och gaffel, allt af kontrollerade silfver med inskription: ”Minne till skolläraren E. P. Löfving af vänner inom Vamlingbo, 1875”.
Denna hedesrbetygelse egnades honom såsom uppmuntran för 37 års trogen och samvetsgrann utöfning af skollärarebefattningen vid Vamlingbo församlings fasta folkskola och åsyftad, att vara dels ett uttryck af föräldrars rättvisa erkännande af hans mångåriga verksamhet såsom folkskollärare, dels äfven ett uttalande af deras varma tacksamhet för den gamle lärarens vid undervisningen nedlagda osparda mödor, goda vilja och uppoffrande krafter för barnens inhemtade kunskaper och framåtskridande på vetandets och bildningens väg. Stunden var högtidlig och gjorde ett gripande intryck både på den i församlingsskolans tjenst nu trötte läraren, som ock på de i templet närvarande; och sedan en önskan och bön blifvit uttalad, att Han som är all god gåfvas gifvare och hvilken äran i första rummet tillkommer, täcktes göra den åldrige folkskollärarens återstående dagar lyckliga och fridfulla, hans hem till ett kärlekens hem och hans arbete nåderikt och lyckosamt, afslöts denna vackra, men ovanliga festlighet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1875
N:r 28.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *