Från landsbygden. Öja.

Öja, 13 mars.
Den indelning i barnmorskedistrikt, som barnmorskestyrelen i länet gjort, väcker förtret. Landstinget förkastade den och många kommuner komma att göra sammaledes. I lördags hölls här kommunalstämma för att avgiva yttrande över barnmorskestationens plats i Fide distrikt, som skulle omfatta, Öja, Fide, och Näs. Men stämman förklarade att den icke alls icke ville veta av ett så beskaffat distrikt, Som sträckes sig runt kring den en hel mil långa Burgsviken samt yrkade att slippa vara förenad med Näs, vilket fall den antydde sin villighet att svara för den merkostnad som kunde krävas. Det förefaller lite var besynnerligt att i en tid då så stor vikt lägges på hälsovård, man vill försämra förhållandena för mödrarna och att man i en tid då kvinnan fått rösträtt alldeles icke låter kvinnorna få ett i ord med i enfråga som är så uteslutande deras som denna. Och liksom när det gällde pastaratsindelningen det blott vore fråga om att mäta tu med tumstocken så är det här ock till lika liten båtnad.
För Gotlands sjukhem var i söndags en god kaffefest andordnad i härvarande metodistkapell, som ställts till förfogande för ändamålet. Festen, som var anordnad av några för välgörenhet intresserade hemmansägarfruar härstädes inleddes med en kort predikan av kyrkoherde Österberg och slöts med ett uppbyggelseföredrag av predikant O. Nilsson från Ståga. Förutom kaffedrickning förekom sång och musik till såväl orgel som 2 fioler.
Folkskollärare David Gadd deltog med solosång till orgel samt uppläsning av en dikt. Den angenäma festen till vilken tagits en inrädesavgift av blott 50 öre inbrakte omkring 70 kr. varav behållningen skall gå till Gotlands sjukhem.
En potatisskuta ligger f. n. i Burgsviks hamn och dess folk härja i gårdarna runt omkring nejden för att få köpa potatis. Endast vita sådana tagas emot om ock röda äro lika hållbara och sakiga. Priset är blott 5 öre kila och det betalas ändock icke utan prutmån, ty man räknar av något som heter mullprocent, som man har lärt från sockerbetleveranserna. Affären går heller icke vidare flott och priset får nog höjas om skutan skall bli full till midsommar. Med
nuvarande arbetapris och fjolårets höga utsädespris är det omöjligt sälja potatisen till 5 öre pr kilo utan förlust. Potatis torde för övrigt var det enda i hela tillvaron som gått ner till normalpriset före kriget.
Fem fartyg, icke mindre, ligga f. n. i Burgsviks hamm. Liksom förut är det huvudsakilgen trafiken med gödningämnen till mellersta Gotland som är anledningen.
Ss.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Mars 1920
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *