Visby vågbrytare.

Då det här väckt någon uppmärksamhet att vid behandlingen af denna fråga inom Andra kammaren af representanter för Gotland endast hr Leijer yttrade sig emot statsutskottets nedprutning af det af k. m:t och genom motion af hr L. önskade högre beloppet, anse vi oss höra upplysa om att orsaken härtill var den, att under diskussionen stämningen inom kammaren började, genom hr Leijers skarpa anklagelser mot utskottet, blifva så upphettad att rent afslag varit att befara, om ej nödig försigtighet iakttagits af de öfriga gotlandsrepresentanterna, hvilka också af detta skäl funno klokheten bjuda iakttaga tystnad. Då emellertid första kammaren med stor pluralitet beviljat det högre beloppet 50,000 kr. är det likväl utsigt att vid den i dag skeende gemensamma voteringen denna samma kommer att anslås.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1875
N:r 26.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *